Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse määrad ning maksmise kord

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2018, 38

Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse määrad ning maksmise kord

Vastu võetud 21.12.2017 nr 84

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3, § 22 lg 1 p 21 ja 22 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Määrus reguleerib Luunja vallavolikogu esimehele, aseesimehele, vallavolikogu liikmetele, alatiste komisjonide esimeestele ja komisjoni liikmetele vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ning vallavolikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suurust ja maksmise korda.

§ 2.  Vallavolikogu esimehe ja aseesimehe tasu ja hüvituse suurus

 (1) Vallavolikogu esimehele makstakse tasu vallavolikogu töö korraldamise eest ühekordses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuutasu alammääras kuus.

 (2) Vallavolikogu esimehele makstakse hüvitust isikliku sõiduauto kasutamise eest vallavolikogu ülesannete täitmisel sõidupäeviku alusel 0,3 eurot läbisõidetud kilomeetri eest kuni 100 eurot kuus ja aseesimehele kuni 50 eurot kuus.

§ 3.  Vallavolikogu liikme tasu ja hüvitus

  Vallavolikogu liikmele (v.a volikogu esimees ja aseesimees) makstakse vallavolikogu töös osalemise eest tasu 0,1 kordses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuutasu alammääras kuus.

§ 4.  Vallavolikogu komisjoni esimehe ja liikmete tasu

 (1) Vallavolikogu alatise komisjoni esimehele ja volikogu poolt määratud ajutise komisjoni esimehele makstakse komisjoni tööst osavõtu eest tunnitasu 0,05 kordses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuutasu alammääras.

 (2) Vallavolikogu alatise komisjoni liikmele ja volikogu poolt määratud ajutise komisjoni liikmele makstakse komisjoni tööst osavõtu eest tunnitasu 0,02 kordses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuutasu alammääras.

 (3) Komisjoni liikmete komisjoni koosolekutest osavõtu üle peab arvestust komisjoni esimees, kes esitab komisjoni liikmete registreerimislehed kantseleisse. Komisjoni töös osalemise aega arvestatakse 0,5 tunni täpsusega, v.a esimene tund, mis tasustatakse täistunni eest.

 (4) Komisjoni töö protokollib komisjoni koosseisu kuuluv valla ametnik või komisjoni määratud liige. Protokollija saab tasuna ühe lisa komisjoni tunnitasu.

 (5) E-komisjoni läbiviimine toimub kõigi komisjoni liikmete nõusolekul. Osalemine E- komisjoni töös võrdsustatakse 1,5 tunni töötasuga ja tasustatakse, kui on esitatud koosoleku protokoll ja registreerimisleht.

§ 5.  Tasu ja hüvitise maksmise kord

 (1) Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele makstakse §-s 2 nimetatud tasu välja üks kord kuus kuu viimasel tööpäeval ülekandega pangakontole.

 (2) Vallavolikogu liikmele, komisjoni esimehele ja komisjoni liikmele makstakse §-des 3 ja 4 nimetatud tasu välja esimeeste kinnitatud registreerimislehe alusel üks kord kuus viimasel tööpäeval ülekandega pangakontole.

 (3) Vallavolikogu liikmele ja vallavolikogu komisjoni liikmele hüvitatakse vallavolikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutused kuludokumentide alusel.

 (4) Hüvitist makstakse ainult nende vallavolikogu ülesannete täitmise eest, mis on vallavolikogu liikmele või vallavolikogu komisjoni liikmele teinud ülesandeks vallavolikogu või vallavolikogu esimees. Hüvitise maksmise otsustab vallavolikogu esimees kuludokumentide alusel ja see vormistatakse volikogu esimehe käskkirjaga.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks volikogu 20.12.2012. a määrus nr 42 "Volikogu 25. novembri 2010.a. määruse nr 47 „Volikogu liikmete töö tasustamine“ muutmine" ja 25.11.2010. määrus nr 47 "Volikogu liikmete töö tasustamine".

 (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 16. novembrist 2017.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Radž Sauk
Volikogu esimees