Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Tartu linna asutuse Varjupaik põhimäärus

Väljaandja:Tartu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2020, 33

Tartu linna asutuse Varjupaik põhimäärus

Vastu võetud 01.12.2020 nr 63

Määrus kehtestatakse Tartu Linnavolikogu 26. aprilli 2018. a määruse nr 20 "Tartu linna põhimäärus" § 21 lg 2 alusel ja arvestades sotsiaalhoolekande seaduse § 23, § 30 ja § 33.

§ 1.   Üldsätted

  Tartu linna asutus Varjupaik (edaspidi varjupaik) on Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna haldusalas tegutsev hoolekandeasutus.

§ 2.   Varjupaiga tegevusvaldkond ja ülesanded

  (1) Varjupaiga tegevusvaldkond on täisealiste isikute sotsiaalhoolekanne.

  (2) Varjupaiga peamised ülesanded on:
  1) varjupaigateenuse osutamine;
  2) sotsiaalmajutusteenuse osutamine;
  3) turvakoduteenuse osutamine;
  4) tugiisikuteenuse osutamine;
  5) Tartu linna omandis olevates majades aadressil Lubja tn 7 ja Nisu tn 2a eluruumi elanike turvalisuse ja sisekorraeeskirja täitmise tagamine;
  6) koostöö tegemine võrgustikuliikmetega, sealhulgas politseiga, kiirabiga ja teiste asutustega;
  7) üldsuse teavitamine varjupaiga osutatavatest teenustest.

  (3) Varjupaik võib osutada teenuseid teistele omavalitsusüksustele linnavolikogu poolt sätestatud tingimustel ja korras.

§ 3.   Varjupaiga juhtimine

  (1) Varjupaika juhib juhataja.

  (2) Varjupaiga juhataja:
  1) tagab põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ning varjupaiga tulemusliku tegutsemise ja arengu;
  2) vastutab varjupaiga üldseisundi, varjupaiga raha õigus- ja sihipärase ning otstarbeka kasutamise, varjupaigale kasutada antud linnavara heaperemeheliku majandamise, kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest;
  3) esindab varjupaika ja teeb põhimääruses nimetatud tegevusvaldkonda arvestades varjupaiga ülesannete täitmiseks vajalikke toiminguid ning tehinguid;
  4) koostab ja kooskõlastab Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnaga varjupaiga osutatavate teenuste kirjeldused, kui teenuse osutamiseks ei ole vaja õigusaktidest tulenevalt korda kehtestada ning tagab teenuste ja nende kirjelduse ajakohasuse;
  5) kinnitab varjupaiga töökorralduse reeglid ja vajadusel palgajuhendi;
  6) tagab varjupaigas tööohutuse ja töötervishoiu alaste nõuete täitmise;
  7) kinnitab varjupaiga töötajate ametijuhendid ja täidab töötajate suhtes tööandja ülesandeid;
  8) korraldab varjupaiga eelarvetaotluse koostamise ja tagab selle esitamise linnavalitsusele;
  9) tagab õigusaktidega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  10) sõlmib lepingu sotsiaalmajutusteenuse osutamiseks;
  11) kehtestab varjupaigas sotsiaalmajutusteenuse kodukorra;
  12) kehtestab varjupaigas turvakoduteenuse kodukorra;
  13) kehtestab varjupaigateenuse sisekorraeeskirja;
  14) täidab muid linnavalitsuse või volikogu antud, oma ametikohast ja õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. a.

Urmas Klaas
linnapea

Jüri Mölder
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json