HaridusKool

Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2018, 8

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 08.12.2017 nr 12

25. oktoobril 2017 moodustus Rägavere valla ja Laekvere valla liitumisel Vinni vallaga Vinni vald. Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lg 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Vinni vallas.

§ 2.   Koolilõuna toetuse kasutamise kord ja tingimused

  (1) Tasuta koolilõuna võimaldatakse kõigile valla koolides õppivatele õpilastele.

  (2) Koolilõuna kulud kaetakse riigieelarvest eraldatud tasandusfondi vahendite hulka kuuluvatest õpilaste koolilõuna kulude katmiseks määratud toetusest ja valla eelarvest.

  (3) Kui koolilõuna tegelik maksumus teiste omavalitsuste koolides, kus õpib Vinni valla registrisse kuuluvaid lapsi, ületab riigi poolt sätestatud arvestusliku maksumuse, siis Vinni valla poolt nende õpilaste koolilõuna kulude vahet ei kaeta v.a Laekvere ja Rägavere piirkonnast gümnaasiumiastmes õppivatele õpilastele kuni 2019/2020 õppeaasta lõpuni.

  (4) Käesoleva määruse alusel saadavat toetust ei maksta välja õpilastele, nende vanematele või eestkostjale. Toetuse arvel kaetakse õpilaste toitlustamisega seotud kulud valla koolides.

  (5) Vinni valla madala sissetulekuga perede lastele, kes õpivad teiste omavalitsuste koolides on vanematel õigus taotleda kooli toiduraha toetust sotsiaalhoolekande alaeelarvest vastavalt vallas kehtivale sotsiaaltoetuste maksmise korrale

  (6) Käesoleva määruse alusel riigieelarvest toetatav koolilõuna peab vastama Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud kõikidele nõetele.

  (7) Toitu mittelugupidavalt suhtuvatest lastest informeeritakse lapsevanemaid ja vallavalitsust.

§ 3.   Arvestus koolilõuna toetuse kasutamise kohta

  (1) Kool on kohustatud pidama arvestust toetust kasutavate õpilaste arvu ning toidupäevade kohta ja esitama vastava aruande iga toitlustamisele järgneva kuu 5.kuupäevaks.

  (2) Koolilõuna toetuseks eraldatud vahendite sihipärase kasutamise eest vastutab kooli direktor.

  (3) Toetuse kasutamise sihtotstarbekuse üle teostab kontrolli Vinni Vallavalitsus.

§ 4.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Vinni Vallavolikogu 27.11.2014 määrus nr 18 “Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord”.

Meelis Maine
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json