KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Jõhvi valla lemmikloomade registri asutamine ja pidamise põhimäärus

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2013, 8

Jõhvi valla lemmikloomade registri asutamine ja pidamise põhimäärus

Vastu võetud 17.09.2009 nr 152
RT IV, 14.05.2012, 5
jõustumine 21.09.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.12.2012RT IV, 04.01.2013, 107.01.2013

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 1 alusel.
[RT IV, 04.01.2013, 1 - jõust. 07.01.2013]

§ 1.   Registri asutamine

  Asutada Jõhvi valla lemmikloomaregister.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Jõhvi valla lemmikloomade registri põhimäärus sätestab registri ülesehituse, andmekoosseisu, andmete registrisse kandmise korra ning registri järelevalve, ühendamise ja likvideerimise tingimused ning korra.

  (2) Registri ametlik nimi on „Jõhvi valla lemmikloomade register” (edaspidi register).

  (3) Registri omanik on Jõhvi vald.

  (4) Registri asutab, tema põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Jõhvi Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

  (5) Registri asutamise ja kasutamisele võtmise eesmärgiks on:
  1) Jõhvi vallas registreeritud koerte ja kasside üle arvestuse pidamine;
  2) Jõhvi vallas registreeritud koerte ja kasside kohta informatsiooni kogumine;
  3) Jõhvi vallas registreeritud koerte ja kasside kohta informatsiooni väljastamine;
  4) Jõhvi vallas registreeritud koerte ja kasside omanike kiire leidmine ja neile lemmiklooma tagastamine.

§ 3.   Registri ülesehitus ja registri pidamise organisatsiooniline struktuur

  (1) Register on avalik ja seda peetakse veebipõhise liidesega andmebaasina.

  (2) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina ja andmeid töödeldakse registri pidamiseks väljatöötatud tarkvaraga.

  (3) Registri vastutava töötleja õiguste teostaja (edaspidi vastutav töötleja) on Jõhvi Vallavalitsus. Registri volitatud töötlejaks on Jõhvi Vallavalitsuse poolt volitatud isikud (edaspidi volitatud töötleja).

  (4) Vastutav töötleja registri pidamisel:
  1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  2) korraldab registri pidamist reguleerivate Jõhvi valla õigusaktide eelnõude ning dokumentatsiooni koostamist;
  3) korraldab ja juhib registri arendustöid ja kasutuselevõttu ning registri tarkvara hankimist ja majutamist või rentimist;
  4) korraldab ja juhib registri pidamist, täiendamist ja kasutajate õiguste haldamist;
  5) sõlmib registri volitatud töötlejaga lepinguid registri andmete töötlemiseks;
  6) annab ametnikele volitusi ja määrab nende ülesanded vastutava töötleja õiguste ning kohustuste täitmiseks;
  7) lahendab registri pidamisel tekkinud probleeme;
  8) teostab järelvalvet registri pidamise üle;
  9) tagab andmetele juurdepääsu nende sihtpäraseks kasutamiseks;
  10) täidab muid seadustest, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (5) Volitatud töötleja registri pidamisel:
  1) täidab vastutava töötleja korraldusi;
  2) töötleb registriandmeid ning vastutab nende ajakohasuse ja õigsuse eest;
  3) rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilitamise tagamiseks;
  4) teavitab vastutavat töötlejat koheselt registri pidamisel tekkinud probleemidest ja talle teatavaks saanud andmete mittesihipärastest kasutamise juhtudest ning ebaõigetest andmetest, mille parandamine pole tema pädevuses;
  5) täidab muid seadustest, teistest õigusaktidest ning põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (6) Register jaguneb kahte ossa:
  1) kehtivad andmed – andmed Jõhvi vallas registreeritud koerte ja kasside ning nende omanike kohta;
  2) aegunud andmed – Jõhvi vallas registreeritud koerte ja kasside ning nende omanike kohta avastatud ebaõiged andmed ja kehtetuks muutunud andmed.

  (7) Kehtivate ja aegunud andmete andmekoosseis on samasugune, välja arvatud juhul kui registri vastutav töötleja on registriandmete koosseisu laiendanud pärast andmete arhiveerimist.

