Teksti suurus:

Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine

Väljaandja:Vändra Alevivolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2017, 28

Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine

Vastu võetud 22.12.2016 nr 36

Vändra Alevivolikogu 03.11.2016. a otsusega nr 30 otsustati panna avalikkusele tutvumiseks välja Halinga valla, Tootsi valla, Vändra alevi ja Vändra valla ühinemislepingu eelnõu koos lisadega Vändra Raamatukogus ja alevi veebilehel alates 7. novembrist kuni 28. novembrini 2016. a. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks määrati 28. november 2016. a. Tähtaegselt laekus 40 ettepanekut. Vändra Alevivolikogu vaatas alevivolikogule laekunud 19 ettepanekut läbi 29.11.2016. a toimunud volikogu istungil. Kõik 40 ettepanekut vaadati läbi ühinemisläbirääkimisteks moodustatud ühise töörühma koosolekul Vändra alevis 1. detsembril 2016. a. Ettepanekute läbivaatamise tulemusena koostati õiend, milles on märgitud esitatud ettepanekud, ettepaneku esitaja nimi, esitamise kuupäev ning ühises töörühmas ettepaneku kohta kujunenud seisukoht, kas ettepanekut arvestada, arvestada osaliselt või mitte arvestada. Õiend kinnitati Vändra Alevivolikogu 15. detsembri 2016. a otsusega nr 33. Ühinemislepingut tutvustati kõigis neljas vallas 9. novembrist kuni 19. novembrini 2016 toimunud avalikel koosolekutel. Kokku toimus viis avalikku koosolekut. Samuti korraldati kõigis neljas vallas vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lg 7 elanike arvamuse väljaselgitamiseks elanike küsitlus. Vändra alevis toimus küsitlus 27.11.2016 ja 28.11.2016 Vändra Kultuurimajas. Valminud ühinemisleping on ühinevate vallavolikogude volitatud komisjonide poolt saavutatud kokkulepe. Arvestatud ettepanekud on ühinemislepingusse sisse viidud. Tulenevalt eeltoodust ja võttes aluseks Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lõike 6, Vändra Alevivolikogu otsustab:

1. kinnitada Halinga valla, Tootsi valla, Vändra alevi ja Vändra valla liitumisleping (lisatud otsusele) koos selle lisadega:
1.1 lisa 1. Seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta;
1.2 lisa 2. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute vajaduse põhjendus ja eelarve;
1.3 lisa 3. Kaart mõõtkavas 1:50 000, kuhu on märgitud ühinemist taotlevate omavalitsusüksuste senised piirid ja uue ühinenud omavalitsusüksuse piir;
1.4 lisa 4. Vändra valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne;
1.5 lisa 5. Vändra alevi 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne;
1.6 lisa 6. Tootsi valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne;
1.7 lisa 7. Halinga valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne.
2. Avalikustada Halinga valla, Tootsi valla, Vändra alevi ja Vändra valla ühinemisleping koos lisadega alevi veebilehel ning Riigi Teatajas.
3. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Vändra Alevivolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Priit Enok
volikogu esimees

Lisa Ühinemisleping

Lisa 1 Seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta

Lisa 2 Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute vajaduse põhjendus ja eelarve

Lisa 4 Vändra valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 5 Vändra alevi 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 6 Tootsi valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 7 Halinga valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json