Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Türi valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootöö edendamiseks, kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks toetuste taotlemise ja kasutamise kord

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2018, 37

Türi valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootöö edendamiseks, kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks toetuste taotlemise ja kasutamise kord

Vastu võetud 28.12.2017 nr 15

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, spordiseaduse § 3 punkti 2 ja noorsootöö seaduse § 8 punkti 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Türi valla eelarvest eelarveaastaks kultuuri-, spordi- ja noorsootöö ning külaliikumise, seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse edendamiseks toetuse (edaspidi toetus) taotlemist, taotluste menetlemist, toetuse eraldamist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

§ 2.   Toetuse eesmärk ja liigid

  (1) Toetuse andmise eesmärk on laiendada Türi vallas kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuse võimalusi, arendada kodanikualgatuslikku tegevust ning soodustada valla elanike koostööd.

  (2) Toetust antakse
  1) tegevustoetusena mittetulundusühingutele taotleja igapäevase tegevuse korraldamiseks, kohaliku kogukonna tegevuseks vajaliku Türi vallas asuva hoone haldamisega seotud kulude eest tasumise toetamiseks, tegevuse tutvustamiseks ja mittetulundusühingu jätkusuutlikkuse tagamiseks;
  2) ühekordse toetusena mittetulundusühingutele ja seltsingutele kohalikule elanikkonnale suunatud või kohalike elanike korraldatavate ürituste ja ühistegevuste teostamiseks;
  3) projektitoetusena mittetulundusühingutele erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks.

§ 3.   Nõuded taotlejale

  (1) Toetust võivad taotleda mittetulundusühingud ja seltsingud, kes
  1) tegutsevad Türi valla haldusterritooriumil ning kes tegelevad Türi valla eri piirkondade elanikele ühistegevuse, kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuste võimaluste pakkumisega;
  2) tegutsevad põhiliselt väljaspool Türi valda, kuid kelle tegevusest saavad Türi valla elanikud kasu.

  (2) Toetust ei anta isikutele, kes ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustele või neile taotlejatele, kes on eelnevalt toetust saanud, kuid ei ole esitanud toetuse kasutamise kohta aruannet või ei ole täitnud nõuet toetus tagasi maksta.

§ 4.   Taotluse esitamine

  (1) Taotlus esitatakse Türi Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus) järgmistel tähtaegadel:
  1) järgmiseks eelarveaastaks tegevustoetuse saamiseks või järgneva aasta veebruarist juulini planeeritavate ühisürituste korraldamise toetamiseks üldjuhul jooksva eelarveaasta 1. detsembriks;
  2) jooksva aasta teiseks poolaastaks, augustist detsembrini, ja järgneva aasta jaanuariks planeeritud ürituste ja ühistegevuste korraldamise toetamiseks üldjuhul jooksva eelarveaasta 1. juuniks;
  3) projektitoetuse saamiseks erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavatele projektidele jooksvalt.

  (2) Erandjuhtudel, kui taotlust ei saanud põhjendatult esitada lõikes 1 sätestatud kuupäevadeks, võib taotluse esitada ka taotlustähtaegade vahelisel ajal.

  (3) Taotlus esitatakse ametiasutusele.

  (4) Seltsingul tuleb taotlusele lisada koopia seltsingulepingust.

  (5) Taotluse menetlejal on õigus nõuda taotlejatelt täiendavat informatsiooni või lisadokumente ning koostada näidiseid taotluse vormistamiseks.

§ 5.   Toetatavad tegevused ja kulu ning toetuse piirmäärad

  (1) Abikõlblikud on need tegevused ja kulu, mis on otseselt vajalikud määruse § 2 lõikes 1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

  (2) Projektitoetuse taotlemisel elukeskkonna arendamiseks peab olema täidetud tingimus, et toetatav tegevus või objekt on piirkonna (küla, alevik, kant jne) või valla arenguks oluline ning tegevus või objekti arendamine peaks soovitatavalt sisalduma vastavas arengukavas.

  (3) Hoone haldamisega seotud kulude eest tasumise toetamisel antakse toetust otseselt kogukondlike tegevustega seotud kulude katmiseks. Kui hoone või hooneosa kasutamisega teenitakse tulu (renditakse ruume asutustele, eraisikutele jm) on komisjonil õigusteha ettepanek toetuse vähendamiseks.

  (4) Vallaeelarvest ei toetata
  1) projektijuhtimisega seotud personalikulu;
  2) kinnisvara soetamist;
  3) toitlustuskulu;
  4) tegevuste elluviimise seisukohast põhjendamata muu kulu.

