Teksti suurus:

Vastseliina Lasteaia arengukava aastateks 2011 - 2015 kinnitamine

Vastseliina Lasteaia arengukava aastateks 2011 - 2015 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Vastseliina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2013, 38

Vastseliina Lasteaia arengukava aastateks 2011 - 2015 kinnitamine

Vastu võetud 25.02.2011 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lg 3, Vastseliina vallavolikogu 26.05.2010.a määrusega nr 1-1.1/16 kinnitatud „Vastseliina valla põhimääruse” § 11 ja Vastseliina vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni 17.01.2011.a protokolliliste ettepanekute alusel.


§ 1.  Vastseliina Lasteaia arengukava aastateks 2011 - 2015 kinnitamine

  Kinnitada Vastseliina Lasteaia arengukava aastateks 2011 - 2015 vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. märtsil 2011. a.

Ivar Traagel
Vallavolikogu esimees

Lisa Vastseliina Lasteaia arengukava 2011-2015