Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Kalmistu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2019, 22

Kalmistu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 27.12.2018 nr 68

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kalmistuseaduse § 7 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Kalmistu kasutamise eeskiri sätestab Jõgeva valla omandis või haldamisel olevate kalmistute kasutamise korra.

  (2) Kalmistu rajamisel, haldamisel ja kasutamisel juhindutakse Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast eeskirjast.

§ 2.   Kalmistu haldaja

  (1) Jõgeva valla kalmistute haldamist korraldab Jõgeva Vallavalitsus (ametiasutusena), kui Jõgeva vallavolikogu ei ole kalmistute haldamisega seotud ülesandeid volitanud täitma mõnda teist juriidilist või füüsilist isikut.

  (2) Kalmistu haldamist korraldav isik (edaspidi kalmistu haldaja) määrab oma sisemise töökorraldusega kalmistu haldamise ja hooldamisega tegelevad töötajad ja nende pädevuse (edaspidi kalmistutöötaja).

§ 3.   Kalmistu tööaeg

  (1) Kalmistu on avatud aastaringselt igal päeval.

  (2) Kalmistutöötajate kontaktandmed ja nende tööaeg avalikustatakse kalmistu infotahvlil ja Jõgeva valla veebilehel.

§ 4.   Hauaplatsi kasutusse andmine

  (1) Hauaplatsi annab kasutusse kalmistutöötaja, kes näitab hauaplatsi taotlejale kätte hauaplatsi asukoha, tähistab kalmistul vastava hauaplatsi piirid ning kogub hauaplatsi, hauaplatsi kasutaja ja maetud isiku andmed kalmisturegistrisse kandmiseks.

  (2) Hauaplats eraldatakse matmiseks tähtajatu kasutusõigusega.

  (3) Hauaplatsi kasutusõigusest loobumiseks või kasutusõiguse üleandmisest teisele isikule teatab hauaplatsi kasutaja kirjalikult kalmistu haldajale. Kasutusõigusest loobumise korral on kalmistutöötajal õigus hauaplatsi vaba osa uuteks matusteks välja anda.

  (4) Hauaplatsi kasutaja surma korral läheb hauaplatsi kasutusõigus üle tema omastele.

  (5) Enne hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamist märgib kalmistu haldaja hauaplatsi tähisega, mis võimaldab aru saada, et hauaplats on kavas tunnistada hooldamata hauaplatsiks. Hooldamata hauaplats tähistatakse teatega, millele märgitakse hauaplatsi uuesti kasutusse andmise aeg, kalmistutöötaja nimi ja telefoni number täiendava info saamiseks.

  (6) Kalmistu haldaja võib hauaplatsi kasutusõiguse lõpetada juhul, kui hauaplats on jäetud hooldamata ja hauaplatsi tähistamisest on möödas vähemalt üks aasta ja hauaplatsi ei ole selle aja jooksul korrastatud. Hooldamata hauaplatsiks tunnistatud hauaplatsi võib matmiseks välja anda 20 aasta möödumisel viimasest matmisest arvates.

§ 5.   Matmise registreerimine

  (1) Kalmistutöötaja annab surmatõendi alusel loa matmiseks. Surnult sündinu maetakse arstliku surmateatise alusel.

  (2) Kalmistutöötaja registreerib matmise (matuse) kalmisturegistris, kuhu kantakse järgmised andmed:
  1) surnu ees- ja perekonnanimi;
  2) surnu sünni- ja surmaaeg;
  3) matuse aeg;
  4) surmatõendi või arstliku surmateatise number, väljaandmise aeg ja väljaandja;
  5) hauaplatsi asukoht kalmistu plaanil;
  6) hauaplatsi kasutaja andmed.

§ 6.   Matmine

  (1) Matmine toimub kirstuga või urniga.

  (2) Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaldamine ja taaspaigaldamine toimub matja kulul. Matja korrastab pärast matmist hauaplatsi ja hüvitab matmise käigus kõrvalolevatele haudadele tekitatud kahju kokkuleppel kalmistu haldjaga või kahjukannatajaga.

  (3) Omasteta surnud maetakse selleks eraldatud matmisplatsile valla kulul. Omasteta surnute hauaplatsid hoiab korras kalmistutöötaja. Kui omasteta surnul on varasem perekonna hauaplats, maetakse ta võimalusel sinna.

§ 7.   Pealematmine

  (1) Kirstuga maetava surnu pealematmine ei või toimuda varem kui 20 aasta möödumisel viimasest matmisest samale kohale.

