Teksti suurus:

Peipsiääre Vallavolikogu 01.11.2017 määruse nr 1 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise kord“ muutmine

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2018, 21

Peipsiääre Vallavolikogu 01.11.2017 määruse nr 1 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise kord“ muutmine

Vastu võetud 21.12.2017 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 22, haldusmenetluse seaduse § 68 lõike 2, haldusreformi seaduse § 12 lõike 7, § 16 lõike 2, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9², § 14¹ lõike 4², Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“, mis on jõustunud 01.07.2017, Alatskivi Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 89 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Alatskivi Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 90 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Peipsiääre Vallavolikogu 29.12.2016 otsuse nr 46 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Peipsiääre Vallavolikogu 29.12.2016 otsuse nr 47 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Vara Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 42 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Vara Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 43 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu punktide 4.6 ja 6.2., Peipsiääre valla valimiskomisjoni 22.10.2017 otsuse nr 15 „Peipsiääre Vallavolikogu liikmete registreerimine“, mille alusel tekkis uus Peipsiääre vald 23.10.2017 ehk Peipsiääre Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval ja Vara põhimääruse punkti 33.1. alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Peipsiääre Vallavolikogu Peipsiääre Vallavolikogu 01.11.2017 määrust nr 1 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise kord“ alljärgnevalt:
1) määruse § 3 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:
„§ 3. Volikogu liikmete, volikogu alatiste komisjonide esimeeste ja komisjonide liikmete tasu ja suurus“
2) määruse § 5 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:
„(1) Volikogu liikmele ja komisjoni esimehele tasu maksmise aluseks on volikogu esimehe esildis. Komisjoni liikmele tasu maksmise aluseks on komisjoni esimehe esildis. Esildise koostamise aluseks on volikogu istungist või komisjoni koosolekust osavõtjate registreerimisleht, mis lisatakse esildisele.“
3) määruse § 5 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:
„(3) Tasu makstakse vallavalitsuse raamatupidamise poolt välja iga kuu 10. kuupäevaks volikogu või komisjoni esimehe poolt esitatud esildise alusel.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json