HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2018, 45

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 28.12.2017 nr 18

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lg 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põhihariduse omandamiseks elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord koolikohustuslikule isikule ja koolikohustuslikust east nooremale lapsele (edaspidi isik).

§ 2.  Üldsätted

 (1) Igale isikule, kelle elukoha aadress Rahvastikuregistri järgi on Rae vald, tagatakse õppimisvõimalus Rae valla munitsipaalkoolis (edaspidi kool).

 (2) Isikute elukoha andmed fikseeritakse 1. veebruari Rahvastikuregistri andmete seisuga.

§ 3.  Elukohajärgsed koolid

  Elukohajärgsed koolid Rae vallas on Järveküla Kool, Jüri Gümnaasium, Lagedi Kool, Peetri Lasteaed-Põhikool, Vaida Põhikool.

§ 4.  Elukohajärgse kooli taotlemine

 (1) Elukohajärgse kooli taotlemiseks esitab vanem või muu seaduslik esindaja (edaspidi vanem) taotluse e-keskkonnas ARNO või vallavalitsuse kehtestatud vormil allkirjastatuna 10. veebruarist 31. märtsini vallavalitsusele.

 (2) Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab lisaks taotlusele lasteasutuse hinnangu lapse koolivalmiduse kohta või nõustamiskomisjoni soovituse.

§ 5.  Elukohajärgse kooli määramine

 (1) Elukohajärgse põhikooli määramiseks moodustab Rae Vallavalitsus komisjoni.

 (2) Komisjon arvestab elukohajärgse kooli määramisel oluliste asjaoludena esmajärjekorras:
 1) sama pere teiste laste õppimist samas koolis;
 2) õpilase elukoha lähedust koolile;
 3) võimalusel vanemate soove.

 (3) Sama pere lasteks loetakse Rahvastikuregistri andmetel sama aadressiga elukohas elavad lapsed.

 (4) Komisjon määrab esimesse klassi astuda soovivale lapsele elukohajärgse kooli hiljemalt 15. aprilliks.

 (5) Vallavalitsus teavitab vanemat esimese klassi õpilase elukohajärgse kooli määramisest e-keskkonna ARNO kaudu hiljemalt 30. aprilliks.

 (6) Vanem, kelle lapsele ei määratud esimese eelistusena soovitud koolikohta, on kohustatud hiljemalt 15. maiks teavitama õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest e-keskkonnas ARNO. Õppekohast loobumisel on vanemal õigus valida kool, kus on vabu õppekohti. Kui vanem selleks ajaks kooli ei vali, lõpetatakse menetlus.

 (7) Õpilase arvamine kooli nimekirja kinnitatakse kooli poolt e-keskkonnas ARNO hiljemalt 30. maiks.

 (8) 10. juuniks esitab vanem e-keskkonna ARNO kaudu koolile järgmised lisadokumendid:
 1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või tõendi) ärakiri;
 2) koolivalmiduskaart;
 3) nõustamiskomisjoni otsus selle olemasolul;
 4) väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul.

 (9) Alates 15. augustist on õigus komplekteerida vabaks jäänud õppekohad ning võtta vastu lapsi, kelle elukoht Rahvastikuregistri andmetel on väljaspool Rae valda.

§ 6.  Erisused kooli määramisel

 (1) Kui isiku elukoha aadress Rahvastikuregistris on muutunud ja isikule ei ole elukohajärgset põhikooli määratud, saab vanem esitada taotluse elukohajärgse põhikooli määramiseks e-keskkonnas ARNO või vallavalitsuse kehtestatud vormil allkirjastatuna alates 10. juunist kooli, kus on vaba õppekoht.

 (2) Kui lapsevanem ei ole vallavalitsust lapse esimesse klassi astumise soovist määruses sätestatud tähtaegadel ja korras teavitanud, saab vanem esitada taotluse elukohajärgse põhikooli määramiseks e-keskkonnas ARNO või vallavalitsuse kehtestatud vormil allkirjastatuna alates 10. juunist kooli, kus on vaba õppekoht.

§ 7.  Põhiharidust omandava õpilase üleminek teise kooli

 (1) Õpilase üleminekul ühest koolist teise õppetöö perioodil keskel esitab vanem taotluse e-keskkonnas ARNO või vallavalitsuse kehtestatud vormil allkirjastatuna vallavalitsusele. Hariduse- ja sotsiaalamet annab vastuse 15 tööpäeva jooksul.

 (2) Õpilase üleminekul ühest koolist teise uueks õppeaastaks esitab vanem taotluse e-keskkonnas ARNO või vallavalitsuse kehtestatud vormil allkirjastatuna vallavalitsusele alates 10. juunist. Hariduse- ja sotsiaalamet annab vastuse 15 tööpäeva jooksul.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

 (2) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 27. detsembri 2016 määrus nr 23 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“.

Mart Võrklaev
vallavanem

Martin Minn
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json