  (2) Kultuurimälestiseks tunnistatud haual pealematmist ei toimu.

  (3) Pealematmiseks on vajalik hauaplatsi kasutaja kirjalik nõusolek. Kui kalmistu haldaja on tunnistanud hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks, ei ole hauaplatsi kasutaja nõusolek vajalik.

§ 8.   Ümbermatmine

  (1) Surnu ümbermatmine toimub kokkuleppel kalmistu haldajaga. Surnu ümbermatmise korraldab kalmistu haldaja. Ümbermatmisega seotud kulud kannab ümbermatmise taotleja.

  (2) Liivapinnase puhul tohib kirstuga maetud surnu ümber matta pärast ühe aasta möödumist matmisest ja niiske pinnase puhul pärast kolme aasta möödumist.

  (3) Säilmete väljakaevamine hauast peab toimuma jahedal aastaajal.

§ 9.   Hauaplatsi kujundamine, hauatähiste ja -piirete paigaldamine

  (1) Hauaplatsi kujundamisel tuleb järgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid, et hauaplatsi kujundus ei erineks oluliselt teistest kalmistul olevatest haudadest. Kalmistu haldajal on õigus lasta kalmistu ilmet rikkuvad aiad, piirded, puud ja muud elemendid hauaplatsilt eemaldada.

  (2) Hauaplatsil tähistatakse matusekoht risti, hauaplaadi, hauakivi või muu tähisega, millele on ilmastikukindlalt kantud maetu(te) ees- ja perekonnanimi ning sünni- ja surmadaatumid.

  (3) Hauatähised (hauarist, hauakivi, hauasammas, hauaplaat), hauarajatised (äärekivi, istepink, hekk kõrgusega kuni 1 m) ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires.

  (4) Hauaplatsi kujundamiseks võib kasutada madalhaljastust ja puude kääbusvorme. Kõrgema haljastuse (puud ja põõsad kõrgusega üle 2 m) võib rajada kalmistu haldaja kirjalikul nõusolekul.

  (5) Hauarajatisi on õigus hauaplatsile rajada või paigaldada hauaplatsi kasutajal. Hauarajatis on hauaplatsi kasutaja omandis. Hauarajatise peab rajama selliselt, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks varisemisohtu.

  (6) Kalmistu haldajal on õigusteha hauaplatsi kasutajale ettekirjutus kalmistu ilmet rikkuva või ohtliku hauarajatise eemaldamiseks.

  (7) Kalmistu haldajal on õigus määrata eemaldamisele kalmistu ilmet häirivad või ohtlikud hauarajatised, puud ja põõsad. Hauarajatised, mis ei vasta kalmistu kujundamise põhimõtetele, likvideeritakse ühe kuu jooksul pärast hauaplatsi kasutajale ettekirjutuse tegemist. Hauatähise või -hauarajatise teisaldamine kooskõlastatakse kalmistutöötajaga.

§ 10.   Hauaplatsi hooldamine

  (1) Hauaplatsi hooldamist korraldab hauaplatsi kasutaja.

  (2) Hauaplatsi kasutaja on kohustatud korrastama hauatähised ja -rajatised ning hauaplatsi.

  (3) Hauaplatsi kasutajal ja kalmistu külastajal tuleb plast-, klaas- ja metallijäätmed panna selleks ettenähtud konteinerisse. Biolagunevad jäätmed (lehed, oksad jms) tuleb panna selleks ettenähtud konteinerisse või ladestuspaika.

§ 11.   Kalmistu haldaja kohustused

  Kalmistu haldaja peab tagama kalmistul:
  1) matmiseks vajalikud tööriistad;
  2) parkimisplatside olemasolu ja korrashoiu;
  3) konteinerid kalmistujäätmete kogumiseks;
  4) üldkasutatavate alade korrashoiu.

§ 12.   Kalmistu sulgemine

  (1) Kalmistu suletakse matmiseks volikogu otsusega.

  (2) Kalmistu sulgemist käsitlev otsus peab määrama suletava kalmistu edasise kasutamise, hooldamise ja kaitse korraldamise.

§ 13.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks:
  1) Palamuse Vallavolikogu 29. septembri 2011. a määrus nr 34 „Kalmistu kasutamise eeskiri“;
  2) Torma Vallavolikogu 17. aprilli 2012. a määrus nr 64 „Torma valla kalmistute kasutamise eeskiri“;
  3) Jõgeva Vallavolikogu 21. juuni 2012. a määrus nr 11 „Jõgeva valla hallatavate kalmistute kasutamise eeskiri“.

Raivo Meitus
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json