KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Viljandi linna avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2018, 25

Viljandi linna avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Vastu võetud 29.12.2016 nr 104
RT IV, 04.01.2017, 30
jõustumine 07.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.09.2018RT IV, 05.10.2018, 1408.10.2018

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse avalike ürituste korraldamise ja pidamise nõuded Viljandi linnas.

  (2) Määrust on kohustatud täitma kõik Viljandi linna haldusterritooriumil elavad, tegutsevad ja viibivad isikud.

  (3) Spordiürituste korraldamise ja pidamise nõuded sätestab spordiseadus. Spordiseaduse § 20 lõikes 2 nimetatud spordiürituste korraldamiseks antakse luba spordiseaduses sätestatud korras. Muude spordiürituste korraldamisel rakendatakse käesolevat määrust.

  (4) Spordi- ja muude avalike ürituste korraldamist Viljandi järvel reguleerivad veeseadus ja Viljandi linna veesõidukite kasutamise ja hoidmise eeskiri Viljandi järvel.

  (5) Avaliku koosoleku korraldamise ja pidamise nõuded sätestab korrakaitseseadus.

  (6) Jäätmehoolduse korraldamist reguleerib jäätmeseadus ja Viljandi linna jäätmehoolduseeskiri.

  (7) Lisainventari ja seadmete kasutamist reguleerib seadme ohutuse seadus, tuleohutuse seadus ja korrakaitseseadus.

  (8) Ilutulestiku korraldamist ja/või pürotehnika kasutamist reguleerib lõhkematerjaliseadus ja korrakaitseseadus.

  (9) Liikluskorralduse muutmist ja liikluspiirangute kehtestamist reguleerib liiklusseadus ja Viljandi linna üldkasutatava territooriumi ajutise sulgemise kord.

  (10) Kaubandustegevuse korraldamist reguleerivad kaubandustegevuse seadus, alkoholiseadus ja tubakaseadus.

  (11) Reklaami paigaldamist reguleerivad reklaamiseadus ja Viljandi linna reklaami ja teabe paigaldamise kord.

  (12) Määrusega reguleerimata juhtudel otsustab küsimused Viljandi Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 2.   Mõisted

  (1) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (2) Avalik kogunemine on avalik koosolek või avalik üritus.

  (3) Avalik koosolek on inimeste koos olemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust.

  (4) Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

  (5) Kõrgendatud turvariskiga avalik üritus on:
  1) üritus, mille oodatav osalejate arv on 500 ja rohkem või
  2) üritus, kus toimub alkohoolsete jookide jaemüük või pakkumine (v.a siseruumides toimuvad üritused või alalised müügikohad) või
  3) üritus, kus kasutatakse pürotehnilisi tooteid või kus tehakse tuletöid või
  4) üritus, mida peetakse Viljandi linna haldusterritooriumi kohal olevas õhuruumis või veekogudel või mille ala piirneb veekoguga või
  5) üritus, mis on suunatud lastele.

  (6) Auditi kohustusega seadmed seadme ohutuse seaduse tähenduses on:
  1) suurema kui 0,5-baarise sisemise töörõhuga surveseade või ohtliku kemikaali käitlemiseks kasutatav surveseade olenemata sisemisest töörõhust;

  2) gaasiseade;
  3) inimese, looma või asja tõstmiseks kasutatav masin (tõsteseade), sealhulgas lõbustuspargi seade;
  4) elektriseade.

  (7) Olulise mõjuga liikluspiirang on kõikidele sõidukitele kehtestatud liikluskeeld, kui puudub ümbersõiduvõimalus, ja mis ei ole tingitud liiklusseaduse § 12 lõikes 2 nimetatud looduslikest mõjudest või teistest erakorralistest asjaoludest.

  (8) Avaliku ürituse luba (edaspidi luba) on linnavalitsuse väljastatud nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks ja pidamiseks.

2. peatükk AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMISEKS LOA TAOTLEMINE 

§ 3.   Avaliku ürituse loa taotlemine

  (1) Viljandi linna haldusterritooriumil tohib avalikku üritust korraldada loa alusel ja selles märgitud tingimusi arvestades.

  (2) Avaliku ürituse korraldaja peab hiljemalt 10 päeva enne avaliku ürituse toimumist esitama linnavalitsuse poolt kinnitatud loa taotluse koos kõigi nõuetekohaste dokumentide ja nõusolekutega üldjuhul elektronposti teel digitaalallkirjaga aadressile [email protected]

  (3) Loa taotluse vorm on kättesaadav Viljandi linna veebilehel www.viljandi.ee või paberkandjal linnavalitsuses.

