Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Viljandi Hoolekandekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.06.2022
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2020, 37

Viljandi Hoolekandekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 30.11.2020 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 34, § 35 lõigete 1 ja 2 alusel ning Viljandi linna põhimääruse § 39 lõike 1 ja 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Viljandi Hoolekandekeskuse põhimäärus sätestab asutuse ametliku täieliku nime ja asukoha, tegevuse eesmärgid ja ülesanded, juhtimise ja struktuuri, vara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra, finantseerimise alused, ümberkorraldamise ja lõpetamise ning põhimääruse muutmise korra.

§ 2.   Asutuse nimetus ja liik

  Viljandi Hoolekandekeskuse (edaspidi hoolekandekeskus) on väljaspool kodu üldhooldusteenust (edaspidi teenus) osutatav Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus, mis tegutseb linnavalitsuse sotsiaalameti haldusalas.

§ 3.   Asukoht

  Hoolekandekeskuse asukoht on Lastekodu 6, Viiratsi alevik, Viljandi vald, Viljandimaa.

§ 4.   Tegevuse õiguslikud alused

  (1) Hoolekandekeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Viljandi linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (2) Hoolekandekeskuse põhimääruse ja selle muudatused kinnitab linnavalitsus.

§ 5.   Eelarve ja sümboolika

  (1) Hoolekandekeskusel on Viljandi linna eelarve koosseisus oma alaeelarve.

  (2) Hoolekandekeskusel võib olla oma nimega pitsat ja kirjablankett.

§ 6.   Teeninduspiirkond

  Hoolekandekeskus osutab teenust eelkõige isikutele, kes on Eesti Rahvastikuregistri järgselt Viljandi linna kodanikud. Teiste omavalitsuste kodanikke võetakse hoolekandekeskusesse linnavalitsuse ja vastava kohaliku omavalitsuse või kolmanda isiku (hooldatav või hooldustasu maksja) vahel sõlmitud lepingu alusel.

2. peatükk Tegevuse eesmärgid ja ülesanded 

§ 7.   Hoolekandekeskuse tegevuse eesmärgid ja ülesanded

  (1) Hoolekandekeskuse eesmärk on tagada teenusel viibivatele täisealistele isikutele nende eale ja tervislikule seisundile vastav ööpäevaringne hooldamine.

  (2) Hoolekandekeskuse ülesanne on eelkõige turvalise ja kvaliteetse elamis- ja hooldusteenuse pakkumine. Kvaliteetse teenuse pakkumisel lähtub hoolekandekeskus eelkõige riiklikult kinnitatud kvaliteedipõhimõtetest.

  (3) Hoolekandekeskus võib osutada teisi tasulisi teenuseid (nt sotsiaaltransport, päevahoid, intervallhooldus).

  (4) Eesmärkidegi saavutamiseks täidab hoolekandekeskus eelkõige järgmisi ülesandeid:
  1) tagab teenusel viibiva isiku ööpäevaringse hoolduse;
  2) tagab teenusel viibiva isiku toitlustamise vähemalt kolm korda päevas;
  3) korraldab teenusel viibivale isikule arstiabi kättesaadavuse (sh koostöös perearstiga kliendi raviasutusse paigutamise);
  4) korraldab teenusel viibiva isiku suhtlemist ametiasutustega;
  5) korraldab teenusel viibiva isikule abivahendite soetamist ja rentimist;
  6) koostab teenusel viibivale isikule sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tähtaja jooksul hooldusplaani;
  7) abistab teenusel viibivat isikut dokumentide vormistamisel;
  8) loob võimalusi, suunab ja toetab teenusel viibiva isiku huvidel põhinevaid tegevusi.

3. peatükk Struktuur ja juhtimine 

§ 8.   Hoolekandekeskuse juhtimine

  (1) Hoolekandekeskuse töötajate koosseisu, töötasumäärad ja teenuste hinnad kinnitab juhataja ettepanekul linnavalitsus.

  (2) Hoolekandekeskuse tööd juhib juhataja, kes vastutab hoolekandekeskuse põhimäärusega pandud ülesannete täitmise eest.

  (3) Hoolekandekeskuse asjaajamine toimub vastavalt linnavalitsuse kehtestatud kordadele.

