SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Puudega lapse hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord Jõhvi vallas

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.08.2013
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2013, 18

Puudega lapse hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord Jõhvi vallas

Vastu võetud 27.01.2011 nr 54
RT IV, 11.05.2012, 3
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.12.2012RT IV, 04.01.2013, 107.01.2013

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõike 1 alusel.
[RT IV, 04.01.2013, 1 - jõust. 07.01.2013]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Puudega lapse hooldajatoetus on 3-18-aastase raske või sügava puudega lapse ühele vanemale, eestkostjale või võõrasvanemale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu, riigieelarvest eelarveaastaks valla eelarvesse eraldatud vahenditest makstav igakuine toetus.

  (2) Puudega lapse hooldajatoetust on õigus taotleda rahvastiku registri andmetel Jõhvi vallas elukohta omavatel raske ja sügava puudega lapse vanemal, eestkostjal või võõrasvanemal, kes elab puudega lapsega samal aadressil ning ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu.

  (3) Kui puudega lapse ja tema vanema tegelik elukoht on Jõhvi vald, kuid Eesti rahvastiku registris on elukohana märgitud mõni muu omavalitsus, makstakse hooldajatoetust erandkorras põhjendatud taotluse alusel, kooskõlastades toetuse maksmise eelnevalt vastava omavalitsusega.

  (4) Hooldajatoetus määratakse hooldajale, kui hooldusvajadusega lapse iseseisvat toimetulekut ja sotsiaalset osalemist ei ole võimalik toetada sotsiaalteenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

  (5) Hooldajatoetuse maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist korraldab ja peab selle üle arvestust vallavalitsus.

§ 2.   Hooldajatoetuse maksmine

  (1) Hooldajatoetust makstakse igakuiselt kehtiva puude raskusastme korral:
  1) raske puudega lapse ühele vanemale, eestkostjale või võõrasvanemale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu 20 eurot;
  2) sügava puudega lapse ühele vanemale, eestkostjale või võõrasvanemale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu 25,56 eurot;
  3) keskmise puudega lapse ühele vanemale, eestkostjale või võõrasvanemale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu makstakse hooldajatoetust erandjuhtudel vanema põhjendatud taotluse, lapse hooldusvajaduse hindamise akti ja valla sotsiaalkomisjoni otsuse alusel summas 20 eurot.

  (2) Hooldajatoetust ei maksta:
  1) vanemale, eestkostjale või võõrasvanemale, kellele on määratud raske või sügav puue ning vanemale, kes saab riiklikku pensioni või saab vanemahüvitist ning vanemale, kes elab hoolekandeasutuses või viibib haiglas hooldusravil ning vanemale, kes on piiratud teovõimega;
  2) vanemale, eestkostjale või võõrasvanemale kui laps õpib nõustamiskomisjoni otsuse alusel erivajadustega laste koolis ja ööbib õpilaskodus.

§ 3.   Hooldajatoetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku vormikohase taotluse koos vajalike
  1) hooldaja kirjalik vormikohane avaldus (lisa 1);
  2) taotleja isikut tõendava dokumendi ja lapse sünnitunnistuse koopia;
  3) koopia lapse kehtiva puude määramist tõendavast dokumendist.
Vanem kinnitab avaldusel oma allkirjaga mittetöötamist puudega lapse kasvatamise tõttu.

  (2) Täiendavate dokumentidena esitatakse nende olemasolu korral:
  1) eestkostja määramise kohtuotsuse koopia;
  2) hooldatava rehabilitatsiooniplaani koopia;
  3) nõustamiskomisjoni otsus.

  (3) Vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda taotlejalt muid täiendavaid andmeid või dokumente, millest taotlejat informeeritakse avalduse vastuvõtmisel või kuni kümne tööpäeva jooksul pärast avalduse vastuvõtmist.

  (4) Toetuse taotluse läbivaatamisest on õigus keelduda, kui kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamisest või kirjaliku teate saatmisest ei ole esitatud täiendavalt nõutud vajalikke dokumente.

§ 4.   Hooldusvajaduse hindamine ja hooldajatoetuse määramine

  (1) Toetuse määramisel aluseks on sotsiaaltöötaja poolt koostatud hooldusvajaduse hindamise akt (lisa 2), hooldaja vastavus käesoleva korraga sätestatud tingimustele ja vallavalitsuse korraldus hooldaja määramise või mittemääramise kohta.