  (4) Loa taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) avaliku ürituse korraldaja – nimi, isiku- või registrikood, aadress, telefon, e-post, avaliku ürituse eest vastutav isik ja tema kontakttelefon üritusel;
  2) avaliku ürituse nimetus, territooriumi kasutusse võtmise ajaline vahemik, toimumise koht, ürituse kirjeldus, eeldatav külastajate arv, helitehnika kasutus, lisainventari paigaldamine ja muu asjakohane teave;
  3) jäätmehoolduse korraldamine – jäätmehoolduse eest vastutav isik ja tema telefon või ettevõtte kaasamine;
  4) wc-teenuse korraldamine – wc-teenuse eest vastutav isik ja tema telefon või ettevõtte kaasamine;
  5) turvalisus ja meditsiinilise abi kättesaadavus avalikul üritusel – turvalisuse ja meditsiinilise abi kättesaadavuse eest vastutav isik ja tema telefon või tegevusloaga turvaettevõtte kaasamine;
  6) auditi kohustusega seadmete kasutamine ja nimekiri;
  7) ilutulestiku korraldamine ja/või pürotehnika kasutamine – kasutatavate pürotehnikatoodete kategooriad, vastutav isik ja tema telefon;
  8) liikluskorralduse muutmine, olulise mõjuga liikluspiirangute kehtestamine ja avalikkuse teavitamine – suletav territoorium, sulgemise ajavahemik, liikluskorralduse muutmise ja avalikkuse teavitamise eest vastutav isik ja tema telefon;
  9) kaubandustegevus avalikul üritusel – tubaka ja alkoholiga kauplejate nimed ja registrikoodid, müügikohtade arv, toitlustajate arv ning kaubandustegevuse toimumise ajavahemik;
  10) kinnitus käesoleva korra ja seotud õigusaktidega tutvumise kohta ning kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta.

  (5) Loa taotlusele lisatakse järgmised dokumendid (kui need on avaliku ürituse sisu või iseloomu tõttu vajalikud):
  1) avaliku ürituse kirjeldus ja ajakava sh vajalik ettevalmistusperiood;
  2) avaliku ürituse asukoha skeem Viljandi linna kaardil;
  3) jäätmehoolduse plaan linnavalitsuse poolt kinnitatud vormil või kaasatud jäätmehooldusettevõtte kinnitus;
  4) WC-de rendileping või kokkulepe asutusega, kelle WC-sid saab kasutada avaliku ürituse toimumise ajal;
  5) turvalisuse ja meditsiinilise abi kättesaadavuse plaan linnavalitsuse poolt kinnitatud vormil ja turvalisusega seotud asendiplaan või kaasatud turvaettevõtte või meditsiinilise abi pakkuja kinnitus;
  6) teede ja tänavate sulgemise ning liikluskorralduse muutmise skeem esitatuna Viljandi linna kaardil. Liikluskorraldusskeemile tuleb märkida liikluspiirangud, teede sulgemised, ümbersõidud, parkimiskorraldus ja selleks kasutatavad liikluskorraldusvahendid;
  7) avalikkuse ja kohalike elanike teavitamise plaan liikluskorralduse muutusest ja/või olulise mõjuga liikluspiirangute kehtestamisest ning teavituslehe näidis.

  (6) Loa taotlusele kirjutab alla korraldaja, kinnitades sellega esitatud andmete õigsust.

  (7) Linnavalitsus võib avaliku ürituse korraldajalt põhjendatult nõuda täiendavaid kooskõlastusi (nt naaberkinnistute omanike nõusolekuid või nende teavitamist).

  (8) Kui avaliku ürituse toimumise asukoha omanik on Viljandi linn, tuleb linnavalitsusele esitada vastav taotlus linna maa kasutamise loa saamiseks. Linna maa kasutamise loa taotlus esitatakse vabas vormis ning saadetakse aadressile [email protected] vähemalt 10 päeva enne avaliku ürituse planeeritavat algust.

§ 4.   Avalike ürituste kooskõlastused

  (1) Korraldaja kooskõlastab taotluse:
  1) Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Viljandi politseijaoskonnaga;
  2) Päästeameti Lõuna Päästekeskuse Viljandimaa päästepiirkonnaga (välja arvatud perekondlike sündmuste puhul - abielu registreerimine, matuse- või mälestustalitus);
  3) Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooniga, kui avaliku ürituse läbiviimise kohaks on Viljandi järv või Paala järv;
  4) territooriumi valdaja või omanikuga, juhul, kui avaliku ürituse läbiviimise koht on eramaa.

