HaridusKool

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Õpilastranspordi korraldamise ja sõidukulude hüvitamise kord

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2018, 9

Õpilastranspordi korraldamise ja sõidukulude hüvitamise kord

Vastu võetud 08.12.2017 nr 13

25. oktoobril 2017 moodustus Rägavere valla ja Laekvere valla liitumisel Vinni vallaga Vinni vald. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja Laekvere Vallavolikogu 07.12.2016 otsusega 33, Rägavere Vallavolikogu 07.12.2016 otsusega 44 ja Vinni Vallavolikogu 08.12.2016 otsusega 77 kinnitatud ühinemislepingu punkti 6.2.7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse Vinni valla haldusterritooriumil elavatele õpilastele õpilastranspordi korraldamise ja sõidusoodustuste andmise kord.

  (2) Kehtestatud soodustused laienevad vallaelanikele, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri järgselt on Vinni vald.

  (3) Ferdinand von Wrangelli nimelise Roela Lasteaia- Põhikooli, Muuga-Laekvere Kooli, Põlula Kooli, Tudu Kooli ja Vinni- Pajusti Gümnaasiumi õpilastele, kes õpivad elukohajärgses koolis, lahendatakse õpilastransport vallavalitsuse poolt korraldatud õpilasliinidega ja avalike liinidega.

  (4) Anguse, Kaukvere, Palasi ja Suigu külades ning Tudu alevikus elavatele 7.-12.klassi õpilastele, kes õpivad Vinni valla koolides lahendatakse õpilastransport vallavalitsuse poolt korraldatud õpilasliinidega ja avalike liinidega.

  (5) Laekvere ja Rägavere piirkonnas elavatele gümnaasiumiastme õpilastele tagatakse tasuta transport õpilase poolt valitud gümnaasiumisse kuni 2020/21. õppeaasta lõpuni.

§ 2.   Õpilasliinide korraldamine

  (1) Õpilasliinide marsruudid korraldab vallavalitsus arvestusega, et vähemalt 80 protsendil õpilastest, kelle jaoks põhikool on elukohajärgne kool, ei tohi kooli jõudmiseks kuluda rohkem kui 60 minutit ja koolikohustusliku õpilase jalgsikäimise koolitee ei ole pikem kui 3 kilomeetrit.

  (2) Õpilasliinidega võivad lisaks kooliõpilastele tasuta sõita:
  1) koolieelikud lasteaeda, tingimusel, et lasteaed jääb õpilasliini marsruudile;
  2) teised valla elanikud arstile, apteeki, valla asutustesse ja muudesse neile vajalikesse kohtadesse tingimusel, et nende marsruut ühtib õpilasliini marsruudiga ja bussis on vabu kohti.

§ 3.   Sõidusoodustuste andmise kord avalikel liinidel

  (1) Juhul, kui õpilasel ei ole võimalik elukohajärgsesse õppeasutusse ja sealt tagasi sõita õpilasliiniga, saab ta tasuta sõidu õiguse avalikule liinile.

  (2) Tasuta sõidu õigust tõestab õpilane vastava sõidukaardiga ja kehtiva õpilaspiletiga.

  (3) Sõidukaardi saamiseks esitab kool või erandjuhul lapsevanem vallavalitsusele õppeaasta alguses sõidukaartide ostmiseks taotlused, milles on näidatud kooli nimi, õpilase nimi ja isikukood, klass, marsruut, nädalapäevad ja kordade arv päevas, millal sõidukaarti kasutatakse, kilomeetrite arv ja sõidukaardi taotlemise põhjus.

§ 4.   Täiendavate sõidusoodustuste osutamise kord

  (1) Üldjuhul väljaspool valda õppivatele üldhariduskoolide õpilastele sõidukulusid ei kompenseerita.

  (2) Väljaspool elukohajärgset kooli õppivatele õpilastele korraldatakse õpilastransport või hüvitatakse sõidukulud käesoleva määruse §1 lg 5 korral ja juhul, kui õpilane õpib väljaspool elukohajärgset kooli nõustamiskomisjoni soovituse vm sarnaste otsuste kohaselt, juhul kui seda ei hüvitata riigieelarvest ühistranspordiseaduse § 35 lõike 2, § 36 lõike 2 alusel kehtestatud korras.

  (3) Vallavalitsuse otsusega võidakse eelarvevahendite piires teha täiendavaid sõidusoodustusi
  1) huvikooli õpilastele;
  2) lastevanematele laste veoks erijuhtudel, kui lapsevanem pöördub vallavalitsuse poole põhjendatud taotlusega.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1)Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Vinni Vallavolikogu 29.10.2015 määrus nr 14 “Õpilastranspordi korraldamise ja sõidukulude hüvitamise kord“.
  2) Laekvere Vallavolikogu 29.12.2009 määrus nr 3 „Õpilaste sõidukulude kompenseerimise ulatus ja kord“.

Meelis Maine
Esimees

/otsingu_soovitused.json