Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Treeneri tööjõukulu toetuse maksmise kord 2020. aastal

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2019, 32

Treeneri tööjõukulu toetuse maksmise kord 2020. aastal

Vastu võetud 28.11.2019 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev määrus sätestab Järva valla eelarvest Järva vallas tegutsevatele spordiklubidele (edaspidi spordiklubi) antava treeneri tööjõukulu toetuse maksmise tingimused ja korra 2020. aastal.

§ 2.   Treeneri tööjõukulu toetus

  (1) Treeneri tööjõukulu toetust (edaspidi toetus) on õigus taotleda 2020. aastal spordiklubidel, kes said treeneri tööjõukulu toetust 2019. aastal Järva valla eelarvest ja riigieelarve vahenditest kultuuriministri 26.11.2014 määruse nr 9 „Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord“ alusel.

  (2) Toetust makstakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud spordiklubidele, kes on treeneri eest taotlenud 2020. aastaks riigieelarvelist treeneri tööjõukulu toetust V ja VI treenerikategooria treeneri eest 120% riiklikult määratava toetuse summast.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  Toetuse saamiseks esitab spordiklubi Järva Vallavalitsusele andmed spordiklubile riigieelarve vahenditest eraldatava toetuse suuruse kohta, näidates ära iga treeneri kategooria ja treeneri kohta määratava toetuse suuruse.

§ 4.   Toetuse määramine ja väljamaksmine

  (1) Toetuse määramine vormistatakse Järva Vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Toetus makstakse välja neljas võrdses osas. Esimene osa makstakse välja 10 päeva jooksul vallavalitsuse korralduse vastuvõtmisest arvates, ülejäänud osa iga kvartali 20. kuupäevaks. Toetus kantakse spordiklubi arvelduskontole.

§ 5.   Toetuse tagasimaksmine

  (1) Spordiklubi on kohustatud Järva vallale toetuse kas täies ulatuses või osaliselt tagasi maksma, kui Kultuuriministeerium või kultuuriministri poolt volitatud eraõiguslik juriidiline isik halduslepingu alusel nõuab spordiklubilt tagasi spordiklubile riigieelarve vahenditest antud treeneri tööjõukulu toetuse.

  (2) Järva vallale tuleb tagastada toetus proportsionaalselt samas määras, millises määras peab spordiklubi tagastama riigieelarve vahenditest saadud toetuse.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.

Jüri Ellram
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json