  (2) Menetleja kooskõlastab taotluse vastavalt avaliku ürituse iseloomule Viljandi Linnavalitsuse majandusametiga, arhitektuuriametiga, haridus- ja kultuuriametiga, menetlusspetsialistiga, Sakala Keskusega (kui avaliku ürituse läbiviimise kohaks on lauluväljak, II Kirsimägi, Kaevumägi) ja Viljandi Spordikeskusega (kui avaliku ürituse läbiviimise kohaks on Viljandi järve rand).

  (3) Kui avaliku ürituse korraldamisega kaasneb liikluskorralduse muutmine ja/või olulise mõjuga liikluspiirangute kehtestamine, annab linnavalitsus loa tänavate sulgemiseks taotluse menetlemisel kooskõlastamise käigus.

3. peatükk AVALIKU ÜRITUSE LOA TAOTLUSE MENETLEMINE JA LOA VÄLJASTAMINE 

§ 5.   Avaliku ürituse loa taotluse menetlemine

  (1) Loa taotluse koos esitatud lisadokumentidega vaatab läbi linnavalitsuse vastava valdkonna eest vastutav ametnik (edaspidi menetleja) viie tööpäeva jooksul arvates taotluse saabumisest.

  (2) Kui taotluses või lisadokumentides on jäetud esitamata nõutud andmed või dokumentides on muid puudusi või üritusest tulenevalt on vajalik esitada täiendavaid dokumente ja/või kooskõlastusi, määrab menetleja taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, võetakse taotlus menetlusse. Puuduste kõrvaldamata jätmisel tähtajaks jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (3) Kui loa taotlus ei ole esitatud õigeks ajaks, jäetakse taotlus üldjuhul läbi vaatamata, teavitades sellest taotluse esitajat. Taotluse esitamisel hiljem kui 10 päeva enne ürituse algust võib anda välja avaliku ürituse loa juhul, kui üritus rikastab linnaruumi ja/või luba on võimalik kiiremini välja anda.
[RT IV, 05.10.2018, 14 - jõust. 08.10.2018]

  (4) Linnavalitsusel on õigus avaliku ürituse korraldamise lubamisel:
  1) näha ette avaliku korra, liikluse ja osavõtjate turvalisuse tagamiseks põhjendatud lisatingimusi;
  2) teha ettepanek avaliku ürituse koha, marsruudi või aja muutmiseks;
  3) kohustada avaliku ürituse korraldajat linna haljasalal või muul avalikul territooriumil toimuva avaliku ürituse korral korraldama territooriumi puhastamise ja/või haljasala taastamise.

  (5) Linnavalitsus teavitab korraldajat loa andmisest või andmata jätmisest kahe tööpäeva jooksul alates loa andmise või loa andmata jätmise otsuse tegemisest.

§ 6.   Avaliku ürituse luba

  (1) Avaliku ürituse loale märgitakse:
  1) avaliku ürituse nimetus;
  2) andmed korraldaja kohta (nimi, isiku- või registrikood, aadress, meiliaadress, telefon);
  3) avaliku ürituse läbiviimise koht ja/või marsruut;
  4) avaliku ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaajad;
  5) linna maa kasutamise õigus ja tingimused;
  6) liikluskorralduse muutmise ja/või olulise mõjuga liikluspiirangu kehtestamise õigus ja tingimused;
  7) ilutulestiku korraldamise ja/või pürotehnika kasutamise õigus ja tingimused;
  8) kaubanduse korraldamise tingimused;
  9) tingimused ja ettekirjutused avaliku ürituse korraldamiseks.

  (2) Avaliku ürituse luba väljastatakse linnavalitsuse vastava valdkonna eest vastutava ametniku poolt, luba saadetakse elektrooniliselt taotlusel märgitud e-posti aadressile.

  (3) Kui avaliku ürituse lõpukellaaeg on pärast kella 00:00, annab avaliku ürituse korraldamise loa linnavalitsus ning see vormistatakse linnavalitsuse korraldusena.

§ 7.   Avaliku ürituse loa andmata jätmine

  (1) Avaliku ürituse loa võib jätta andmata, kui:
  1) kohaliku politseijaoskonna, päästeameti või linnavalitsuse esindajad põhjendatult ei kooskõlasta esitatud taotlust;
  2) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise avaliku ürituse korraldamine;
  3) avalik üritus sisaldab metsloomade avalikku näitamist;
  4) avalik üritus on loa taotluses märgitud ajal ja/või kohas oma sisult mittesobilik;
  5) loa taotluses toodud avaliku ürituse läbiviimine ei ole lubatud tulenevalt Eesti Vabariigi või Viljandi linna õigusaktidest;
  6) eelneva ühe aasta jooksul on korraldajale antud avaliku ürituse luba kehtetuks tunnistatud või avalik üritus oli peatatud või lõpetatud;
  7) käesolevat korda ning linnavalitsuse poolt antud ettekirjutusi avaliku ürituse korraldamiseks ei ole täidetud;
  8) muudel põhjendatud juhtudel.

