Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Pärnu aukodaniku nimetuse, Pärnu vapimärgi ja Pärnu teenetemärgi andmise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2019, 21

Pärnu aukodaniku nimetuse, Pärnu vapimärgi ja Pärnu teenetemärgi andmise kord

Vastu võetud 28.11.2019 nr 28

Määrus kehtestatakse Pärnu Linnavolikogu 21. detsembri 2017 määruse nr 6 “Pärnu linna põhimäärus” § 8 lõike 6 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab Pärnu aukodaniku (edaspidi aukodanik) nimetuse, Pärnu vapimärgi (edaspidi vapimärk) ja Pärnu teenetemärgi (edaspidi teenetemärk) kirjelduse, taotlemise, andmise ja kandmise alused ja korra.

§ 2.   Aukodanik

  (1) Aukodaniku nimetus on Pärnu linna kõrgeim tunnustus. Aukodaniku nimetus omistatakse isikule austusavaldusena Pärnu linnale osutatud eriliste teenete eest.

  (2) Aukodaniku nimetusega kaasneb aukodaniku märgi andmine. Märgi keskmisel osal on kujutatud sinisel põhjal emaileeritud valget risti. Risti peal asetseb Pärnu linna vapp. Märki ümbritseb 8 mm laiune tammepärg. Aukodaniku märgi kõrgus on 42 mm ning laius 40 mm. Märgi materjaliks on hõbe prooviga 925. Kinnitus on prossnõela tüüpi nõelaga.

  (3) Aukodanikuks nimetatakse aastas kuni üks inimene. Aukodaniku nimetust ei ole kohustus igal aastal välja anda.

  (4) Aukodaniku nimetus omistatakse isikule üks kord elus.

§ 3.   Vapimärk

  (1) Vapimärk antakse Pärnu linna tunnustusena füüsilisele isikule, kelle aastatepikkune tegevus on positiivselt mõjutanud Pärnu linna arengut ja mainet.

  (2) Vapimärk kujutab Pärnu linna vappi, mida ümbritseb kurruline lint, ülaosas kolm tammelehte ja allservas tekst “PÄRNU”. Vapimärk on kahetasandiline - alumiseks tasandiks on lint ja tammelehed, ülemiseks tasandiks emaileeritud Pärnu linna vapp. Vapimärgi ülaosas on kaks ketihaara, mis ühinevad kinnituskruvi juures. Vapimärgi kõrgus on 32 mm ning laius 30 mm. Märgi materjaliks on hõbe prooviga 925.

  (3) Vapimärk antakse isikule üks kord elus.

§ 4.   Teenetemärk

  (1) Teenetemärk antakse Pärnu linna tunnustusena füüsilisele isikule silmapaistvate teenete eest.

  (2) Teenetemärgi omistamisega kaasneb teenetemärgi andmine. Teenetemärgi keskel on sinisel põhjal emaileeritud valge rist, mida ümbritsevad õielehed. Õielehtede ümber on omakorda valged emaileeritud detailid. Märgi keskel asuval ristil asetseb Pärnu linna vapp. Teenetemärgi läbimõõt on 42 mm. Märgi materjaliks on hõbe prooviga 925. Kinnitus on prossnõela tüüpi nõelaga.

  (3) Teenetemärgi võib isikule anda korduvalt.

§ 5.   Aukodaniku nimetuse, vapimärgi ja teenetemärgi taotlemine

  (1) Taotlusi aukodaniku nimetuse, vapimärgi ja teenetemärgi andmiseks on õigus esitada:
  1) Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu) komisjonil;
  2) volikogu fraktsioonil;
  3) volikogu liikmel;
  4) Pärnu Linnavalitsusel;
  5) Pärnu linnapeal;
  6) Pärnus tegutsevatel juriidilistel isikutel;
  7) osavallakogul.

  (2) Taotlused esitatakse kirjalikult volikogu teenistusele.

