Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Mikitamäe valla eelarvest makstavate toetuste maksmise kord

Väljaandja:Mikitamäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2017, 3

Mikitamäe valla eelarvest makstavate toetuste maksmise kord

Vastu võetud 22.12.2016 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib valla eelarvest makstavate toetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra Mikitamäe vallas.

§ 2.  Eesmärk

  Toetuse maksmise eesmärk on:
 1) soodustada ja parandada isiku ja perekonna toimetulekuvõimet;
 2) katta osaliselt vähekindlustatud isiku ja perekonna hädavajalikke kulusid, mida ei hüvitata teiste riiklike või kohalike toetuste ja teenustega.

§ 3.  Mõisted

  Mikitamäe valla elanik on isik, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Mikitamäe vald.

2. peatükk Perekonna sissetulekust sõltumatud toetused. 

§ 4.  Sünnitoetus

 (1) Sünnitoetust makstakse ühele seaduslikule esindajale, kui lapse elukoha aadressiks tema sünni registreerimisel märgitakse Mikitamäe vald ning esindaja elukoha aadress on Mikitamäe vald.

 (2) Sünnitoetus 320 eurot makstakse välja kahes osas:
 1) esimene osa 190 eurot makstakse lapse sünni registreerimisel;
 2) teine osa 130 eurot makstakse taotluse alusel lapse üheaastaseks saamisel;
 3) teise osa taotlemise õigus on lapse üheaastaseks saamisel tingimusel, et lapse ja esindaja elukoha aadressiks on olnud jätkuvalt Mikitamäe vald.

 (3) Sünnitoetus makstakse välja:
 1) sünnitõendi alusel, kui sünd registreeritakse Mikitamäe vallas;
 2) sünnitõendi ja taotluse alusel, kui lapse sünd on registreeritud väljaspool Mikitamäe valda;
 3) lapse üheaastaseks saamisel makstakse toetuse teine osa välja kirjaliku avalduse alusel.

 (4) Õigustoetuse esimese osa saamiseks on kolme kuu jooksul pärast lapse sündi. Toetus makstakse ülekandega või sularahas vallavalitsuse kassast.

 (5) Seaduslik esindaja on lapsevanem või kohtu poolt määratud eestkostja.

§ 5.  Matusetoetus

 (1) Ühekordset toetust makstakse isikule, kes kannab matmise kulud juhul, kui surnud isiku viimane elukoht rahvastikuregistri andmetel oli Mikitamäe vallas.

 (2) Matusetoetus makstakse surmatõendi esitamisel kuni ühe kuu jooksul surmatõendi väljaandmisest alates.

 (3) Matusetoetuse suurus on 150 eurot.

§ 6.  Toetus kooli lõpetamisel

 (1) Kooli lõpetamisel makstakse Mikitamäe Kooli lõpetajale, gümnaasiumi ja põhihariduse baasil kutsekooli lõpetajale 50 eurot.

 (2) Toetuse maksmisel on aluseks koolidelt saadud nimekiri või lõputunnistuse koopia.

§ 7.  Kooliaasta alguse toetus

  Kooliaasta alguse toetus makstakse Mikitamäe Kooli õpilase (v.a esimesse klassi astuja) ühele lapsevanemale või eestkostjale 50 eurot, gümnaasiumi ja põhihariduse baasil kutsekooli õpilase ühele lapsevanemale või eestkostjale iga kooliaasta alguses 20 eurot koolidelt saadud nimekirjade alusel.

§ 8.  Ranitsatoetus

 (1) Mikitamäe Kooli esimesse klassi astuja ühele lapsevanemale või eestkostjale makstakse toetust 300 eurot.

 (2) Toetuse maksmise aluseks on Mikitamäe Koolilt saadud nimekiri.

§ 9.  Kutsekooli õpilase toetus

  Kutsekooli õpilase toetust makstakse rahvastikuregistris Mikitamäe valda registreeritud õpilasele, kes omandab kutseharidust põhihariduse baasil, kuni 20 eurot kalendrikuus koolitõendi alusel.

