HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Nõo valla huvikoolide õppetasu maksmise ja soodustuse andmise kord

Väljaandja:Nõo Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2021, 2

Nõo valla huvikoolide õppetasu maksmise ja soodustuse andmise kord

Vastu võetud 29.11.2021 nr 7

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 2 ja § 30 lõike 1 punkti 2, “Huvikooli seaduse” § 21 lõike 3 ning “Nõo Muusikakooli põhimääruse” § 34 lõike 3 ja “Nõo Spordikooli põhimääruse” § 19 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Nõo valla munitsipaalhuvikoolis lapsevanema, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) poolt makstava õppetasu maksmise ja soodustuse andmise kord.

§ 2.   Mõisted

  (1) Huvikoolina käsitletakse käesoleva korra mõistes Nõo Muusikakooli ja Nõo Spordikooli.

  (2) Õppur käesoleva korra tähenduses on huvikooli nimekirja kantud õpilane.

  (3) Õppuri elukohana käesoleva korra tähenduses käsitletakse tema rahvastikuregistri järgset elukohta.

  (4) Õppetasu käesoleva korra tähenduses on huvikoolide õppekulude osaline katmine vanema poolt Nõo Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) määratud suuruses.

§ 3.   Õppetasu maksmise kord

  (1) Vanem kinnitab õppetasu maksmise kohustust huvikooli sisseastumisavaldust allkirjastades.

  (2) Õppetasu kuulub maksmisele vallavalitsuse poolt väljastatud arve alusel jooksva kuu eest arvel märgitud maksetähtajaks valla arvelduskontole.

  (3) Õppuri võib kustutada huvikooli õpilaste nimekirjast kahekuulise õppetasu võlgnevuse korral. Õppuri mistahes põhjusel huvikoolist väljaarvamisel tasumata jäänud õppetasu nõutakse sisse õigusaktides sätestatud korras.

§ 4.   Õppetasu soodustuse taotlemine

  (1) Õppetasu soodustuse taotlemine on vabatahtlik.

  (2) Õppetasu soodustust on õigus taotleda vanemal, kes elab rahvastikuregistri andmetel Nõo vallas ning kelle elukoha aadress ühtib lapse, kelle suhtes soodustust taotletakse, elukoha aadressiga.

  (3) Õppetasu soodustus 100% kehtib õppurile, kes vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest:
  1) on kolmas või järgmine laps perest, kus huvikoolis õpib 3 või enam õppurit;
  2) on perest, kus kasvab 4 või enam alla 19-aastast last;
  3) on huvikooli õppurite nimekirjas, kuid on suundunud teatud perioodiks vastavat eriala õppima välismaale.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktide 1 ja 2 rakendumise korral esitab vanem huvikooli direktorile vabas vormis taotluse iga õppeaasta 15. septembriks.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punkti 3 rakendumise korral esitab vanem või täisealine õppur huvikooli direktorile vabas vormis taotluse vähemalt 30 päeva enne välismaale õppima asumist.

  (6) Õppetasu soodustus 40% kehtib huvihariduses osalemise puhul, kui vanem on esitanud direktorile avalduse seoses vähenenud majanduslike võimalustega tasuda õppemaksu täies ulatuses.

  (7) Õppetasu soodustus 40% kehtib harrastustegevuse puhul, kui õpilane osaleb õppes ühel korral nädalas, v.a. muusikakooli eelkool.

  (8) Õppetasu soodustus 70%, mida käsitletakse kui koha säilitamise tasu, kehtib õppurile, kes puudub tervislikel põhjustel õppetööst rohkem kui 4 nädalat (28 kalendripäeva ja enam) ning see kinnitatakse huvikooli direktori käskkirjaga. Õppuri puuduma jäämisest tervislikel põhjustel on vanem kohustatud teavitama huvikooli kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 5 päeva jooksul tervislike põhjuste tekkimisest.

  (9) Käesoleva paragrahvi lõigetes 6, 7 ja 8 toodud õppetasu soodustuse taotlemiseks alates järgmisest kalendrikuust peab huvikooli direktorile avalduse esitama hiljemalt eelmise kalendrikuu 30. kuupäevaks. Tagantjärele õppetasu soodustust taotleda ei saa.

  (10) Õppetasu soodustuse andmise otsustab selleks huvikooli juures moodustatud komisjon, kuhu kuulub kooli direktor, lapse huvikooli õpetaja ja vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja. Komisjoni otsuse kinnitab direktor käskkirjaga.

  (11) Otsuse soodustuse kestuse osas teeb komisjon vastavalt esitatud avaldustele - õppetasu soodustus võib kehtida ühest kalendrikuust kuni ühe õppeaastani.

  (12) Arvet soodustuse saajate üle peab huvikooli direktor, kes esitab vastavad andmed raamatupidamisele vallavalitsuse poolt väljastatavate arvete jaoks.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Vanem ei pea tasuma õppetasu juhul, kui Eesti Vabariigis on kehtestatud eriolukord ja eriolukorra ajal huvikoolis õpet ei toimu.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022.

Rain Sangernebo
Vallavanem

Aira Laul
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json