ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Jõhvi valla omandis olevate eluruumide kasutusse andmise kord

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2013, 7

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Jõhvi valla omandis olevate eluruumide kasutusse andmise kord

Vastu võetud 17.02.2011 nr 56
RT IV, 11.05.2012, 14
jõustumine 01.03.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.12.2012RT IV, 04.01.2013, 107.01.2013

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37 ja elamuseaduse § 8 punkti 2 alusel.
[RT IV, 04.01.2013, 1 - jõust. 07.01.2013]

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Jõhvi valla omandis olevate eluruumide kasutusse andmise kord (edaspidi kord) sätestab Jõhvi valla omandis olevate asustamata eluruumide kasutusse andmise põhimõtted.

  (2) Kord ei reguleeri sotsiaaleluruumide kasutusse andmist.

§ 2.   Eluruumi mõiste

  Eluruum korra mõttes on Jõhvi valla omandis olev asustamata eluruum, mis ei ole Jõhvi Vallavolikogu poolt tunnistatud sotsiaaleluruumiks.

§ 3.   Eluruumide kasutusse andmise põhimõtted

  (1) Eluruume antakse isikutele kasutusse ainult tööandja eluruumidena.

  (2) Eluruumi võib kasutusse taotleda ainult Jõhvi valla ametiasutuse või ametiasutuse hallatava asutuse töötaja, kelle alaline elukoht ei ole Ida-Viru Maakonnas.

  (3) Eluruumi kasutusse saamiseks esitab töötaja Jõhvi Vallavalitsusele taotluse, mis peab sisaldama:
  1) isiku nime ja isikukoodi ning isikute nimesid ja isikukoode, kes asuvad üürnikuga koos eluruumi elama;
  2) töötaja põhjendust, miks eluruumi taotletakse ning kasutusse andmise eeldatavat tähtaega;
  3) taotletava eluruumi andmeid (tubade arv, eeldatav asukoht);
  4) kaaskirja töötaja tööandja (vallavalitsuse puhul struktuuriüksuse juhi) kirjaliku seisukohaga taotluse põhjendatuse kohta.

  (4) Eluruumi kasutusse andmise otsustab Jõhvi Vallavalitus oma korraldusega, mis peab sisaldama:
  1) töötaja, kellele eluruum kasutusse antakse, ees- ja perekonnanime;
  2) eluruumi asukohta;
  3) eluruumi tubade arvu ja suurust;
  4) eluruumi üürilepingu kestust (kuni 7 aastat);
  5) üüritasu suurust m² eest;
  6) üüritasu suurust m² eest;

  (5) Töötajaga, kellele eluruum otsustati kasutusse anda, sõlmib Jõhvi Vallavalitsus kirjaliku eluruumi üürilepingu.

  (6) Üürileping tuleb sõlmida 15 tööpäeva jooksul Jõhvi Vallavalitsuse korralduse teatavakstegemisest. Nimetatud tähtaja jooksul üürilepingu sõlmimata jätmisel töötaja poolsetel põhjustel võib Jõhvi Vallavalitsus tunnistada vastava korralduse kehtetuks.

§ 4.   Eluruumide kasutamine

  (1) Üürnikul ei ole lubatud eluruumi anda allüürile ega teistele isikutele kasutamiseks.

  (2) Eluruumi üürnik on kohustatud:
  1) kasutama eluruumi heaperemehelikult ja vastavalt selle sihtotstarbele ehk elamiseks;
  2) tasuma kohusetundlikult ja õigeaegselt üüri ja kõrvalkulusid;
  3) täitma sõlmitud üürilepingu tingimusi;
  4) arvestama teiste majaelanike ja naabrite huvidega.

§ 5.   Tasu eluruumi kasutamise eest

  (1) Eluruumi kasutamise eest peab üürnik tasuma üüri ja eluruumiga seotud kõrvalkulud.

  (2) Üüri suuruse eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta kuus kehtestab Jõhvi Vallavalitsus.

  (3) Kõrvalkulude suurus sõltub eluruumi kasutamisega seotud kolmandate isikute poolt osutatud teenuste tegelikust maksumusest ning vajalikest kuludest elamu hoolduseks ja remondiks.

§ 6.   Lepingu lõppemine

  (1) Eluruumi kasutamise leping lõpeb tähtaja möödumisega, teenistussuhte lõppemisega või poolte kokkuleppel.

  (2) Vallavalitsusel on õigus lõpetada üürileping ennetähtaegselt seaduses sätestatud alustel. Üürilepingu erakorralise ülesütlemise otsustab Jõhvi Vallavalitsus.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2011.

/otsingu_soovitused.json