Rahandus ja eelarveMaksud

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teede ja tänavate sulgemise maks Jõhvi vallas

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2013, 6

Teede ja tänavate sulgemise maks Jõhvi vallas

Vastu võetud 16.11.2006 nr 43
RT IV, 18.05.2012, 31
jõustumine 01.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.12.2012RT IV, 04.01.2013, 107.01.2013

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 2 ja kohaliku maksude seaduse § 2 lõike 1 alusel.
[RT IV, 04.01.2013, 1 - jõust. 07.01.2013]

§ 1.   Maksu eesmärk, maksuobjekt ja maksumaksja

  (1) Maksu eesmärgiks on liikluse maksimaalne tagamine, liikluse sulgemisega seotud halvema liikluskorralduse osaline rahaline kompenseerimine, mida kasutatakse valla teede, tänavate, haljasalade seisukorra ning liikluskorraldusmärgistuse vahendite parandamiseks ja täiendamiseks.

  (2) Teede ja tänavate sulgemise all mõistetakse:
  1) liikluse katkestamist läbivale liiklusele ühes või mõlemas suunas kahe ristmiku vahelisel alal või ristmikul liikluse tõkestamist;
  2) tee täieliku sulgemise korral pole võimalik liigelda ühelt ristmikult teisele või on ristmikul kõik sõidusuunad tõkestatud;
  3) tee osalise sulgemise korral on liiklemine takistatud või on ristmikul osa sõidusuundi tõkestatud;
  4) kui liiklusele avatuks jääva sõidutee laius on väiksem kui kolm meetrit, loetakse tee täielikult suletuks;
  5) kui liiklusele avatuks jääva kõnnitee laius on väiksem kui 1 meeter, loetakse kõnnitee täielikult suletuks.
Väljakute, parkide ja puhkealade (sh haljasalad) sulgemise all mõistetakse nende kasutamist sulgeja tegevuse läbiviimiseks.

  (3) Teede ja tänavate sulgemise maksu maksavad füüsilised ja juriidilised isikud (edaspidi sulgejad) demonstratsioonide, rongkäikude ja muude ürituste korraldamise, samuti remondi- või ehitustööde puhul, kui sellega kaasneb üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, puhkeala või selle osa (edaspidi maksuobjekt) sulgemine.

§ 2.   Maksuperiood ja maksukohustuse tekkimise aeg

  (1) Maksuperioodiks loetakse ajavahemikku maksuobjekti sulgemisest kuni selle üleandmiseni vallavalitsuse poolt määratud esindajale.

  (2) Maksukohustus tekib maksuobjekti sulgemise momendist. Maks tasutakse paragrahvis 3 sätestatud korras.

§ 3.   Maksu tasumise kord

  (1) Teede ja tänavate sulgemise aluseks on vallavalitsuse väljastatud vastav luba. Teede ja tänavate sulgemise maks tasutakse Jõhvi valla eelarvesse ettemaksuna enne maksuobjekti sulgemisloa väljastamist .

  (2) Maksuobjekti omavolilise sulgemise korral rakendatakse sulgeja suhtes viiekordset maksumäära. Arve esitatakse pärast omavolilise sulgemise lõppu ja tuleb tasuda viie tööpäeva jooksul arvates arve esitamisest.

  (3) Maksuobjekti sulgemisel sulgemisloas fikseeritust lühemaks tähtajaks tagastatakse liigselt tasutud maks sulgejale 10 tööpäeva jooksul pärast maksuobjekti liiklusele avamist. Täiendava maksu korral esitab linnavalitsus sulgejale täiendava arve, mis tuleb tasuda viie tööpäeva jooksul alates arve esitamisest.

§ 4.   Maksuobjekti sulgemise menetlus

  (1) Avaldus maksuobjekti sulgemiseks koos ajutise liikluskorralduse skeemiga ühes kõigi vallavalitsuse poolt nõutavate kooskõlastustega ja garantiikirjaga teekatte taastamise kohta kaevetööjärgselt, tuleb vallavalitsusele esitada vähemalt viis tööpäeva enne maksuobjekti sulgemist.

  (2) Maksuobjekti sulgemisel avariide likvideerimiseks on sulgeja kohustatud kohe informeerima vallavalitsust. Maksuobjekti sulgemisluba tuleb vallavalitsuses vormistada hiljemalt kolme tööpäeva jooksul.

  (3) Avalduse alusel väljastab vallavalitsus maksu tasumiseks teatise (arve), milles märgitakse ära sulgeja nimi, sulgemisloa number, maksmisele kuuluv maksusumma ja pangakonto, kuhu maksusumma tasutakse.

  (4) Maksuobjekti sulgemisluba väljastatakse pärast sulgemismaksu tasumist tõendava dokumendi esitamist.

