Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Paide linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2018, 100

Paide linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Vastu võetud 21.12.2017 nr 32

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37² lõike 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Paide linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord (edaspidi nimetatud kord).

 (2) Arengukavas esitatakse Paide linna majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalised suundumused ja vajadused; tegevusvaldkondade lõikes probleemide ja võimaluste hetkeolukorra analüüs; tegevusvaldkondade strateegilised eesmärgid koos taotletava mõjuga ja nende täitmiseks vajalikud tegevused arengukava perioodi lõpuni.

 (3) Eelarvestrateegia on Paide linna arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks kavandatavate tegevuste finantsplaan, mis koostatakse linna arengukava osana.

 (4) Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks Paide linnas erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele, Paide linna eelarve koostamisele, kohustuste võtmisele ja investeeringute kavandamisele ning investeeringutoetuste taotlemisele.

 (5) Arengukava ja eelarvestrateegia hõlmavad Paide linna, Paide Linnavalitsuse (edaspidi ametiasutus) hallatavate asutuste ning linnast sõltuvate üksuste arvandmeid ja arengusuundi.

 (6) Arengukava ja eelarvestrateegia peavad hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.

 (7) Arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu koostamist ja muutmist koordineerib ametiasutus.

§ 2.  Arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu koostamine ja menetlemine

 (1) Arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu (edaspidi eelnõu) koostamiseks moodustab linnapea oma käskkirjaga valdkondlikud töögrupid ning määrab töögruppide juhid.

 (2) Töögrupid koostavad valdkonna hetkeolukorra kirjelduse, seavad valdkondlikud arengueesmärgid, mõõdikud ja tegevused eesmärkide elluviimiseks ning esitavad need hiljemalt 2018. aasta 1. aprilliks ametiasutusele.

 (3) Paide linnast sõltuvad üksused esitavad ametiasutusele 2018. aasta 1. aprilliks ülevaate oma majandusolukorrast ning rahandusministri kehtestatud vormil arvnäitajad, mis on vajalikud põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse määra arvutamiseks.

 (4) Ametiasutuses arengukava ja eelarvestrateegia koostamise eest vastutavad ametnikud koostavad käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmete alusel eelnõu ning esitavad selle hiljemalt 15. maiks Paide Linnavalitsusele (edaspidi täitevorgan).

 (5) Täitevorgan esitab eelnõu menetlemiseks Paide Linnavolikogule (edaspidi volikogu).

 (6) Volikogu menetleb eelnõu linna põhimääruses ning muudes õigusaktides sätestatud korras.

 (7) Eelnõu esimene lugemine toimub hiljemalt volikogu juunikuu istungil.

 (8) Volikogu suunab eelnõu avalikustamisele ja avalikule arutelule pärast eelnõu esimest lugemist.

 (9) Teade eelnõu avalikustamise ja avaliku arutelu kohta pannakse linna veebilehele, eelnõu on avalik vähemalt kaks nädalat.

 (10) Täitevorgan esitab eelnõu volikogu istungile teisele lugemisele ning vastuvõtmiseks koos omapoolsete seisukohtadega avalikustamise ja avaliku arutelu käigus laekunud ettepanekute kohta.

§ 3.  Arengukava ja eelarvestrateegia muutmine ja täitmine

 (1) Korra § 2 lõikes 1 nimetatud töögrupid vaatavad arengukava ja eelarvestrateegia üle vähemalt kord aastas ning täpsustavad nelja eelseisva aasta arengusuunad. Arengukavas uuendatakse arvandmed, kaasajastatakse hetkeolukord, vaadatakse üle tegevuskava ning prioriteedid, võetakse välja valmis saanud objektid ja lõppenud tegevused.

 (2) Eelarvestrateegias uuendatakse arvandmed, majandusliku olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia perioodiks.

 (3) Käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud töögruppide juhid ning linnast sõltuvad üksused esitavad ametiasutusele alates 2019. aastast iga aasta 1. märtsiks ülevaate arengukavas ettenähtud eesmärkide täitmisest ning arengukava ja eelarvestrateegia muutmise vajadusest.

 (4) Arengukava ja eelarvestrateegia muutmisel koostatakse arengukava ja eelarvestrateegia uues redaktsioonis järgides korra § 2 lõigetes 4-10 sätestatut.

 (5) Ülevaade arengukavas ettenähtud eesmärkide täitmisest aruandeaastal esitatakse majandusaasta aruande tegevusaruandes.

 (6) Arengukava ja eelarvestrateegiat muutmisel erakorraliselt ei pea lähtuma korra § 2 lõigetes 4 ja 7 ning § 3 lõikes 3 sätestatud tähtaegadest.

 (7) Kui arengukava muudetakse ja sellega kaasneb mõju eelarvele, tuleb eelarvestrateegia viia arengukavaga kooskõlla.

§ 4.  Arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine ja avalikustamine

 (1) Volikogu kinnitab arengukava ja eelarvestrateegia määrusega hiljemalt iga aasta 15. oktoobriks. Arengukava ja eelarvestrateegia peavad olema vastu võetud enne eelseisva aasta eelarve vastuvõtmist.

 (2) Arengukava ja eelarvestrateegia koos volikogu alatiste komisjonide ja volikogu istungite protokollidega avaldatakse Paide linna veebilehel paide.ee seitsme tööpäeva jooksul arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmisest arvates.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json