  (2) Loa andmata jätmisest ja selle põhjustest teavitab linnavalitsus korraldajat ning loa taotluse kooskõlastanud ametkondi.

4. peatükk AVALIKU ÜRITUSE PIDAMISE NÕUDED, VASTUTUS JA JÄRELEVALVE 

§ 8.   Nõuded avalikule üritusele

  (1) Kõrgendatud turvariskiga üritustele tuleb kaasata tegevusloaga turvaettevõte ja meditsiinilise abi teenus, järvedel toimuvate ürituste puhul väljaõppe saanud vetelpääste.

  (2) Olulise mõjuga liikluskeelu puhul tuleb korraldajal liikluskeelu piirkonna elanikke liikluspiirangust teavitada otsepostituse teel vähemalt 5 tööpäeva enne liikluskeelu algust. Teavituses peavad olema märgitud avaliku ürituse nimi, piirangu algus- ja lõpuaeg ning korraldaja kontaktandmed.

  (3) Lastele ja noortele (vanus alla 18 aastat) ning peredele suunatud avalikel üritustel on alkohoolsete jookide ja tubakatoodete müümine keelatud.

  (4) Avalikel üritustel tohib müüa lahjasid alkohoolseid jooke etanoolisisaldusega kuni 15 mahuprotsenti. Alkoholisegu (jook, mis koosneb kahest või enamast komponendist, millest vähemalt üks on alkohoolne jook) müümine on keelatud.

  (5) Avalikel üritustel ei tohi müüa ja tarbida jooke klaastaaras.

  (6) Avalikul üritusel peab olema tagatud piisava koguse ja piisava tühjendussagedusega prügikastide olemasolu, et ürituse territoorium püsiks puhtana. Pärast ürituse toimumist on korraldaja kohustatud territooriumi puhastama, kaasa arvatud informatiivsed teated, hiljemalt nelja tunni jooksul pärast avaliku ürituse lõppu, mitmepäevase ürituse korral 24 tunni jooksul pärast avaliku ürituse lõppu.

  (7) Avalikul üritusel kasutataval lava-, telgi- (kuhu on planeeritud publik), tribüüni- ja riputuskonstruktsioonid ning batuudid peavad vastama käesoleva korra lisas „Tehniline juhend“ esitatud nõuetele. Kasutatavad konstruktsioonid ning seadmed peavad olema paigaldatud tootjapoolsete juhendite järgi. Nõutud dokumentatsioon peab olema kogu sündmuse montaaži, toimumise ja demontaaži ajal kohapeal ning tuleb järelevalvet tegevale ametnikule esitada viivitamatult selle nõudmisel.

  (8) Ilutulestiku korraldamisel ja/või pürotehnika kasutamisel tuleb kaasata pädevustunnistusega pürotehnik.

§ 9.   Avaliku ürituse korraldaja kohustused

  Avaliku ürituse korraldaja on avaliku ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
  1) tagama korrakaitseseadusest ja käesolevast korrast tulenevad nõuded;
  2) esitama vormikohase ja vajalike kooskõlastustega loa taotluse;
  3) viima avaliku ürituse toimumisel selle läbi vastavalt loa taotluses märgitud avaliku ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele ning vastavalt käesoleva määruse nõuetele;
  4) viibima avalikul üritusel kas ise või vastutava isiku vahendusel, olema kättesaadav ning tagama avaliku ürituse rahumeelse kulgemise;
  5) tagama, et avalik üritus ei ohustaks avalikul üritusel mitteosalevaid isikuid, kellegi vara või keskkonda;
  6) täitma avaliku ürituse läbiviimiseks linnavalitsuse ja loa taotluse kooskõlastanud ametkondade esitatud ettekirjutusi;
  7) tagama, et alla 16-aastastele alaealistele suunatud avalik üritus lõpeks vähemalt pool tundi enne alaealistele kehtestatud liikumisvabaduse piirangu algust;
  8) tagama parkimise korraldamisel avaliku ürituse toimumise piirkonnas asuvatele hoonetele või kinnistutele juurdepääsu;
  9) tagama järelevalvet teostatavatele ametiisikutele juurdepääsu avalikule üritusele järelevalve teostamiseks;
  10) katkestama avaliku ürituse, kui avalikul üritusel toimuv ohustab avalikku korda ning võib ohustada osalejate elu ja tervist;
  11) avaliku ürituse ärajäämisest peab viivitamatult kirjalikult teavitama linnavalitsust ja loa taotluse kooskõlastanud ametkondi.

