Teksti suurus:

Jõhvi Vallavolikogu määruste muutmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.01.2013
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2013, 1

Jõhvi Vallavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 20.12.2012 nr 101

Määrus antakse haldusmenetluse seaduse § 90 lõike 1 alusel.

§ 1.   Jõhvi Vallavolikogu määruste muutmine

  (1) Jõhvi Vallavolikogu 27. jaanuari 2011 määruse nr 54 „Puudega lapse hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord Jõhvi vallas“ preambul sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõike 1 alusel.“

  (2) Jõhvi Vallavolikogu 25. novembri 2010 määruse nr 43 „Õpilastele sõidusoodustuse andmise ning sõidukulude kompenseerimise kord“ preambul sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja ühistranspordiseaduse § 28 lõike 3 ja § 29 lõike 3 alusel.“

  (3) Jõhvi Vallavolikogu 25. novembri 2010 määruse nr 41 „Parkimistasu kehtestamine Jõhvi linnas“ preambul sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktide 2 ja 3, kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1 ja liiklusseaduse § 187 lõike 2 alusel.“

  (4) Jõhvi Vallavolikogu 17. veebruari 2011 määruse nr 56 „Jõhvi valla omandis olevate eluruumide kasutusse andmise kord“ preambul sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37 ja elamuseaduse § 8 punkti 2 alusel.“

  (5) Jõhvi Vallavolikogu 17. septembri 2009 määruse nr 152 „Jõhvi valla lemmikloomade registri asutamine ja pidamise põhimäärus“ preambul sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 1 alusel.“

  (6) Jõhvi Vallavolikogu 16. juuli 2009 määruse nr 147 „Jõhvi valla jäätmevaldajate registri asutamine ja pidamise põhimäärus““ preambul sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja jäätmeseaduse § 71¹ lõike 1 alusel.“

  (7) Jõhvi Vallavolikogu 20. aprilli 2006 määruse nr 27 „Jõhvi Linna Sotsiaalmaja nimetuse muutmine ja põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine“ preambul sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 34 alusel.“

  (8) Jõhvi Vallavolikogu 20. mai 2010 määruse nr 20 „Õpilaste koolilõuna kulude katmise kord“ preambul sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37 ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 5 alusel.“

  (9) Jõhvi Vallavolikogu 21. veebruari 2008 määruse nr 110 „Jõhvi Keskraamatukogu põhimääruse kinnitamine“ preambul sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 34 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 ja § 13 lõike 2 alusel.“

  (10) Jõhvi Vallavolikogu 20. märtsi 2008 määruse nr 111 „Jõhvi Keskraamatukogu kasutamise eeskiri“ preambul sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37 ja rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.“

  (11) Jõhvi Vallavolikogu 19. veebruari 2009 määruse nr 136 „Heit- ja reovee kohtkäitluse ning äraveo eeskiri“ preambul sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja veeseaduse § 3² lg 5 punkti 5 alusel.“

  (12) Jõhvi Vallavolikogu 18. oktoobri 2007 määruse nr 87 „Invatransporditeenuse osutamise kord Jõhvi vallas“ preambul sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ning Jõhvi Vallavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna ettepanekul.“

  (13) Jõhvi Vallavolikogu 19. aprilli 2007 määruse nr 72 „Töötute iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord“ preambul sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.“

  (14) Jõhvi Vallavolikogu 16. novembri 2006 määruse nr 43 „Teede ja tänavate sulgemise maks Jõhvi vallas“ preambul sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 2 ja kohaliku maksude seaduse § 2 lõike 1 alusel.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Kaarel Pürg
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json