Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Mulgi valla sportlaste ja treenerite tunnustamise kord

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2019, 18

Mulgi valla sportlaste ja treenerite tunnustamise kord

Vastu võetud 19.12.2018 nr 64

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib Mulgi valla (Rahvastikuregistrijärgne elukoht on Mulgi vald) parimate sportlaste, treenerite ja spordivõistkondade väljaselgitamist ja nendele valla eelarvest rahalise preemia maksmist.

  (2) Preemiaks eraldatavate rahaliste vahendite eelarve on valla aastaeelarve osa, mille suuruse otsustab Mulgi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) valla eelarve vastuvõtmisel. Preemia jaotuse kinnitab Mulgi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Mulgi valla sportlaste ja treenerite tunnustamine

  (1) Mulgi vallas nimetatakse parim naissportlane, parim meessportlane, parim noor naissportlane, parim noor meessportlane, parim võistkond, parim veteran ja parim treener. Nende nimetustega kaasneb tänukiri ja vallavalitsuse poolt kinnitatud rahaline preemia. Rahaline preemia ja tänukiri antakse üle Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva tähistamisel. Rahalise preemia suurus on kuni 400 eurot.

  (2) Parimaks meessportlaseks, parimaks naissportlaseks, parimaks noorsportlaseks, parimaks võistkonnaks ja parimaks veteransportlaseks nimetatakse sportlane silmapaistvate, väga heade sportlike saavutuste eest. Parimate sportlaste nimetust võib välja anda mitu.

  (3) Noorsportlane on kuni 19. aastane (kaasa arvatud) üldharidus- või kutsehariduskoolis õppiv noor.

  (4) Parimaks treeneriks nimetatakse isik, kelle poolt juhendatud sportlased on saavutanud häid ja silmapaistvaid tulemusi. Parima treeneri nimetust võib välja anda mitu.

  (5) Valla tänukirja võib heade sportlike saavutuste eest anda komisjoni ettepanekul ka teistele sportlastele ning võistkondadele. Tänukiri antakse üle Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva tähistamisel.

§ 3.   Taotluste esitamine ja menetlus

  (1) Taotlusi sportlase, treeneri, võistkonna tunnustamise kandidaadi kohta on õigus esitada kõigil valla elanikel ja vallaga seotud isikutel, volikogul, vallavalitsusel, vallas registreeritud ja tegutsevatel juriidilistel isikutel, erakondadel, liitudel, seltsidel, klubidel jne.

  (2) Vormikohane taotlus (Lisa) esitatakse kirjalikult või e-postiga hiljemalt 15. jaanuariks vallakantseleisse. Taotluses peab ära toodud olema kandidaadi ees- ja perekonnanimi, tema saavutuste/tulemuste kirjeldus eelneval kalendriaastal ning põhjendus.

  (3) Taotlused vaatab läbi spordikomisjon, kes edastab vallavalitsusele omapoolsed ettepanekud.

  (4) Parima naissportlase, parima meessportlase, parima noor meessportlase, parima noor naissportlase, parima võistkonna, parima veterani ja parima treeneri tiitel omistatakse enim hääli saanud kandidaadile.

  (5) Teistele sportlastele ja võistkondadele käesoleva määruse lõike 4 alusel tänukirja andmine otsustatakse kas isikulise hääletamise teel või nimekirja alusel hääletamise teel.

  (6) Komisjon esitab ettepanekud vallavalitsusele. Tunnustusavalduste määramise ja väljaandmise kinnitab Vallavalitsus korraldusega.

  (7) Komisjonil on õigus sobivate kandidaatide puudumisel jätta parima meessportlase, parima naissportlase, parima noor naissportlase, parima noor meessportlase, parima võistkonna, parima veterani ja parima treeneri nimi välja kuulutamata.

§ 4.   Määruse rakendamine

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Abja Vallavolikogu 18. detsembri 2014. a määrus nr 28 „Abja valla sportlaste ja treenerite tunnustamise kord;
  2) Karksi Vallavolikogu 12. detsembri 2012. a määrus nr 66 „Karksi valla spordi- ja kultuuripreemia ning aasta noore preemia määramise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Arvo Maling
Volikogu esimees

Lisa  Ettepanek Mulgi Vallavalitsusele tunnustuse määramiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json