Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla tunnustuse avaldamise kord

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2019, 26

Lääne-Nigula valla tunnustuse avaldamise kord

Vastu võetud 20.12.2018 nr 51

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lg 3 p 2 ja Lääne-Nigula valla põhimääruse § 4 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Määruse eesmärgiks on tunnustuse avaldamine Lääne-Nigula vallas.

  (2) Määrus sätestab Lääne-Nigula valla tunnustusavalduste liigid ja kirjelduse ning reguleerib nende taotlemise ja kätteandmise korda.

§ 2.   Tunnustusavalduste liigid ja kirjeldus

  (1) Lääne-Nigula valla tunnustusavaldused on valla aukodaniku nimetus, vapimärk, suur teenetemärk, teenetemärk, valla tänukiri, osavalla tänukiri ja austav tiitel „Lääne-Nigula valla aasta ……..“.

  (2) Lääne-Nigula valla vapimärk (edaspidi vapimärk) on Lääne-Nigula valla vapi kujuline rinnamärk. Vapimärgi täpse kujunduse joonisena kinnitab Lääne-Nigula Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Lääne-Nigula valla teenetemärkide (edaspidi teenetemärk) täpse kujunduse joonisena kinnitab vallavalitsus.

  (4) Lääne-Nigula valla tänukiri (edaspidi tänukiri) vormistatakse A4 formaadis kvaliteetpaberil ning sellel on kujutatud Lääne-Nigula valla vapp. Tänukirja täpse kujunduse kinnitab vallavalitsus.

  (5) Lääne-Nigula valla osavalla tänukiri (edaspidi osavalla tänukiri) vormistatakse A4 formaadis kvaliteetpaberil. Tänukirja täpse kujunduse kinnitab vastav osavallakogu.

  (6) „Lääne-Nigula valla aasta ……..“ on austav tiitel, mis antakse koos tänukirja ja Lääne-Nigula valla meenega. Austav tiitel antakse, et väärtustada jooksval aastal vallale olulise tähtsusega ettevõtmist, eluvaldkonda või eriala ning tunnustada selle eestvedajat (eestvedajaid).

  (7) Tänukirjaga tunnustuse avaldamisel võib aukirjale või tänukirjale lisada Lääne-Nigula valla meene.

§ 3.   Lääne-Nigula valla aukodaniku nimetus ja vapimärk

  (1) Aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Lääne-Nigula vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest. Aukodaniku nimetusega kaasneb Lääne-Nigula vapimärk.

  (2) Vapimärgid on nummerdatud. Koos vapimärgiga antakse isikule vastav aukodaniku tunnistus.

  (3) Aukodaniku kandidaate võivad esitada kõik Lääne-Nigula valla elanikud ja Lääne-Nigula vallas tegutsevad juriidilised isikud. Vallavalitsus informeerib teenetemärgi kandidaatide esitamise võimalusest valla veebilehel ja sotsiaalmeedias vähemalt 30 päeva enne kandidaatide esitamise tähtaega.

  (4) Aukodaniku nimetuse võib ühes aastas anda üldreeglina kuni kolmele isikule. Vapimärgi andmise otsustab Lääne-Nigula Vallavolikogu (edaspidi volikogu) kuulates ära volikogu kultuuriküsimustega tegeleva komisjoni ja vallavalitsuse arvamuse.

  (5) Vapimärke antakse üks kord aastas: 24. Veebruariks- iseseisvuspäevaks.

  (6) Ühele isikule antakse aukodaniku nimetus ja vapimärk ainult üks kord.

  (7) Vapimärki võib kanda üksnes isik, kellele see on antud.

  (8) Vapimärki kantakse üldjuhul pidulikel sündmustel rinnal vasakul küljel.

