Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse suurus ning maksmise kord

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.07.2019, 53

Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse suurus ning maksmise kord

Vastu võetud 21.11.2013 nr 13
RT IV, 28.11.2013, 5
jõustumine 01.12.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.12.2017RT IV, 04.01.2018, 2007.01.2018, rakendatakse 01.01.2018
20.06.2019RT IV, 05.07.2019, 1808.07.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 22 ning Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a määruse nr 164 „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord” alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev kord reguleerib Saku Vallavolikogu (edaspidi volikogu) liikmele ja volikogu komisjoni liikmele vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurust ja korda ning hüvituse määramist volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest.

§ 2.   Volikogu esimehe ja aseesimehe tasu ja hüvituse suurus

  (1) Volikogu esimehele makstakse volikogu töö korraldamise eest tasu 1500 eurot ühes kuus ning isikliku sõiduauto kasutamise eest volikogu ülesannete täitmisel hüvitust 0,3 eurot ühe ametiülesannete täitmisel sõidetud kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 300 euro ulatuses kalendrikuus.
[RT IV, 04.01.2018, 20 - jõust. 07.01.2018, rakendatakse 01.01.2018]

  (2) Volikogu aseesimehele makstakse volikogu töö korraldamise eest tasu 750 eurot ühes kuus.
[RT IV, 04.01.2018, 20 - jõust. 07.01.2018, rakendatakse 01.01.2018]

  (3) Volikogu esimehele ja aseesimehele määratakse nende kasutuses olevatele valla mobiiltelefoni numbritele järgmised kuu kulupiirangud:
  1) volikogu esimees kuni 64 eurot;
  2) volikogu aseesimees kuni 39 eurot.

  (4) Kulupiirangu alla ei kuulu mobiiltelefoni kuumaks ja andmesidekulud. Kõned tasulistele infotelefonidele kuuluvad kuu kulupiirangu alla.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud volikogu esimehe ja aseesimehe tasu sisaldab tasu ka volikogu komisjoni koosoleku juhtimise, komisjoni ja eestseisuse koosolekust ning volikogu istungist osavõtu eest.

§ 3.   Volikogu liikme, komisjoni esimehe ja liikme tasu ja hüvituse suurus

  (1) Volikogu liikmele (v.a volikogu esimees, aseesimees ja komisjoni esimees) makstakse volikogu liikme töö eest tasu 100 eurot ühes kuus või hüvitatakse nimetatud summa ulatuses tehtud kulutused vastava kuludokumendi alusel.
[RT IV, 04.01.2018, 20 - jõust. 07.01.2018, rakendatakse 01.01.2018]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 04.01.2018, 20 - jõust. 07.01.2018, rakendatakse 01.01.2018]

  (3) Volikogu komisjoni esimehele makstakse volikogu liikme töö ning komisjoni töö korraldamise ja juhtimise eest tasu 200 eurot ühes kuus või hüvitatakse nimetatud summa ulatuses tehtud kulutused vastava kuludokumendi alusel.
[RT IV, 04.01.2018, 20 - jõust. 07.01.2018, rakendatakse 01.01.2018]

  (4) Volikogu komisjoni liikmele, kes ei ole volikogu liige, makstakse komisjoni koosolekust osavõtu eest tasu 50 eurot või hüvitatakse nimetatud summa ulatuses tehtud kulutused vastava kuludokumendi alusel.
[RT IV, 04.01.2018, 20 - jõust. 07.01.2018, rakendatakse 01.01.2018]

§ 4.   Tasu ja hüvituse maksmise kord

  (1) Volikogu istungist, volikogu komisjoni koosolekust ja eestseisuse koosolekust osavõtu üle tagab arvestuse pidamise vallakantselei. Arvestust peetakse täidetud ja istungist või koosolekust osa võtnud isiku allkirjastatud kvoorumilehe alusel. Osavõtu kohta esitatakse andmed igakuuliselt Saku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) finantsteenistusele.

  (2) Hüvituse saamiseks peab taotleja esitama vallavalitsuse finantsteenistusele kuludokumendid. Dokumentide esitamise viimane päev on kuu 25. kuupäev. Nimetatud tähtajaks kuludokumentide esitamata jätmise korral makstakse volikogu või komisjoni liikmele välja käesoleva määruse paragrahvis 3 nimetatud tasu.
[RT IV, 05.07.2019, 18 - jõust. 08.07.2019]

  (3) Kui käesoleva määruse paragrahvi 2 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isik taotleb isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist, peab ta pidama arvestust isikliku sõiduauto kasutamise üle. Arvestus peab kajastama järgmisi andmeid:
  1) sõiduautot kasutava isiku ees- ja perekonnanimi;
  2) sõiduauto riikliku registreerimismärgi andmed;
  3) sõiduauto spidomeetri kaugusmõõdiku alg- ja lõppnäit iga ametiülesannete täitmisel tehtud sõidu korral;
  4) kuupäev ja sõidu eesmärk iga ametiülesannete täitmisel tehtud sõidu korral.

  (4) Tasu või hüvitus makstakse üks kord kuus hiljemalt kuu viimasel päeval ülekandega tasu või hüvituse saaja pangaarvele.

  (5) [Kehtetu - RT IV, 05.07.2019, 18 - jõust. 08.07.2019]

§ 5.   Rakendussäte ja määruse jõustumine

  (1) Määruse § 2 lõige 2 ja lõike 3 punkt 2 jõustuvad Saku Vallavalitsuse uue koossisu kinnitamise päevale järgnevast päevast.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (3) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. novembrist 2013.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json