Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Tõrva linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord

Väljaandja:Tõrva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2013, 58

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Tõrva linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord

Vastu võetud 20.12.2011 nr 25
RT IV, 24.10.2012, 21
jõustumine 01.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.12.2012RT IV, 04.01.2013, 2307.01.2013

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 6 lõike 3 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja Tõrva linna põhimääruse paragrahv 40 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Tõrva linna eelarve (edaspidi eelarve) koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord (edaspidi kord) sätestab Tõrva linna eelarve ülesehituse ja liigenduse, eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise korra.

 (2) Kord on täitmiseks linna ametiasutustele ja linnavalitsuse hallatavatele asutustele.

§ 2.  Eelarve sisu, ülesehitus ja liigendus

 (1) Eelarve on eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan koos täiendavate nõuete, volituste ja informatsiooniga, mis on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse vastava aasta tegevuste finantseerimisele.

 (2) Eelarve koostatakse üheks eelarveaastaks (jaanuar-detsember) ja on kassapõhine.

 (3) Eelarveosad on:
 1) põhitegevuse tulud;
 2) põhitegevuse kulud;
 3) investeerimistegevus;
 4) finantseerimistegevus;
 5) likviidsete varade muutus.

 (4) Põhitegevuse tulude jaotus:
 1) maksutulud;
 2) tulud kaupade ja teenuste müügist;
 3) saadavad toetused;
 4) muud tegevustulud.

 (5) Põhitegevuse kulude jaotus:
 1) antavad toetused;
 2) muud tegevuskulud.

 (6) Eelarves võib eraldi põhitegevuse kuluna planeerida reservfondi ettenägematute väljaminekute tegemiseks. Linnavalitsus eraldab reservfondist vahendeid sihtotstarbeliselt.

 (7) Investeerimistegevuse jaotus:
 1) põhivara soetus (-);
 2) põhivara müük (+);
 3) põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+);
 4) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-);
 5) osaluste soetus (-);
 6) osaluste müük (+);
 7) muude aktsiate ja osade soetus (-);
 8) muude aktsiate ja osade müük (+);
 9) antavad laenud (-);
 10) tagasilaekuvad laenud (+);
 11) finantstulud ja finantskulud (+/-).

 (8) Finantseerimistegevuse eelarveosa jaotus:
 1) laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste võtmine ning kohustuste võtmine teenuste kontsessioonikokkulepete alusel (+);
 2) võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste täitmine, emiteeritud võlakirjade lunastamine ning tagasimaksed teenuste kontsessioonikokkulepete alusel (-).

 (9) Likviidsete varade muutuse jaotus:
 1) raha ja pangakontode saldo muutus;
 2) rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus;
 3) soetatud võlakirjade saldo muutus.

 (10) Põhitegevuse tulude eelarveosa kogusumma ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahet, millele on liidetud investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma, nimetatakse eelarve tulemiks. Eelarve tulem peab võrduma likviidsete varade muutuse eelarveosa kogusumma ja finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma vahega.

 (11) Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub nulliga.

 (12) Eelarve on ülejäägis, kui eelarve tulem on positiivne.

 (13) Eelarve on puudujäägis, kui eelarve tulem on negatiivne.

§ 3.  Eelarve eelnõu koostamine ja eelarve menetlemine

 (1) Linnavalitsus esitab hallatavate asutuse juhtidele ja valdkondade eest vastutavatele isikutele hiljemalt 20.septembriks vormid järgneva eelarveaasta tulu- ja kulueelarvete koostamiseks. Vormide kuluarvestuse detailsuse aluseks on kassapõhise eelarve kululiigid vastavalt raamatupidamisprogrammile.

 (2) Linna eelarve eelnõu koostamiseks esitavad hallatavate asutuste juhid ja valdkondade eest vastutavad isikud linnavalitsusele hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 10. oktoobriks kirjalikult põhjendatud eelarve ettepanekud.

 (3) Linnavalitsus koostab esialgse tasakaalustatud eelarve käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ettepanekuid arvestades 15. novembriks. Vastavalt vajadusele teatab linnavalitsus eelnevalt valdkondade eest vastutavatele isikutele ning hallatavate asutuste juhtidele eelarve piirmäärad. Vajadusel esitatakse eelarvele täpsustused või vastulaused koos põhjendustega.

 (4) Eelarve eelnõu juurde lisatakse seletuskiri. Seletuskirjas esitatakse järgmine informatsioon:
 1) selgitused ja põhjendused käesoleva seaduse § 2 lõikes 3 kirjeldatud detailsuses eelmise aasta, jooksva aasta ning eelseisva eelarveaasta kohta;
 2) ülevaade arengukavas ja muudes arengudokumentides kajastatud eesmärkide kavandatavast täitmise plaanist eelseisval eelarveaastal ning nende täitmiseks kavandatavatest tegevustest;
 3) ülevaade eelarveaastaks kavandatavatest investeeringutest koos maksumuste ja finantseerimisallikatega;
 4) ülevaade finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamise kavas või raske finantsolukorra ohu kõrvaldamise menetluse ajal saneerimiskavas eelseisvaks eelarveaastaks kavandatud tegevuste kohta (kui nimetatud kavad on kehtestatud);
 5) muu oluline informatsioon eelarveaasta kohta.

