Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise kord

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2018, 78

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise kord

Vastu võetud 01.11.2017 nr 1
RT IV, 18.11.2017, 10
jõustumine 21.11.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.12.2017RT IV, 04.01.2018, 2107.01.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 22, haldusreformi seaduse § 12 lõike 7, § 16 lõike 2, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9², § 14¹ lõike 4², Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“, mis on jõustunud 01.07.2017, Alatskivi Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 89 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Alatskivi Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 90 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Peipsiääre Vallavolikogu 29.12.2016 otsuse nr 46 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“,Peipsiääre Vallavolikogu 29.12.2016 otsuse nr 47 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Vara Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 42 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Vara Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 43 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu punktide 4.6 ja 6.2., Peipsiääre valla valimiskomisjoni 22.10.2017 otsuse nr 15 „Peipsiääre Vallavolikogu liikmete registreerimine“, mille alusel tekkis uus Peipsiääre vald 23.10.2017 ehk Peipsiääre Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval ja Vara põhimääruse punkti 16.20. alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Peipsiääre Vallavolikogu (edaspidi volikogu) tööst ja vallavolikogu komisjonide tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse maksmise korda ning vallavolikogu esimehe töötasu suurust.

§ 2.   Volikogu esimehe töötasu suurus

  (1) Volikogu esimehele makstakse tööst osavõtu eest tasu 1000 (üks tuhat) eurot kalendrikuus.

  (2) Töötasu makstakse volikogu esimehele välja volikogu esimehe isiklikule arveldusarvele hiljemalt iga kuu 10. kuupäevaks.

§ 3.   Volikogu liikmete, volikogu alatiste komisjonide esimeeste ja komisjonide liikmete tasu ja suurus
[RT IV, 04.01.2018, 21 - jõust. 07.01.2017]

  (1) Volikogu liikmetele, välja arvatud volikogu esimees, makstakse volikogu töös osalemise eest 50 (viiskümmend) eurot kuus.

  (2) Volikogu alatise komisjoni esimehele makstakse tasu 250 (kakssada viiskümmend) eurot kuus.

  (3) Volikogu komisjoni liikmele makstakse hüvitist 25 (kakskümmend viis) eurot ühel koosolekul osalemise eest, kuid mitte rohkem kui 50 (viiskümmend) eurot kalendrikuus.

§ 4.   Hüvitatavad kulutused

  (1) Volikogu ja komisjoni liikmele hüvitatakse vallavolikogu ülesannete täitmisega seotud järgmised kulud:
  1) lähetuskulud;
  2) koolituskulud;
  3) transpordikulud, välja arvatud vallavolikogu istungil või komisjoni koosolekul osalemisega seotud kulud.

  (2) Koolituse vajaduse kooskõlastab vallavolikogu esimees ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kulutused hüvitatakse volikogu liikmele kuludokumendi ja volikogu esimehe käskkirja alusel.

  (3) Volikogu liikmele hüvitatakse isikliku sõiduauto kasutamise kulud, mis on seotud vallavolikogu ülesannete täitmisega 0,30 eurot läbisõidetud kilomeetri eest, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus, välja arvatud istungil osalemisega seotud kulud. Isikliku sõiduautona käsitatakse esimeses lauses nimetatud isiku kasutuses olevat sõiduautot, mis ei ole tööandja omanduses ega valduses.

  (4) Isikliku sõiduautoga tehtud kulud hüvitatakse volikogu liikme poolt esitatud kirjaliku aruande alusel, milles peab olema näidatud sõidu aeg, iga sõidukorra puhul sõiduauto spidomeetri alg- ja lõppnäit, läbitud kilometraaž ja sõidu eesmärk (ametiülesanne).

  (5) Vallavolikogu esimehe lähetuse, koolituse ja transpordikulude hüvitamise otsuse teeb vallavolikogu oma korralisel istungil.

§ 5.   Tasu ja hüvituse väljamaksmine ning nendest loobumine

  (1) Volikogu liikmele ja komisjoni esimehele tasu maksmise aluseks on volikogu esimehe esildis. Komisjoni liikmele tasu maksmise aluseks on komisjoni esimehe esildis. Esildise koostamise aluseks on volikogu istungist või komisjoni koosolekust osavõtjate registreerimisleht, mis lisatakse esildisele.
[RT IV, 04.01.2018, 21 - jõust. 07.01.2017]

  (2) Tasu makstakse volikogu istungil või komisjoni koosolekul osalenule.

  (3) Tasu makstakse vallavalitsuse raamatupidamise poolt välja iga kuu 10. kuupäevaks volikogu või komisjoni esimehe poolt esitatud esildise alusel.
[RT IV, 04.01.2018, 21 - jõust. 07.01.2017]

  (4) Kehtestatud hüvitustest ja tasudest on õigus loobuda kirjaliku avalduse alusel.

§ 6.   Määruse rakendamine

  Määruse § 2 lõiget 1 rakendatakse alates 1. novembrist 2017.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

/otsingu_soovitused.json