  (5) Teede ja tänavate sulgemisel on sulgeja kohustatud sulgemispiirkonnas välja panema liiklust reguleerivad märgid ja piirded, rajama vajalikud ajutised ehitised (ümbersõidud ja kõnniteede ümber- või ülekäigud), arvestades kehtivaid eeskirju ja kooskõlastatud ajutist liikluskorraldusskeemi. Pärast ehitus- või remonditööde lõpetamist on sulgeja kohustatud ajutised märgid ja piirded kõrvaldama, taastama tee liikluskõlblikkuse ja ajutiste ehitistega rikutud heakorrastuse ning informeerima kirjalikult liikluse taasavamisest vallavalitsust ja liikluspolitsei korrapidajat.

  (6) Haljasalade kahjustamise korral peab sulgeja taastama haljastuse endises seisukorras.

  (7) Kui maksuobjekti sulgemisega kaasneb kaevetöö, peab kaevetöö tegija taotlema kaeveloa Jõhvi valla kaevetöö eeskirjas sätestatud tingimustel ja korras.

§ 5.   Maksumäärad ja soodustused

  (1) Maksumäära diferentseeritakse sõltuvalt sulgemisala tee tüübist (vastavalt lisale) ja sulgemisaja kestvusest järgnevalt:
  1) Maksuobjekti sulgemine ehitus- ja remonditöödeks päevasel ajal (07.00-22.00)
a) intensiivse liiklusega tänavate sõiduteed Jõhvi linnas – 63,91 eurot päevas (I tüüp);
b) teised asfaltkattega tänavate sõiduteed Jõhvi linnas – 44,74 eurot päevas (II tüüp);
c) ülejäänud asfalt- ja kruusakattega tänavad, kõnniteed, kvartalisisesed sõiduteed, parklad, väljakud, pargid ja puhkealad Jõhvi linnas – 25,56 eurot päevas (III tüüp);
d) Tammiku alevikus, Jõhvi ja Kose külas asuvad teed ja tänavad – 19,17 eurot päevas;
e) kohaliku maanteed – 31,96 eurot päevas.
  2) Maksuobjekti sulgemine üritusteks:
a) intensiivse liiklusega tänavad ja nendele suubuvad tänavad 19,17 eurot tunnis;
b) teised tänavad, kõnniteed, kvartalisisesed sõiduteed, parklad ja väljakud – 12,78 eurot tunnis;
c) pargid ja puhkealad – 6,39 eurot tunnis.
[muudetud Jõhvi Vallavolikogu 17.06.2010 määrusega nr 24, jõustus 1.01.2011]

  (2) Loa pikendamisel rakendatakse koefitsienti 1,5.

  (3) Sulgemiseks lubatud tähtaja ületamise eest rakendatakse koefitsienti 2,0 iga ületatud päeva eest.

  (4) Alla ööpäevase sulgemise korral rakendatakse koefitsienti 0,5.

§ 6.   Maksu kogumine ja maksuhaldur

  Teede ja tänavate sulgemise maksu maksuhalduriks on vallavalitsus. Vallavalitsuse majandusspetsialist ja finantsosakonna juhataja on volitatud rakendama kõiki maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri õigusi.

§ 7.   Maksusoodustused ja -vabastused

  (1) Maksust on vabastatud:
  1) avariitöödest tingitud sulgemised 24 tunni jooksul arvates sulgemisest;
  2) maksuobjekti sulgemised, mis on seotud vallavalitsuse poolt ürituste läbiviimisega;
  3) vallavalitsuse tellimusel tehtavatest töödest tingitud sulgemised vastavalt lepingus sätestatud tähtajale;
  4) kultuuri- ja spordiürituste korraldaja.

  (2) Vallavalitsus võib täiendavalt anda maksuvabastust:
  1) Euroopa Liidu ja riigi poolt rahastatavate ehitustööde puhul;
  2) muudel juhtudel lähtudes avalikust huvist.

  (3) Maksusoodustused:
  1) puhkepäevadel ja riiklikel pühadel toimuvate ehitustööde puhul rakendatakse sooduskoefitsienti 0,5;
  2) ainult kõnnitee sulgemisel, lähtuvalt kõnnitee asukohast, rakendatakse sooduskoefitsienti 0,3;
  3) öisel sulgemisel (22.00-7.00) rakendatakse sooduskoefitsienti 0,3;
  4) eraisikutele eramutesse ehitatavate trasside korral rakendatakse sooduskoefitsienti 0,5.

§ 8.   Vaidluste lahendamise kord ja vastutus

  (1) Maksumaksjal on õigus vaidlustada teede ja tänavate sulgemise maksuga maksustamine Jõhvi Vallavalitsuses vaide esitamisega maksukorralduse seaduses sätestatud korras.

  (2) Vastutus käesoleva määruse rikkumise eest tuleneb maksukorralduse seaduses sätestatust.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Lisa Teede ja tänavate tüübid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json