  (3) Taotluses märgitakse:
  1) tunnustamiseks esitatava isiku nimi, elukutse, amet, auaste, töö- või teenistuskoht;
  2) tunnustamiseks esitatava isiku teenete kirjeldus;
  3) formuleering ühe lausega, mille eest tunnustust avaldatakse;
  4) tunnustusavalduse nimetus, mille andmist soovitakse;
  5) taotluse esitaja nimi, aadress, sidevahendite numbrid;
  6) taotluse esitamise kuupäev ja taotluse esitaja või tema esindaja allkiri.

§ 6.   Taotluste esitamise tähtpäev

  (1) Aukodaniku nimetuse ja vapimärgi andmise taotlus tuleb esitada hiljemalt iga aasta 15. detsembriks.

  (2) Teenetemärgi andmise taotlus tuleb esitada hiljemalt iga aasta 1. veebruariks.

  (3) Volikogu informeerib avalikkust aukodaniku nimetuse, vapimärgi ja teenetemärgi andmise taotluste esitamise võimalusest vähemalt 1 kuu enne taotluste esitamise tähtpäeva.

§ 7.   Taotluste läbivaatamine

  (1) Volikogu teenistus registreerib kõik nõuetekohaselt vormistatud ja tähtajal saabunud taotlused.

  (2) Volikogu eestseisus vaatab nõuetekohaselt esitatud taotlused läbi. Volikogu eestseisusel on õigus paluda taotluse esitajalt lisaselgitusi.

§ 8.   Ettepaneku tegemine volikogule

  (1) Volikogu eestseisus võtab esitatud taotluste suhtes oma seisukoha eestseisuse koosolekul.

  (2) Eestseisuse otsuse alusel esitab volikogu esimees volikogule eelnõu aukodaniku nimetuse, vapimärgi või teenetemärgi andmise kohta.

§ 9.   Aukodaniku nimetuse, vapimärgi ja teenetemärgi andmise otsustamine

  Aukodaniku nimetuse, vapimärgi ja teenetemärgi andmise otsustab volikogu. Aukodaniku nimetuse, vapimärgi või teenetemärgi andmata jätmist ei pea põhjendama.

§ 10.   Tunnistus

  (1) Aukodaniku nimetuse omamist ning vapimärgi ja teenetemärgi kandmise õigust tõendab vastav tunnistus, millele kirjutavad alla volikogu esimees ja linnapea ning mis antakse kätte koos aukodaniku märgi, vapimärgi või teenetemärgiga.

  (2) Tunnistusele kirjutatakse käsitsi aukodaniku, vapimägi või teenetemärgi saaja nimi, teenete kirjeldus, tunnustusavalduse nimetus ja üleandmise kuupäev.

§ 11.   Aukodaniku märgi, vapimärgi ja teenetemärgi kätteandmine

  (1) Aukodaniku nimetusega kaasneva aukodaniku märgi ning vapimärgi ja teenetemärgi annavad autasustatavale pidulikult kätte üldjuhul volikogu esimees ja linnapea.

  (2) Aukodaniku märk ning vapimärk antakse pidulikult kätte Eesti Vabariigi aastapäeva eel.

  (3) Teenetemärk antakse pidulikult kätte Pärnu päeval.

  (4) Kui tunnustuse saaja ei saa osaleda aukodaniku märgi, vapimärgi ja teenetemärgi vastuvõtmisel, siis antakse talle märk üle volikogu istungil.

§ 12.   Avalikustamine

  Aukodanike ning vapimärgi ja teenetemärgi saajate nimed koos teenete kirjeldusega avalikustatakse Pärnu linna veebilehel.

§ 13.   Aukodaniku märgi, vapimärgi ja teenetemärgi kandmise õigus

  Aukodaniku märki, vapimärki ja teenetemärki võib kanda üksnes isik, kellele see on antud.

§ 14.   Aukodaniku märgi, vapimärgi ja teenetemärgi kandmine

  (1) Aukodaniku märki, vapimärki ja teenetemärki kantakse kooskõlas teenetemärkide kandmise hea tavaga.

  (2) Aukodaniku märki, vapimärki ja teenetemärki kantakse vasakul pool rinnal.

§ 15.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Metsoja
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json