Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Nõmme Sotsiaalmaja põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2013, 47

Nõmme Sotsiaalmaja põhimäärus

Vastu võetud 19.12.2012 nr 74

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Nõmme Sotsiaalmaja (edaspidi asutus) on Nõmme Linnaosa Valitsuse (edaspidi linnaosa valitsus) hallatav asutus.

  (2) Asutuse ametlik nimetus on:
  1) eesti keeles Nõmme Sotsiaalmaja;
  2) inglise keeles Nõmme Social House;
  3) vene keeles Социальный дом Нымме.

  (3) Asutus asub Tallinnas. Asutuse aadress on Pihlaka tn 12, 11211 Tallinn.

  (4) Asutusel on oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ning dokumendiplangid. Asutusel on oma sümbol.

  (5) Asutus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

  (6) Asutuse põhimääruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) linnaosa valitsuse ettepanekul.

  (7) Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, linnaosa vanema haldusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Struktuur

  (1) Oma ülesannete täitmiseks on asutusel kooskõlastatult linnaosa valitsusega õigus moodustada struktuuriüksusi.

  (2) Asutuse koosseisu kuuluvad järgmised struktuuriüksused:
  1) sotsiaalmaja;
  2) pansionaat.

§ 3.   Eesmärk, ülesanded ja teenused

  (1) Asutus tegutseb sotsiaalhoolekande valdkonnas. Asutuse tegevuse eesmärk on korraldada, osutada ja arendada teenuseid, millega luua eakatele ja puuetega inimestele võimalus elada inimväärset elu turvalises elukeskkonnas.

  (2) Eesmärgist tulenevalt täidab asutus järgmisi ülesandeid:
  1) enda töö ning majandustegevuse korraldamine;
  2) üldhooldekoduteenuse osutamine pansionaadis: pansionaadi klientide eale ja seisundile vastav ööpäevaringne hooldamine, sealhulgas ravimine ja põetamine;
  3) toetatud elamise teenuse osutamine sotsiaaleluruumides;
  4) sotsiaalmaja elanike toimetuleku soodustamine ning sotsiaalteenuste ja muu abi osutamine;
  5) toimetulekut soodustavate teenuste, sh tasuliste teenuste osutamine toimetulekuraskustes inimestele;
  6) asutuse valdusse antud kinnistu ja muu vara haldamine, hooldamine ja parendamine;
  7) spordi- ja kultuuriürituste korraldamine ja selleks vajalike tingimuste loomine.

  (3) Eesmärgist tulenevalt on asutusel õigus oma ülesannete täitmiseks osutada nii tasuta kui ka tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.

§ 4.   Vara, vahendid ja eelarve

  (1) Asutus on linnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on linnaosa valitsus andnud oma valitsemisel oleva vara.

  (2) Asutus kasutab oma valduses olevat linnavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Asutus võib enda valduses oleva linnavaraga teha tehinguid üksnes Tallinna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras. Asutus valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

  (3) Asutus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab asutus teavitama linnaosa valitsust ning tagama nende kasutamise arvestuse. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi.

  (4) Linnaosa vanem kinnitab asutuse eelarve, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest ja asutuse ettepanekust. Asutuse kulud kaetakse kinnitatud eelarve alusel.

§ 5.   Juhtimine

  (1) Asutust juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

  (2) Asutuse direktoriga sõlmib töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi linnaosa vanem.

  (3) Asutuse direktor:
  1) juhib asutust, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab asutuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib asutuse majandustegevust, tagab asutuse tulemusliku töö, vastutab asutuse üldise olukorra ja arengu, linnavara säilimise ning eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest asutusele kinnitatud eelarve piires;
  3) teeb linna nimel tehinguid põhimääruses kindlaks määratud ülesannete täitmiseks asutusele linnaeelarves selleks ette nähtud kulutuste piires ja üksnes Tallinna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras, tagades sealjuures eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  4) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ette nähtud korras isiklikku vastutust asutus finantsmajandusliku tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  5) tagab asutuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise linnaosa valitsusele Tallinna õigusaktides kehtestatud korra järgi. Jälgib eelarve täitmist pidevalt ja esitab vajaduse korral linnaosa valitsusele eelarve muutmise ettepanekuid;
  6) vastutab asutuse teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;
  7) tagab riigi ja Tallinna õigusaktide ning lepingutega ette nähtud dokumentide ja aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;
  8) tegutseb asutuse nimel ja esindab seda lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a kui riigi või Tallinna õigusaktid sätestavad teisiti;
  9) kinnitab kooskõlastatult linnaosa vanemaga asutuse struktuuri ja töötajate koosseisu ning töötajate töö tasustamise korra;
  10) kinnitab töötajate ametijuhendid, sõlmib töötajatega töölepingud ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;
  11) kehtestab asutuse sisekorraeeskirja, asjaajamiskorra ning muud töökorralduse reeglid;
  12) annab oma pädevuse piires asutuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  13) korraldab asutusele saabunud märgukirjade, selgitustaotluste ja teabenõuete lahendamist;
  14) täidab muid talle pandud tööülesandeid.

  (4) Asutuse direktorit asendab linnaosa vanema käskkirjaga määratud isik.

§ 6.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Asutuse raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt. Asutus esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtpäevaks.

  (2) Asutuse juhtimist ja tegevust kontrollib linnaosa valitsus.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet asutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 7.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Asutuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

  (2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle õigusjärglasele, viimase puudumisel aga linnaosa valitsusele.

  (3) Asutuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 09. juuni 1999 määrus nr 54 „Nõmme Sotsiaalmaja põhimääruse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json