§ 9.   Hoolekandekeskuse juhataja

  (1) Juhataja ametikoht täidetakse konkursi korras. Konkursi kuulutab välja ja asutuse juhi kandidaadi kinnitab ametisse linnapea ettepanekul linnavalitsus.

  (2) Juhatajaga sõlmib, peatab ja muudab töölepingu linnapea või tema poolt volitatud ametiisik.

  (3) Juhataja ametist vabastamine toimub linnapea ettepanekul linnavalitsuse otsusega.

  (4) Hoolekandekeskuse juhataja:
  1) esindab asutust talle antud volituste ulatuses kõigis õigustoimingutes;
  2) koostab hoolekandekeskuse eelarve ja vastutab kinnitatud eelarve rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  3) annab välja käskkirju hoolekandekeskuse töö korraldamiseks, sõlmib ja lõpetab personaliga töölepingud vastavalt töösuhteid reguleerivatele õigusaktidele;
  4) järgib tuleohutus-, tervisekaitse- ja muude õigusaktidest tulenevate nõuete täitmist;
  5) määrab kindlaks töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutuse;
  6) juhib ja suunab personali tööd, korraldab töötajate täiendõpet;
  7) töötab välja ja kinnitab hoolekandekeskusesse vastuvõtmise, lahkumise ja väljaarvamise korra, mille on eelnevalt kooskõlastanud linnavalitsuse sotsiaalametiga,
  8) töötab välja ja kinnitab hoolekandekeskusesse kodukorra, töösisekorraeeskirja, töötervishoiu- ja tööohutusalased ning muud juhendid ja asutuse tegevust reguleerivad korrad;
  9) juhtimise otsuste tegemiseks saab juhataja linnavalitsuselt oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ning esitab linnavalitsusele ettepanekuid asutuse töö tõhustamiseks, töökorralduse muutmiseks;
  10) algatab projekte ja teenuse osutamisega seonduvaid arendustegevusi taotlemaks rahalisi vahendeid teenuse kvaliteedi parandamiseks;
  11) koostab koostöös asjaomaste isikutega hoolekandekeskuse arengukava ja esitab selle linnavalitsusele kinnitamiseks;
  12) koostab hoolekandekeskuse statistilised ja muud aruanded, esitab need linnavalitsusele ja muudele vajalikele institutsioonidele;
  13) sõlmib ja allkirjastab lepinguid isiku hooldamiseks hoolekandekeskuses ning muude asutuse poolt osutuvate teenuste osutamiseks;
  14) valdab, kasutab ja käsutab tema kasutusse antud vara volikogu poolt kehtestatud korras;
  15) korraldab koostöös linnavalitsuse rahandusametiga raamatupidamisarvestust;
  16) lahendab käesolevas põhimääruses määratlemata küsimusi koostöös linnavalitsusega;
  17) määrab enda äraolekul käskkirjaga asendaja.

4. peatükk Vara 

§ 10.   Hoolekandekeskuse vara

  (1) Hoolekandekeskuse valduses olevat linnavara kasutab asutus sihtotstarbeliselt oma põhiülesannete täitmiseks. Hoolekandekeskuse valduses oleva linnavaraga võib tehinguid sooritada üksnes Viljandi linna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras. Hoolekandekeskuse valduses oleva linnavara kohta peetakse arvestust Viljandi linna õigusaktides kehtestatud korras.

  (2) Hoolekandekeskuse vara valdamine, kasutamine, käsutamine ning Viljandi linnale varaliste kohustuste võtmine toimub volikogu kehtestatud linnavara valitsemise korra kohaselt.

  (3) Hoolekandekeskust finantseeritakse Viljandi linna eelarvest, isikute ja teiste omavalitsuste poolt makstavatest hooldustasudest, riigi sihtotstarbelistest eraldistest, füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest ning teiste tasuliste teenuste osutamisest saadavatest vahenditest.

  (4) Hoolekandekeskuse vahendite kasutamist kontrollib linnavalitsus ja linnavolikogu revisjonikomisjon.

§ 11.   Hoolekandekeskuse reorganiseerimine või tegevuse lõpetamine

  Hoolekandekeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab volikogu.

§ 12.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Madis Timpson
linnapea

Ene Rink
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json