  (2) Hooldusvajaduse hindamiseks võib kasutada sotsiaalministeeriumi soovitatud Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsiooni poolt väljatöötatud puuetega laste hooldus- ja sotsiaalteenuste ning toetuste vajaduse hindamisvahendit.

  (3) Sotsiaaltöötajal on õigus hooldusvajaduse väljaselgitamiseks külastada taotleja kodu ning küsitleda hooldust vajava isiku lähedasi ja kogukonna liikmeid.

  (4) Vajadusel võib sotsiaaltöötaja kaasata hooldusvajaduse hindamiseks perearste või pöörduda rehabilitatsioonikomisjoni poole.

  (5) Vallavalitsus teeb otsuse toetuse maksmisest või sellest keeldumisest 30 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest.

  (6) Vajadusel võib vallavalitsus hooldusvajaduse hindamise läbiviimise ja hooldaja määramise aega pikendada, teavitades sellise vajaduse tekkimisest viivitamatult avaldajat.

  (7) Vajadusel võib vallavalitsuse sotsiaaltöötaja teha korduv kodukülastuse enne hooldaja määramist.

  (8) Hooldusvajadust ja hooldaja poolt teostavat hooldust hinnatakse vajadusel.

§ 5.   Hooldajatoetuse maksmine

  (1) Toetus määratakse otsuse tegemisele järgneva kuu 1. kuupäevast ning makstakse välja hiljemalt arvestatava kuu viimaseks kuupäevaks.

  (2) Otsusest toetuse maksmise või sellest keeldumise kohta teatatakse taotlejale kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (3) Toetus kantakse hooldaja arveldusarvele.

§ 6.   Hooldajatoetuse maksmise peatamine

  Hooldajatoetuse maksmine peatatakse vallavalitsuse korralduse alusel:
  1) kui hooldaja asub tööle;
  2) kui laps paigutatakse ajutiselt vähemalt üheks kuuks intervallhooldusele;
  3) kui laps on suunatud õppima õpilaskoduga õppeasutusse.

§ 7.   Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

  (1) Toetuse maksmine lõpetatakse vallavalitsuse korralduse alusel:
  1) hooldust tingivate asjaolude lõppemisel;
  2) hooldaja või hooldatava surma korral;
  3) kui hooldaja ei täida oma kohustusi puudega lapse hooldamisel;
  4) hooldaja ja hooldatava elama asumisega teise omavalitsusse;
  5) muul põhjusel, kui hooldatav või hooldaja ei vasta enam käesolevas korras sätestatud tingimustele või asjaolu korral, mis välistab käesoleva korra kohase hooldajatoetuse maksmise.

  (2) Toetuse maksmist on õigus lõpetada ja tagasi nõuda kui toetuse määramise aluseks olid taotleja poolt teadlikult esitatud valeandmed. Juhul kui isik keeldub valeandmete alusel saadud toetust vabatahtlikult tagastamast on vallavalitsusel õigus pöörduda kohtu poole.

  (3) Toetuse maksmine lõpetatakse toetuse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude ilmnemisel, kuid mitte hiljem kui järgneva kuu esimesest kuupäevast.

§ 8.   Teatamise kohustus

  (1) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud teatama kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa määratud toetuse maksmise peatamise või lõpetamise kümne tööpäeva jooksul nende asjaolude tekkimisest.

  (2) Kui asjaoludest ei teatatud, siis on vallavalitsusel õigus enammakstud toetus tagasi nõuda.

  (3) Enammakstud summad makstakse tagasi vabatahtlikult või nõutakse sisse kohtu korras.

§ 9.   Vaidluste lahendamine

  (1) Isik, kes leiab, et käesoleva määruse alusel antud haldusaktiga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide maavanemale või pöörduda halduskohtu poole.

  (2) Vaie tuleb esitada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

  (3) Vaie lahendatakse haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

§ 10.   Määruse rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2011.

Lisa 1 Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetuse taotlus

Lisa 2 Puuetega laste hooldus- ja sotsiaalteenuste ning toetuste vajaduse hindamisakt

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json