Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Päevakeskus Kalda põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tartu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2020, 30

Päevakeskus Kalda põhimäärus

Vastu võetud 01.12.2020 nr 60

Määrus kehtestatakse Tartu Linnavolikogu 26. aprilli 2018. a määruse nr 20 "Tartu linna põhimäärus" § 21 lg 2 alusel ja arvestades sotsiaalhoolekande seaduse § 17.

§ 1.   Üldsätted

  Päevakeskus Kalda (edaspidi päevakeskus) on Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna haldusalas tegutsev hoolekandeasutus.

§ 2.   Päevakeskuse tegevusvaldkond

  Päevakeskuse tegevusvaldkond on eakate ja puuetega isikute majutuseta sotsiaalhoolekanne.

§ 3.   Päevakeskuse ülesanded

  (1) Päevakeskuse ülesanded on:
  1) toetada ja suurendada isiku valmisolekut võimalikult iseseisvalt elada oma kodus, aidata kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele ning leevendada omastehooldajate hoolduskoormust;
  2) huvitegevuse pakkumine eesmärgiga aidata kaasa isiku elukvaliteedi säilitamisele ning toimetulekut arendavate, säilitavate ja toetavate teenuste pakkumine väljaspool kodu.

  (2) Päevakeskuse tegevused ülesannete täitmisel on:
  1) koduteenuste osutamine;
  2) eakatele päevakeskuses huviringide, ühisürituste ja muu huvitegevuse läbiviimine;
  3) trükimeedia- ja internetikasutuse võimaldamine;
  4) teabe levitamine päevakeskuse teenuste kohta.

§ 4.   Päevakeskuse juhtimine

  (1) Päevakeskust juhib juhataja.

  (2) Päevakeskuse juhataja:
  1) juhib päevakeskust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ning asutuse tulemusliku tegutsemise ja arengu;
  2) vastutab päevakeskuse üldseisundi, asutuse raha õigus- ja sihipärase ning otstarbeka kasutamise, päevakeskusele kasutada antud linnavara heaperemeheliku majandamise, kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest;
  3) esindab päevakeskust ja teeb põhimääruses nimetatud tegevusvaldkonda arvestades päevakeskuse ülesannete täitmiseks vajalikke toiminguid ning tehinguid;
  4) koostab ja kooskõlastab Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnaga asutuse osutatavate teenuste kirjeldused, kui teenuse osutamiseks ei ole vaja õigusaktidest tulenevalt korda kehtestada ning tagab teenuste ja nende kirjelduse ajakohasuse;
  5) kinnitab asutuse töökorralduse reeglid ja vajadusel palgajuhendi;
  6) tagab asutuses tööohutuse ja töötervishoiu alaste nõuete täitmise;
  7) kinnitab asutuse töötajate ametijuhendid ja täidab töötajate suhtes tööandja ülesandeid;
  8) korraldab asutuse eelarvetaotluse koostamise ja tagab selle esitamise linnavalitsusele;
  9) tagab õigusaktidega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  10) täidab muid linnavalitsuse või volikogu antud, oma ametikohast ning õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. a.

Urmas Klaas
linnapea

Jüri Mölder
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json