§ 4.   Registrisse kantavad andmed, nende õiguslik režiim ning andmete registrisse kandmise kord

  (1) Registrisse kantakse Jõhvi valla haldusterritooriumil asuvad koerad ja soovi korral kassid (edaspidi nii eraldi kui ka koos lemmikloom) vastavalt Jõhvi valla koerte ja kasside pidamise eeskirjale ning registri põhimäärusele. Registri andmetel on informatiivne tähendus.

  (2) Registri volitatud töötlejale esitavad andmeid Jõhvi lemmikloomade omanikud, kes vastutavad esitatud andmete õigsuse eest.

  (3) Andmed kannab registrisse volitatud töötleja.

  (4) Volitatud töötleja registreerib lemmiklooma ning lemmiklooma omaniku andmed vormikohase (määruse lisa) avalduse alusel hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul, arvates koera märgistamise kuupäevast. Kui volitatud töötlejal puudub juurdepääs veebipõhisele registrile, esitab ta registreerimisandmed digitaalselt või paberkandjal hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul Jõhvi Vallavalitsusele.

  (5) Volitatud töötleja kannab registrisse Jõhvi vallas registreeritud koerte ja nende omanike andmed, samuti koera vaktsineerinud veterinaararsti nime ning viimase vaktsineerimise kuupäeva.

  (6) Registrisse kantava lemmiklooma andmed on:
  1) registreerimiskood – tarkvara poolt omistatav koera registrikande identifikaator;
  2) registreerimisnumber – volitatud veterinaararsti poolt antud märgistusnumber (mikrokiip);
  3) märgistusmoodus;
  4) nimi;
  5) vanus/sünniaeg;
  6) sugu;
  7) tõug või tõuta lemmiklooma puhul välimuse lühikirjeldus;
  8) muu eritunnus (kui on);
  9) asukoht;
  10) lemmiklooma registreerinud veterinaararsti nimi;
  11) viimase vaktsineerimise kuupäev;
  12) viimase kande teinud veterinaararsti nimi.

  (7) Registrisse kantava lemmiklooma omaniku andmed on:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  3) elukoha aadress;
  4) kontaktandmed – telefoninumber, e-posti aadress.

  (8) Registriandmete esitaja on kohustatud tagama registrisse kandmiseks esitatud andmete õigsuse.

  (9) Registri volitatud töötaja võtab lemmiklooma registreerimisel omanikult nõusoleku andmete töötlemise kohta seaduses sätestatud ulatuses ja korras käesoleva põhimääruse eesmärkide saavutamiseks.

  (10) Arvestust registrisse kantud andmete esitamise kohta peab registri volitatud töötaja.

  (11) Avastatud ebaõiged andmed parandatakse, säilitades paranduste ajaloos andmete eelneva seisu. Kehtetuks muutunud andmed kantakse kehtivate andmete registriosast aegunud andmete registriossa.

§ 5.   Registri andmete väljastamine

  (1) Registri andmete väljastamine on tasuta.

  (2) Registrist väljastatakse andmeid volitatud töötlejale esitatud avalduse alusel, kus on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve.

  (3) Avalduse võib esitada:
  1) kirjalikult;
  2) elektrooniliselt;
  3) suuliselt.

  (4) Kui andmete kasutamine on põhjendatud, väljastatakse soovitud andmed järgmiselt:
  1) suulise päringu korral koheselt;
  2) kirjaliku ja elektroonilise päringu korral 5 (viie) tööpäeva jooksul alates avalduse laekumisest.

  (5) Andmete kasutamist loetakse põhjendatuks, kui:
  1) avalikus kohas järelvalveta lemmiklooma leidnud isik soovib lemmiklooma tagastada omanikule;
  2) avalikus kohas järelvalveta koera- ja/või kassi kinni püüdnud Jõhvi valla poolt määratud juriidiline isik soovib koera- ja/või tagastada tema omanikule;
  3) avalikus kohas järelvalveta viibinud koer- ja/või kass on põhjustanud kahju.

