Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Türi valla 2019. aasta kolmas lisaeelarve

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2019, 26

Türi valla 2019. aasta kolmas lisaeelarve

Vastu võetud 28.11.2019 nr 23

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ning Türi Vallavolikogu 30. novembri 2017 määruse nr 12 „Türi valla finantsjuhtimise kord“ § 15 ja § 18 lõigete 2 ja 3 alusel.

§ 1.   Türi valla 2019. aasta kolmas lisaeelarve 

Tulu kood

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU

135 458,83

30

Maksutulud

80 590,00

3000

Füüsilise isiku tulumaks

80 000,00

3030

Maamaks

590,00

32

Tulud kaupade ja teenuste müügist

29 267,29

3220

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest

23 434,21

3229

Tulu üldvalitsemisasutuste majandustegevusest

3 000,00

3233

Üüri ja rendi tulu

2 833,08

35

Toetused

19 453,54

 

Muud saadud toetused tegevuskuludeks

19 453,54

3500

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

19 453,54

38

Muud tegevustulud

6 148,00

3880, 3888

Sh muud eelpool nimetamata muud tegevustulud

6 148,00

 

PÕHITEGEVUSE KULUD

82 826,83

 

PÕHITEGEVUSE TULEM

52 632,00

Kood

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU

-52 632,00

15

Põhivara soetus (-)

-47 632,00

650

Finantskulud (-)

-5 000,00

 

EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK(+)/PUUDUJÄÄK (-)

0,00

 

KOGU EELARVE TULUDE, KULUDE VAHE

0,00

 

 

 

 

EELARVE PÕHITEGEVUSE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD

135 458,83

Kood

Tegevusala

 

01

ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

-26 511,70

01112

Türi Vallavalitsus

-7 500,00

01114

Reservfond

-24 011,70

01700

Valitsussektori võla teenindamine

5 000,00

03

AVALIK KORD JA JULGEOLEK

5 000,00

03600

Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus

5 000,00

05

KESKKONNAKAITSE

10 650,00

05100

Jäätmekäitlus (sh prügivedu)

8 891,00

0510001

vald

2 891,00

0510002

Türi Haldus

6 000,00

05200

Heitveekäitlus

1 759,00

0520002

Türi Haldus

1 759,00

06

ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

56 000,00

06100

Elamumajanduse arendamine

60 000,00

06300

Veevarustus, sh

-14 000,00

0630001

vald

-10 000,00

0630003

Türi Haldus

-4 000,00

06605

Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus, sh

10 000,00

0660512

Muu elamu- ja kommunaalmajandus

10 000,00

06605122

Türi Haldus

10 000,00

08

VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON

39 417,51

08102

Sporditegevus, sh

2 500,00

0810203

Ujula kasutamine

35 736,00

0810204

Muud sporditegevusega seotud kulu

-35 736,00

0810205

Väätsa Tervisekompleks

2 500,00

0810704

Türi Noortekeskus

323,00

08109

Vaba aja üritused

1 500,00

08201

Raamatukogud

11 165,51

0820102

Türi Raamatukogu

8 985,00

0820103

Käru Raamatukogu

555,00

0820104

Väätsa Raamatukogu

1 625,51

08202

Rahva- ja kultuurimajad

23 929,00

0820201

Türi Kultuurikeskus

23 929,00

09

HARIDUS

20 903,02

09110

Alusharidus - lasteaiad, sh

8 568,18

0911002

Retla-Kabala Kool, lasteaed

3 801,41

0911003

Käru Põhikool, lasteaia rühm

1 217,02

0911005

Väätsa Lasteaed Paikäpp

385,40

0911009

Türi Lasteaed

3 164,35

09212

Põhikoolid, sh

-884,00

0921202

Laupa Põhikool, sh

10 954,00

09212021

vald

10 954,00

0921205

Türi Toimetulekukool, sh

412,00

09212051

vald

412,00

0921206

Käru Põhikool

-3 650,00

09212061

vald

-12 343,30

09212062

riik

8 693,30

0921207

Väätsa Põhikool

400,00

09212071

vald

400,00

09213

Gümnaasiumid, sh

1 375,35

0921301

Türi Ühisgümnaasium, sh

1 375,35

09213011

vald

1 375,35

09510

Huviharidus

4 151,94

0951002

Türi Muusikakool

4 151,94

09600

Õpilasveo eriliinid

2 241,00

0960002

Türi Haldus

2 241,00

09601

Koolitoit

3 843,85

0960101

Koolitoit Käru Põhikool

2 600,00

 

vald

2 600,00

0960102

Koolitoit Laupa Põhikool

900,00

 

vald

900,00

0960103

Koolitoit Retla-Kabala Kool

195,56

 

vald

195,56

0960107

Koolitoit Väätsa Põhikool

148,29

 

vald

148,29

09602

Öömaja

1 300,00

09800

Muu haridus, sh hariduse haldus

-8 693,30

10

SOTSIAALNE KAITSE

30 000,00

10201

Muu eakate sotsiaalne kaitse

35 000,00

1060001

vald

5 000,00

1060002

Türi Haldus

-5 000,00

10900

Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus

-5 000,00

 

EELARVE KULUD KOKKU

135 458,83

 

 § 2.   Lisaeelarve seletuskiri

  Eelarve täitmiseks ning eelarvesse planeeritud assigneeringute kasutamiseks kinnitada lisaeelarve seletuskiri vastavalt määruse lisale (lisa 4 lehel).

§ 3.   Määruse avalikustamine

  Türi Vallavalitsusel kui ametiasutusel avalikustada hiljemalt seitsmendal tööpäeval määruse vastuvõtmisest arvates Türi valla 2019. aasta kolmas lisaeelarve ning lisaeelarve menetlemist käsitlevad Türi Vallavolikogu istungite ning vallavolikogu alatiste komisjonide koosolekute protokollid internetis Türi valla veebilehel www.tyri.ee.

Andrus Eensoo
volikogu esimees

Lisa lisaeelarve seletuskiri

/otsingu_soovitused.json