Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord Mikitamäe vallas

Väljaandja:Mikitamäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.01.2017
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2017, 4

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord Mikitamäe vallas

Vastu võetud 22.12.2016 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lõike 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrus reguleerib riigi poolt rahastatava raske või sügava puudega laste lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist Mikitamäe vallas.

 (2) Teenust on õigustaotleda lapsevanemal, eestkostjal või lapse perekonnas hooldajal, kui lapse, kelle jaoks teenust taotletakse, elukoht on Mikitamäe vallas.

 (3) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta vallaeelarvesse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

 (4) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib hakata kasutama jooksval eelarveaastal ajast, mil lapse seaduslik esindaja teavitab vallavalitsust oma soovist mitte kasutada jooksval aastal lapsehoiuteenust.

§ 2.  Rahaliste vahendite kasutamine

 (1) Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib kasutada raske või sügava puudega lastele ja nende peredele osutatud sotsiaalteenuste osaliseks või täielikuks hüvitamiseks ning uute teenuste arendamiseks sealhulgas:
 1) raske või sügava puudega lapsele tugiisikuteenuse pakkumiseks;
 2) raske või sügava puudega laste perede nõustamise (võlanõustamine, psühholoogiline nõustamine jne) kulude katmiseks;
 3) raske või sügava puudega lastele transporditeenuse eest tasumiseks haridus-, ravi-, või rehabilitatsiooniasutusse;
 4) raske või sügava puudega lastele eluaseme kohandamiseks;
 5) raske või sügava puudega lastele varjupaigateenuse või tugikodu eest tasumiseks;
 6) raske või sügava puudega lastele rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas soovitatud teenuste ja tegevuste eest tasumiseks otse rehabilitatsiooniasutusele;
 7) raske või sügava puudega lastele ja nende peredele mõeldud koolituste ja seminaride eest tasumiseks;
 8) raske või sügava puudega laste intervallhoolduse osutamiseks.

 (2) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust Mikitamäe Vallavalitsus.

§ 3.  Rahaliste vahendite taotlemine

 (1) Rahaliste vahendite taotlemiseks tuleb esitada Mikitamäe Vallavalitsusele avaldus,milles on märgitud taotleja nimi, aadress, kontaktandmed, teenuse liik ja taotlemise põhjus.

 (2) Avaldusele lisatakse:
 1) kuludokumendid sh arve, kui teenust on eelnevalt kasutatud;
 2) lapse sünnitunnistus;
 3) lapse puude raskusastme dokumendid;
 4) lapse rehabilitatsiooniplaan.

 (3) Avalduse vaatab läbi ja selle rahuldamise otsusatab vallavalitsus korraldusega 10 tööpäeva jooksul avalduse registreerimisest alates.

 (4) Toetus kantakse peale korralduse tegemist teenuse osutaja arvelduskontole või taotleja märgitud arvelduskontole, või makstakse välja sularahas vallavalitsuse kassast.

§ 4.  Toetuse tagasinõudmine

  Kui taotleja on esitanud taotluse saamiseks valeandmeid või on jätnud teatamata andmete muutumisest, mis tingivad toetuse maksmise lõpetamise on vallavalitsusel õigus enammakstud toetus tagasi nõuda.

§ 5.  Kaebuste lahendamine

  Vallavalitsuse korraldusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus haldusmenetluse seaduses sätestatud korras esitada vaie vallavalitsuse kaudu maavanemale.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Mikitamäe Vallavolikogu 26.02.2015 määrus nr 6 „ Riigi poolt rahastatava raske või sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord”.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Feliks Raudkett
Volikogu esimees