SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise alused ja kord

Väljaandja:Vara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2013, 20

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise alused ja kord

Vastu võetud 21.12.2012 nr 17

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §6 lg1, §22 lg1 p5 ja Sotsiaalhoolekande seaduse §10 p7, §21, §45 alusel ning vallavolikogu sotsiaalkomisjoni ettepaneku alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord reguleerib sotsiaaltransporditeenuse (edaspidi teenus) osutamist kõrvalabi vajavale riikliku rahvastikuregistri andmetel Vara vallas elavale puudega inimesele, vanadus- ja töövõimetuspensionärile, puudega lapsele koos saatjaga, kes erivajaduste või sotsiaalse olukorra tõttu ei saa kasutada ühistransporti või ei ole suuteline iseseisvalt sõitma ravi-, meditsiini-, rehabilitatsiooni-, hooldus-, haridusasutusse või abivahendit väljastavasse asutusse, lähimasse toidu- ja esmatarbekaupu müüvasse kauplusse, või muudesse asutustesse, milles teostatavate toimingute puhul on isiklik osalemine vajalik.

§ 2.  Teenuse taotlemise kord

  Teenust vajav isik esitab sotsiaalnõunikule kirjaliku või suulise taotluse teenuse vajalikkuse põhjendusega, sõidu otstarbe ja marsruudi. Vajadusel esitatakse ka sissetulekut tõendavad dokumendid.

§ 3.  Teenuse osutamine

 (1) Isikule abi osutamisel ja teenuse vajaduse väljaselgitamisel kasutatakse juhtumikorralduse põhimõtet.

 (2) Teenuse osutamise otsustab sotsiaalnõunik.

 (3) Teenust osutatakse vastavalt vajadusele ja võimalusele vallavalitsuse sõiduauto, bussi või hooldustöötaja poolt ametisõitudeks kasutatava isikliku sõiduautoga.

§ 4.  Teenuse eest tasumine ja rahastamine

 (1) Teenuse eest tasutakse vastavalt taotletud sõidu marsruudile ja selle pikkusele ning lähtudes kehtestatud sõidukilomeetri hinnast.

 (2) Teenuse kilometraaži arvestuse algus- ja lõpp-punktiks on sõltuvalt piirkonnast kas Vara, Koosa või Välgi küla.

 (3) Teenuse hind on 0,30 eurot 1 sõidukilomeeter. Kui teenust osutatakse mitmele isikule üheaegselt, jagatakse teenuse hind tarbijate vahel võrdselt.

 (4) Tasuta transporditeenust võimaldatakse paragrahvis 1 loetletud isikutele juhul kui sissetulek peres on alla riikliku toimetulekupiiri.

 (5) Organiseeritud korras valla bussiga kauplusse sõidu maksumus on 1 euro/sõit isikult ning see tasutakse teenuse kasutamisel nimekirja alusel bussijuhi kätte.

 (6) Sotsiaaltransporditeenusega seotud kulud kaetakse valla eelarvest selleks ettenähtud vahendite piires.

§ 5.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Vara Vallavolikogu 12. mai 2009. a määrus nr 17 „Sotsiaaltransporditeenuse osutamise alused ja kord“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaisa Edenberg
Volikogu esimees