§ 6.   Taotluste menetlemine

  (1) Tähtajaks esitatud taotlused vaatab § 4 lõikes 1 märgitud tähtaja möödumisest arvates 2 nädala jooksul läbi taotluste menetlemise komisjon (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjoni koosseisu kinnitab vallavalitsus. Komisjoni koosseisu peab kuuluma üks esindaja Türi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) eelarve kujundamise ja arendustegevuste, hariduse- ja noorsoo, kultuuri- ja spordivaldkonna ning seltsitegevuse ja kodanikuliikumisega tegelevatest komisjonidest. Lisaks vallavolikogu alaliste komisjonide liikmetele peab komisjoni kuuluma vähemalt üks ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna esindaja.

  (3) Komisjon teeb taotluste rahuldamiseks, osaliseks rahuldamiseks või mitterahuldamiseks ettepanekud Türi Vallavalitsusele kui täitevorganile (edaspidi vallavalitsus). Ettepanek vormistatakse komisjoni koosoleku protokollis.

  (4) Ettepanekute tegemisel lähtub komisjon taotluse vastavusest toetuse andmise eesmärgile, avalikust huvist, kodanikkonna hõlmatusest, ürituse uudsusest või järjepidevusest ning eetilistest tõekspidamistest. Arvesse võetakse ka muude toetajate, sh vallaväliste programmide toetuse osatähtsus.

  (5) Protokolli koopia või ärakiri koos taotlustega esitatakse vallavalitsusele hiljemalt viiendal tööpäeval pärast komisjoni koosoleku toimumist.

  (6) Hiljemalt kahe nädala jooksul pärast taotluste menetlemise komisjoni ettepanekute esitamist teeb vallavalitsus otsuse taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta. Perioodiks veebruar kuni august esitatud taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb vallavalitsus otsuse kahe nädala jooksul pärast vallaeelarve vastu võtmist.

  (7) Määruse § 4 lõikes 2 nimetatud erandjuhtudel ning jooksvalt toetuse saamiseks erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks esitatud taotlusi menetleb vallavalitsus ning taotlusi komisjonile ei edastata.

§ 7.   Toetuse eraldamine ja järelevalve

  (1) Otsuse toetuse eraldamiseks või mitteeraldamiseks teeb vallavalitsus.

  (2) Otsuses, millega raha eraldatakse, tuleb märkida
  1) mittetulundusühingu või seltsingu nimetus, kelle taotlus rahuldati;
  2) rahastatava toetuse nimetus (tegevustoetus, toetus ürituse korraldamiseks ja ühistegevuse teostamiseks või projektitoetus);
  3) toetuse suurus;
  4) ürituse korraldamiseks ja ühistegevuse teostamiseks raha eraldamisel näidatakse, millist üritust või ühistegevust toetatakse;
  5) tähtaeg aruande esitamiseks.
Kui taotlust ei rahuldata, tuleb otsuses märkida vastavad põhjendused.

  (3) Toetus kantakse mittetulundusühingu või seltsingu esindaja arvelduskontole vallavalitsuse korralduse alusel.

  (4) Toetuse saaja on kohustatud korralduses märgitud tähtajaks esitama toetuse kasutamise kohta aruande. Aruanne esitatakse järgnevalt:
  1) kuni 150 euro ulatuses ürituse korraldamiseks ja ühistegevuse teostamiseks eraldatud raha kasutamise kohta ürituse või ühistegevuse aruanne;
  2) enam kui 150 euro ulatuses ürituse korraldamiseks ja ühistegevuse teostamiseks ning projektitoetuseks eraldatud raha kasutamise kohta aruanne, millele lisatakse kuludokumendid;
  3) tegevustoetuseks eraldatud raha kasutamise kohta taotleja vastava perioodi tegevusaruanne.

  (5) Toetuse saajale toetuse maksmist ning perioodilist kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond.

  (6) Vallavalitsusel on õigus küsida vajadusel täiendavaid andmeid, tutvuda kuludokumentidega ning nõuda toetus tagasi, kui
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel või aruandes on esitatud valeandmeid;
  3) aruande esitamata jätmisel.

§ 8.   Määruse rakendamine

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud toetuslepingute alusel eraldatud toetuste aruanded tuleb esitada vastavalt toetuslepingus märgitud tingimustele.

  (2) Määruse § 4 lõike 1 punktis 1 märgitud taotluste esitamise tähtaeg on 22. jaanuar 2018 arvestusega, et taotlused esitatakse sama aasta 2018. aasta veebruarist juulini planeeritavate ühisürituste korraldamise toetamiseks ja 2018. aasta tegevustoetuseks.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016 määruse nr 152 “Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ alusel moodustus haldusreformi tulemusel Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.
Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõiget 41‒42, tunnistada kehtetuks Türi Vallavolikogu 28. septembri 2017 määrus nr 7 „Türi valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootöö edendamiseks, kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks toetuste taotlemise ja kasutamise kord“ (RT IV, 04.10.2017, 1).

Andrus Eensoo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json