§ 10.   Avaliku ürituse korraldaja vastutus

  (1) Avaliku ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastavalt käesolevas korras sätestatud nõuetele vastutab avaliku ürituse korraldaja.

  (2) Viljandi linnale avaliku ürituse ettevalmistamise ja korraldamisega tekitatud varaline kahju, keskkonnareostus ja muu kahju kuulub hüvitamisele avaliku ürituse korraldaja poolt.

§ 11.   Avalikul üritusel osaleja kohustused

  Avalikul üritusel osaleja on kohustatud:
  1) täitma avaliku ürituse korraldaja või turvatöötaja korraldusi korra tagamiseks;
  2) lahkuma viivitamatult avaliku ürituselt, kui avaliku üritusega on tekitatud oluline või kõrgendatud vahetu oht.

5. peatükk AVALIKU ÜRITUSE LOA KEHTETUKS TUNNISTAMINE NING AVALIKU ÜRITUSE PEATAMINE JA LÕPETAMINE 

§ 12.   Avaliku ürituse loa kehtetuks tunnistamine

  (1) Avaliku ürituse läbiviimiseks antud loa võib tunnistada kehtetuks kui:
  1) avaliku ürituse korraldaja on esitanud loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha;
  3) avaliku ürituse korraldaja ei ole täitnud käesolevat korda ja/või linnavalitsuse poolt avaliku ürituse korraldamiseks antud ettekirjutusi.

  (2) Avaliku ürituse loa kehtetuks tunnistamisest teavitab linnavalitsus korraldajat ning loa taotluse kooskõlastanud ametkondi.

§ 13.   Avaliku ürituse läbiviimise peatamine ja lõpetamine

  (1) Korraldaja peab ohuolukorras avaliku ürituse peatama.

  (2) Avaliku ürituse peatamise tinginud asjaolude (äralangemisel) kõrvaldamise järel võib avalik üritus jätkuda.

  (3) Kui ei ole võimalik kõrvaldada asjaolu, millega kaasnes avaliku ürituse peatamine, on korraldaja kohustatud avaliku ürituse lõpetama.

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 14.   Loa taotluse vormi ja käesoleva määruse rakendussätted kehtestab linnavalitsus.

§ 15.   Avaliku ürituse kontrollimine

  (1) Järelevalvet avaliku ürituse korraldamise ja pidamise üle teostavad linnavalitsuse poolt nimetatud ametnikud.

  (2) Avaliku ürituse korraldamise nõuete rikkumise eest karistatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele
  1) tänavate omavoliline sulgemine – Viljandi linna üldkasutatava territooriumi ajutise sulgemise korra § 8 lõige 2;
  2) spordiseaduses § 20 lõikes 2 nimetatud spordiüritustele kehtestatud nõuete rikkumine - spordiseaduse § 25;
  3) pürotehnilise toote kasutamise ja hoidmise nõuete rikkumine – lõhkematerjaliseaduse § 86;
  4) jäätmehooldusnõuete rikkumine – Viljandi linna jäätmehoolduseeskiri - jäätmeseaduse § 120, § 1201 ja § 1207;
  5) auditi kohustusega seadmete kasutamine ilma auditita, kui sellega põhjustati oht või tekitati kahju inimese elule või tervisele, asjale või keskkonnale – seadme ohutuse seaduse § 16;
  6) reklaami paigaldamine ilma loata selleks mitte ettenähtud kohta - Viljandi reklaami ja teabe paigaldamise kord – reklaamiseaduse § 33 ja liiklusseaduse § 2615;
  7) alkohoolsete jookide müümise ja pakkumise nõuete rikkumine – alkoholiseaduse § 65, kaubandustegevuse seaduse § 26;
  8) avaliku ürituse tuleohutusnõuete rikkumine – tuleohutuse seadus §49.

§ 16.   Üleminekusäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist esitatud avaliku ürituse loa taotlust menetletakse taotluse esitamise ajal kehtinud määruse kohaselt ning enne käesoleva määruse jõustumist välja antud ürituse loale kehtib ürituse loa taotluse esitamise ajal kehtinud määrus.

§ 17.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lisa Tehniline juhend

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json