§ 4.   Lääne-Nigula valla suur teenetemärk ja teenetemärk

  (1) Teenetemärk antakse austusavaldusena füüsilisele isikule järgmistel juhtudel:
  1) Lääne-Nigula valla elanikule, kes on oma õpingutes, töös või muul alal saavutanud valla, maakonna, riiklikul või rahvusvahelisel tasandil silmapaistvaid tulemusi;
  2) isikule, kes on pikaajaliselt osalenud vallateenistuses;
  3) ettevõtjale või ettevõtte juhile, kes on edukalt arendanud ettevõtlust ja Lääne-Nigula valla majanduselu ning pakkunud tööd Lääne-Nigula valla elanikele, isiklike ja ettevõtete juubelite puhul;
  4) Kodanikuühiskonna eestvedajale, kellel on silmapaistev roll kodanikuühiskonna või külaelu arendamisel Lääne-Nigula vallas;
  5) välisriigi kodanikule, kes on programmide, projektide vms kaudu kaasa aidanud Lääne-Nigula valla sotsiaalsele, majanduslikule ja kultuurilisele arengule;
  6) Eesti Vabariigi kodanikele ja ametiisikutele, kes on oma isikliku tegevusega kaasa aidanud Lääne-Nigula valla sotsiaalsele, majanduslikule ja kultuurilisele arengule;
  7) isik on muul viisil märkimisväärselt toetanud Lääne-Nigula valda ja pälvinud vallavolikogu või- valitsuse põhjendatud austuse ja lugupidamise.

  (2) Suur teenetemärk antakse lõikes 1 sätestatud tingimustel austusavaldusena füüsilisele isikule järgmistel juhtudel:
  1) isik on varem juba pälvinud valla teenetemärgi;
  2) isiku tegevuste kaalu ja tähtsust arvestades erilise austusavaldusena.

  (3) Teenetemärgi kandidaate võivad esitada kõik Lääne-Nigula valla elanikud ja Lääne-Nigula vallas tegutsevad juriidilised isikud. Vallavalitsus informeerib teenetemärgi kandidaatide esitamise võimalusest valla veebilehel ja sotsiaalmeedias vähemalt 30 päeva enne kandidaatide esitamise tähtaega.

  (4) Teenetemärgi ja suure teenetemärgi andmise otsustab vallavalitsus.

  (5) Erakorraliste saavutuste puhul võib vallavalitsus teenetemärgi anda käesolevas paragrahvis sätestatud korda järgimata.

  (6) Teenetemärk antakse üldreeglina 24. veebruariks- iseseisvuspäevaks; Lääne-Nigula valla omavalitsuse moodustamise aastapäevaks või muu olulise tähtpäeva või sündmuse puhul.

  (7) Teenetemärgid on nummerdatud. Koos teenetemärgiga antakse isikule vastav tunnistus.

  (8) Teenetemärki võib kanda üksnes isik, kellele see on antud.

  (9) Teenetemärk ja suur teenetemärk antakse ühele isikule üks kord.

§ 5.   Lääne-Nigula valla tänukiri

  (1) Lääne-Nigula valla tänukiri antakse:
  1) Lääne-Nigula valla mittetulundusühingute, laulukooride, muusikaansamblite, spordiseltside, näitemänguseltside, kodukaunistamise seltside, külaseltside jm eestvedajatele, isiklike või vastavate ühingute, pikaajaliste töötajate jm juubelite puhul, edukalt läbiviidud suurürituste, võidetud tähtsate konkursside ja võistluste puhul;
  2) Lääne-Nigula valla poolt isikule, ettevõttele või kollektiivile kes on toetanud valla poolt või koostöös vallaga organiseeritud üritust;
  3) muudel tunnustust väärivatel juhtudel.

  (2) Tänukirja andmise otsustab vallavanem käskkirjaga või vallavalitsus korraldusega. Tänukirja võib anda mitu korda aastas vastavalt vajadusele.

  (3) Tänukirjaga tunnustuse avaldamisel võib tänukirjale lisada Lääne-Nigula valla meene.

