ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alatiste kulude piirmäärade kehtestamine

Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alatiste kulude piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Mikitamäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2017, 5

Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alatiste kulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 22.12.2016 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel Mikitamäe vallas.

§ 2.  Eluruumi alaliste kulude piirmäärade määramise alus

 (1) Eluruumi alalisteks kuludeks loetakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõikes 5 loetletud kulud.

 (2) Eluasemekulude arvestamise aluseks on perekonna omandis või kasutuses olev eluruum normpinna ulatuses, milleks on 18 m² üldpinda ühe pereliikme kohta ja täiendavalt 15 m² perekonna kohta.

 (3) Kui eluruumi tubade arv võrdub seal elavate elanike arvuga, kuid üldpind on normpinnast suurem, võetakse aluseks eluruumi üldpind. Kui üldpind on normpinnast väiksem, võetakse aluseks eluruumi tegelik pind.

 (4) Üksi elava pensionäri eluruumi normpinnaks arvestatakse kuni 51 m².

§ 3.  Piirmäärad

 (1) Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude piirmäärad on järgmised:
 1) üür – 1 euro 1 m² kohta kuus;
 2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 2 eurot eluruumi normpinna 1 m2 kohta kuus;
 3) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kütteperioodil (1. oktoober - 30. aprill) - keskküttega eluruum kuni 2,50 eurot m², keskkütteta eluruum kuni 1,50 eurot m².
 4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumus kuni 9 eurot inimese kohta kuus;
 5) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 20 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 8 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 6) tarbitud majapidamisgaasi maksumus kuni 10 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 5 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 7) maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind – 0,1 eurot 1 m² kohta kuus;
 8) hoonekindlustuse kulud – 0,1 eurot eluruumi 1 m² kohta kuus;
 9) olmejäätmete veotasu tegelik kulu.

 (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse eluruumi alalised kulud arvesse ainult kuludokumentide esitamisel, milleks on jooksval kuul tasumisele kuuluv arve või maksekviitung ning eluruumi omaniku või haldaja poolt täidetud eluasemekulude tõend.

 (3) Juhul kui käesoleva määruse paragrahv 3 lõike 1 punktides 3, 6, 7 ja 8 nimetatud kulude tõendamiseks esitatakse kuludokument, millel kajastuvad kuludokumendi esitamisele järgnevate kuude kulud, siis võetakse nimetatud kulud kehtestatud piirmäärade ulatuses arvesse kuludokumendi esitamise kuul ning järgnevatel kuudel kuni kuludokumendil oleva summa kompenseerimiseni või uue kuludokumendi esitamiseni.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Mikitamäe Vallavolikogu 29.05.2015.a määrus nr 15 „Eluruumi alatiste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Feliks Raudkett
Volikogu esimees