  (6) Registrist avalduse alusel väljastamisele kuuluvad üksnes § 4 lg 6 punktides 3 ja 6 ning lg 7 punktides 2 ja 4 nimetatud andmed lemmiklooma ja lemmiklooma omaniku kohta.

  (7) Registrist ametliku väljavõtte saamise õigus on registri volitatud töötlejal. Ametliku väljavõtte korral kuuluvad avaldamisele kõik registris sisalduvad andmed, kui päringus ei ole määratud teisiti.

  (8) Andmete väljastamise kohta peetakse elektroonilist kanderaamatut, kuhu märgitakse kellele, millal ja millised andmed on väljastatud.

§ 6.   Registriandmete kaitsmine ja säilitamine

  (1) Andmete juurdepääsu haldamine on registri vastutava töötaja ülesanne. Juurdepääs registriandmetele on kaitstud kasutajanime ja parooli või ID-kaardiga.

  (2) Registri volitatud töötlejale juurdepääsu saamise ja sulgemise kord sätestatakse § 3 lg 4 punktis 5 nimetatud lepinguga.

  (3) Jõhvi Vallavalitsuse poolt volitatud isikule juurdepääsu andmiseks esitab viimane vastava taotluse, milles on toodud isiku ees- ja perekonnanimi, tema poolt täidetavad ülesanded registri pidamisel ja juurdepääsuõiguse kehtivuse soovitav aeg. Juurdepääsuõigus võib olla tähtajatu. Registri vastutav töötleja avab ühe päeva jooksul pärast taotluse saamist, juurdepääsu ja teavitab sellest juurdepääsu saanud isikut.

  (4) Juurdepääsuõiguse sulgemiseks, enne kehtivuse aja lõppemist, esitatakse registri vastutavale töötlejale taotlus, milles näidatakse ära volitatud isiku ees- ja perekonnanimi, juurdepääsuõiguse sulgemise põhjus ning soovitav aeg. Registri vastutav töötleja sulgeb juurdepääsuõiguse taotluses näidatud ajal.

  (5) Registri vastutav töötleja võib omal algatusel koheselt sulgeda isiku juurdepääsu registri andmetele, kui esineb vähemalt üks järgmistest põhjustest:
  1) registrile juurdepääsuõigust omav isik on korduvalt rikkunud andmete töötlemise korda või on korduvalt kandnud registrisse valesid andmeid;
  2) registrisse juurdepääsuõigust omav isik on võimaldanud oma juurdepääsuõigust kasutada teisel isikul või kasutanud andmeid mittesihipäraselt.

  (6) Registri vastutav töötleja korraldab perioodilise turvakoopia tegemise ja säilitamise.

  (7) Registri andmetest tehakse arhiivikoopia üks kord aastas mida säilitatakse alaliselt.

  (8) Registri andmeid kaitstakse:
  1) käideldavuse osas, kaitstes andmeid juhusliku hävimise ja tahtliku hävitamise ning õigustatud isikule andmete kättesaadavuse takistamise eest;
  2) tervikluse osas, kaitstes andmeid juhusliku või tahtliku volitamata muutmise eest;
  3) konfidentsiaalsuse osas, kaitstes andmeid volitamata töötlemise eest.

  (9) Registri andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (10) Registri turvaklass on K2T1S1 ning turbeaste on keskmine (M).

§ 7.   Registri järelevalve

  (1) Järelvalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelvalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Registri üle järelvalvet teostaval volitatud isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud kõrvaldama järelvalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud põhjendatud puudused määratud tähtajaks.

§ 8.   Registri pidamise, finantseerimise ja registri likvideerimise kord

  (1) Registri pidamist, täiendamist ja arendamist finantseeritakse Jõhvi valla eelarvest selleks eraldatud vahenditest.

  (2) Registri likvideerimise otsustab volikogu.

  (3) Registri likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras.

  (4) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine registri volitatud töötleja poolt vastutavale töötlejale, teise andmekogusse, Jõhvi valla arhiivi või nende hävitamiseks. Vallavolikogu määrab üleandmise või hävitamise tähtaja.

  (5) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 21. septembril 2009. a.

Lisa Koera või kassi registreerimise avaldus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json