§ 6.   Auhind „Lääne-Nigula valla aasta ……..“

  (1) Auhind „Lääne-Nigula valla aasta …….“ (edaspidi auhind) antakse isikule, mittetulundusühingule, ettevõttele või kollektiivile, kelle eestvedamisel on vallas aset leidnud tunnustatavas valdkonnas ettevõtmine või sündmus, mis aasta jooksul on vallale ja valla elanikele olnud olulise tähtsusega ning mis on positiivselt mõjutanud valla arengut ja tuntust.

  (2) Jooksval aastal tunnustatavad valdkonnad valib volikogu kultuuriküsimustega tegelev komisjon.

  (3) Auhinna andmiseks viib vallavalitsus läbi avaliku konkursi, millele võivad auhinna saajate kandidaate esitada kõik Lääne-Nigula valla elanikud ja Lääne-Nigula vallas asuvad juriidilised isikud koos põhjendusega, miks see ettevõtmine või sündmus on olnud oluline Lääne-Nigula valla jaoks.

  (4) Konkursi täpsed tingimused, kandidaatide esitamise korra ja tähtajad, hääletamise korra ja tähtajad ning konkursi tulemused kooskõlastab volikogu kultuuriküsimustega tegelev komisjon ja kehtestab vallavalitsus.

  (5) Auhind antakse üldreeglina 24. veebruariks- iseseisvuspäevaks; Lääne-Nigula valla omavalitsuse moodustamise aastapäevaks või muu olulise tähtpäeva või sündmuse puhul.

§ 7.   Osavalla tänukiri

  (1) Osavalla tänukiri antakse:
  1) osavalla mittetulundusühingute, laulukooride, muusikaansamblite, spordiseltside, näitemänguseltside, kodukaunistamise seltside, külaseltside jm eestvedajatele, isiklike või vastavate ühingute, pikaajaliste töötajate jm juubelite puhul, edukalt läbiviidud suurürituste, võidetud tähtsate konkursside ja võistluste puhul;
  2) isikule, ettevõttele või kollektiivile kes on toetanud osavalla poolt või koostöös osavallaga organiseeritud üritust;
  3) muudel tunnustust väärivatel juhtudel.

  (2) Tänukirja andmise otsustab osavallakogu otsusega või osavallavanem korraldusega. Tänukirja võib anda mitu korda aastas vastavalt vajadusele.

  (3) Tänukirjaga tunnustuse avaldamisel võib tänukirjale lisada valla või osavalla meene.

§ 8.   Taotluste menetlemine

  (1) Ametiasutus registreerib esitatud taotlused ning kontrollib esitatud taotluste nõuetele vastavust.

  (2) Ametiasutusel on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ning küsida taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (3) Puuduste esinemisel taotluses informeerib ametiasutus sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks aega 10 kalendripäeva.

  (4) Ametiasutus lõpetab menetluse tunnustusavalduse andmiseks, kui taotleja ei kõrvalda taotluses esinevaid puudusi tähtajaks või vallavalitsus tuvastab valeandmete teadliku esitamise.

  (5) Taotluse mitterahuldamist ei põhjendata.

  (6) Vallavalitsus peab arvestust tunnustuse saajate kohta ja korraldab valla kodulehel tunnustuse saajate avalikustamise.

§ 9.   Määruse rakendamine

  (1) Vallavalitsus kinnitab tunnustustaotluse vormid.

  (2) 2018. aastal omistatud valla vapimärgi kavalerid loetakse valla aukodanikeks.

  (3) Tunnistada kehtetuks:
  1) Kullamaa Vallavolikogu 19.04.2013 määrus nr. 8 „Kullamaa valla tunnustamise kord“;
  2) Lääne-Nigula Vallavolikogu 15.06.2015 määrus nr 12 „ Lääne-Nigula valla tunnustamise avaldamise kord“;
  3) Martna Vallavalikogu määrus 14.02.2012 nr 58 „ Martna valla tunnustuse avaldamise kord“;
  4) Noarootsi Vallavolikogu 23.05.2016 määrus nr 64 „ Noarootsi tunnustuse avaldamise kord“.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Neeme Suur
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json