§ 10.  Paljulapseliste perede toetus

 (1) Paljulapseliste perede toetust makstakse peredele, kus kasvab kolm või enam alaealist last.

 (2) Toetust makstakse üks kord kalendriaastas detsembrikuu jooksul.

 (3) Toetuse suurus pere igale lapsele on 15 eurot.

§ 11.  Jõulutoetus

 (1) Jõulutoetust antakse koolieelikutele ja kuni 18-aastastele õpilastele ning vanaduspensionäridele.

 (2) Jõulutoetuseks on kommipakk maksumusega kuni 6 eurot.

 (3) Olenemata elukohast antakse kommipakk kõigile Mikitamäe Kooli õpilastele ja lasteaia lastele.

§ 12.  Toetus prillide ostmiseks

 (1) Prillide ostmise toetus lapse (kuni lapse 19-aastaseks saamiseni kui ta õpib gümnaasiumis või kutseõppeasutuses statsionaarses õppes) prillide ostu osaliseks kompenseerimiseks kviitungi alusel kuni 50 eurot.

 (2) Toetuse maksmise aluseks § 13 kohane taotlus.

3. peatükk Toetuste taotlemine, menetlemine ja maksmine 

§ 13.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotlemiseks esitab isik vallavalitsusele allkirjastatud taotluse.

 (2) Taotluses märgitakse:
 1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
 2) taotleja isikukood;
 3) taotleja kontaktandmed (elukoha aadress, telefon, elektrooniline postiaadress;
 4) toetuse liik (esitada ka sotsiaaltoetuse vajaduse põhjendus);
 5) toetuse kättesaamise viis;
 6) taotleja nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

 (3) Taotlust toetuse määramiseks on võimalik esitada kuni kolm kuud pärast toimingut, millega seoses toetust taotletakse.

§ 14.  Taotluse menetlemine

 (1) Taotluse vaatab läbi menetleja, kes kontrollib taotluse vastavust käesolevas määruses sätestatud tingimustele.

 (2) Kui taotluses on jäetud esitamata nõutud andmed taotluse seisukohalt oluliste asjade kohta, taotluses on muid puudusi või on vajalik esitada täiendavaid andmeid, määrab menetleja taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, mistõttu pikeneb taotluse menetlemise aeg.

 (3) Kui puudusi ei kõrvaldata tähtajaks, võib vallavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

 (4) Korraldus toetuse määramise kohta tehakse 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse ja viimase nõutud lisadokumendi esitamisest alates.

§ 15.  Toetuse määramine

 (1) Toetuse määratakse Vallavalitsus korraldusega taotluse või taotlejate nimekirja alusel.

 (2) Toetuse määramisest keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega sotsiaaltööspetsialisti seisukoha ja kogutud dokumentide alusel.

 (3) Korraldus sotsiaaltoetuse määramise või mitte määramise kohta tehakse taotlejale teatavaks e-posti või posti teel.

§ 16.  Toetuse maksmine

 (1) Toetus makstakse välja taotluses märgitud arvelduskontole või vallavalitsuse kassast.

 (2) Toetust võib tasaarveldada taotleja võlgnevusega vallavalitsusele või teenuse osutajale.

§ 17.  Toetuse tagasinõudmine

 (1) Kui toetuse saaja varjas andmeid teadvalt või esitas valeandmeid, on vallavalitsusel õigus nõuda alusetult saadud toetus tagasi.

 (2) Kui isik keeldub alusetult saadud toetust vabatahtlikult hüvitamast, võib vallavalitsus teha toetuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda selle sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 18.  Kaebuste lahendamine

  Vallavalitsuse otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie vallavalitsuse kaudu esitada maavanemale.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 19.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Mikitamäe Vallavolikogu 17.12.2014.a määrus nr 18 „Mikitamäe valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise ning sotsiaalteenuste osutamise kord“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Feliks Raudkett
Volikogu esimees