 (5) Linnavalitsus esitab eelarve eelnõu koos seletuskirjaga volikogule hiljemalt 1. detsembril.

 (6) Eelarve eelnõu ja seletuskiri avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast nende volikogule esitamist Tõrva linna veebilehel. Seletuskiri peab olema veebilehel kättesaadav kuni eelarveaasta lõpuni.

 (7) Linnavolikogu komisjonid analüüsivad eelnõud ning esitavad linnavalitsusele omapoolsed ettepanekud ja seisukohad. Muudatusettepanekud esitatakse pärast 1.lugemise lõppemist linnavolikogu poolt kehtestatud tähtajaks enne teist eelarve lugemist. Muudatusettepanekud esitatakse kirjalikult linnakantseleisse või e-posti aadressile torva@torva.ee.

 (8) Eelarve eelnõu muutmise ettepanekule lisab selle algataja põhjendused ja arvestused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta. Volikogu poolt tehtava ettepaneku läbivaatamisel kuulatakse ära linnavalitsuse arvamus.

 (9) Linnavalitsusel on õigus kahe lugemise vahel Eesti Vabariigi seaduste või nende alusel antud õigus- ja haldusaktidest tulenevad linna eelarvet mõjutavad muudatused eelarve eelnõusse sisse viia.

§ 4.  Eelarve vastuvõtmine

 (1) Lisaks käesoleva korra § 2 lõige 3 eelarve jaotusele võetakse eelarve vastu ka tegevusalade lõikes ühe reana. Kulud tegevusalade lõikes sisaldavad põhitegevuse kulusid ja investeerimistegevuse väljaminekuid.

 (2) Eelarve võtab volikogu vastu määrusega.

 (3) Eelarve avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist Tõrva linna veebilehel. Veebilehel avaldatakse samuti eelarve menetlemist käsitlevad volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid.

 (4) Eelarve jõustub eelarveaasta algusest.

 (5) Kui eelarvet ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud, võib kuni eelarve vastuvõtmiseni teha iga kuu kulutusi kuni ühe kaheteistkümnendikuni eelmise aasta eelarves olnud või alanud eelarveaasta eelarve eelnõus kavandatud vastavast kulust, lähtudes väiksemast summast.

§ 5.  Eelarve täitmine

 (1) Eelarve täitmist korraldab linnavalitsus. Eelarve täitmise eest vastutavad linna ametiasutuse juht, linnavalitsuse hallatava asutuse juht ja valdkonna eest vastutav isik.

 (2) Eelarve täitmise arvestus on reglementeeritud raamatupidamisseadusega ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest tulenevate sätetega.

 (3) Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse eelarveosade täitmisel võib üht täita samas mahus rohkem, kui teine eelarveosa jääb täitmata, kui see on põhjustatud hangete korraldamise järel selgunud tingimustest, mille tõttu planeeritud tehing klassifitseeritakse eelarve täitmisel tulenevalt põhivara arvelevõtmise reeglitest teisiti, kui eelarves oli ette nähtud.

 (4) Eelarvesse sihtotstarbeliselt eraldatud vahendeid võib kasutada ainult ettenähtud otstarbel.
[RT IV, 04.01.2013, 23 - jõust. 07.01.2013]

 (5) Linnavalitsus esitab vähemalt kord kvartalis linnavolikogule ülevaate linnaeelarve jooksvast täitmisest.

 (6) Eelarve tulude alalaekumise või viibimise korral on linnavalitsusel õigus piirata eelarves ettenähtud kulude tegemist.

 (7) Eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud kulude ja investeerimistegevuse katteks ettenähtud vahendite üleviimise järgneva aasta eelarvesse otsustab volikogu.

 (8) Eelarveaasta lõpuks laekumata jäänud tulud loetakse selle eelarveaasta tuludeks, millal need laekuvad.

§ 6.  Eelarve muutmine ja lisaeelarve

 (1) Asutuse või valdkonna eelarve piires kulude ümberjaotamise vajaduse otsustab linnavalitsus asutuse juhi või valdkonna eest vastutava isiku vastavasisulise põhjendatud kirjaliku taotluse alusel.

 (2) Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvega. Linnavalitsus koostab lisaeelarve eelnõu ja esitab selle volikogule. Lisaeelarve eelnõule lisatakse seletuskiri põhjendustega lisaeelarve vajaduse kohta.

 (3) Lisaeelarvet ei pea koostama, kui:
 1) sissetulekud suurenevad ja väljaminekuid ei suurendata;
 2) väljaminekud vähenevad ja see ei ole tingitud sissetulekute vähenemisest;
 3) sissetulekud vähenevad ja samas summas vähenevad ka väljaminekud;
 4) sissetulekud suurenevad sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste võrra ja väljaminekud suurenevad nende arvel tehtavate kulutuste võrra.

 (4) Lisaeelarvet menetletakse vähemalt ühel linnavolikogu istungil, ühel lugemisel.

 (5) Lisaeelarve eelnõu ja seletuskiri avaldatakse käesoleva seaduse § 3 lõikes 3 sätestatud viisil ja tähtajal.

 (6) Lisaeelarve võtab volikogu vastu määrusega. Lisaeelarvet menetletakse volikogus ja vastuvõetud lisaeelarve avalikustatakse vastavalt käesoleva seaduse § 4 lõikele 4.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 (2) Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. aastal.