Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Lääne-Harju Valla Raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2019, 30

Lääne-Harju Valla Raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 27.12.2018 nr 37

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Lääne-Harju Valla Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) kasutamise eeskiri sätestab raamatukogu teeninduse korralduse, lugejate õigused ja kohustused.

§ 2.  Teeninduse korraldus

 (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

 (2) Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit. Kui üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid, kui raamatukogu jõuab teenindada, on raamatukogu kohustatud korraldama soovijate eelregistreerimise. Raamatukogu töötaja on kohustatud isikuid abistama riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

 (3) Raamatukogu direktor kehtestab arvuti kasutamise eeskirja.

 (4) Digitaalne teavik, teaviku digitaalne kujutis, digitaalset teavikut, teaviku digitaalset kujutist ja teavikut kirjeldavad andmed, mille autoriõigused või autoriõigusega kaasnevad õigused kuuluvad seaduse või tehingu alusel raamatukogule, on taaskasutatavad avaliku teabe seaduses sätestatud tingimustel ja korras arvestades käesoleva määruse ja autoriõiguse seadusega ettenähtud erisusi.

 (5) Eriteenused (kopeerimine, andmebaaside kasutamine, tõlked ja muu) on tasulised. Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kehtestab Lääne-Harju Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (6) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:
 1) lugeja rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Lääne-Harju vald;
 2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

 (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud tagatise võtmise ja tagastamise korra kehtestab vallavalitsus.

 (8) Raamatukogu kasutab veebipõhist tarkvara ja keskandmebaasi infosüsteemi URRAM (edaspidi andmebaas URRAM).

 (9) Lugejaks registreerimine toimub isikuttõendava dokumendi alusel andmebaasis URRAM.

 (10) Eelkooliealise lapse registreerib lugejaks tema vanem või eestkostja. Kuni 14-aastase lapse registreerimisel lugejaks piisab vanema või eestkostja kirjalikust nõusolekust.

 (11) Andmebaasis on järgmised lugejaandmed:
 1) nimi;
 2) elukoht;
 3) telefon;
 4) elektronposti aadress;
 5) lugejarühm;
 6) isikukood;
 7) kool;
 8) klass.

 (12) Teavikuid laenutatakse koju 21 päevaks, haruraamatukogudes vajadusel kuni 30 päevaks, kui neile ei ole nõudlust.

 (13) Perioodikat ja trükiseid laenutatakse koju 7 päevaks, võimalusel kokkuleppel pikemaks ajaks, kui neile ei ole nõudlust.

 (14) Raamatukogus kohapeal kasutamiseks on teatmeteosed, erilise väärtusega teavikute ainueksemplarid, ajakirjade viimase kuu väljaanded ja kahe viimase päeva ajalehed.

§ 3.  Lugejate õigused ja kohustused

 (1) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks.

 (2) Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil teistest raamatukogudest. Kulud katab lugeja, kui puuduv teavik tellitakse lugeja soovil teistest raamatukogudest väljastpoolt Lääne-Harju valda.

 (3) Elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse.

 (4) Lugeja võib teaviku reserveerida ja/või pikendada teaviku tagastustähtaega raamatukogus kohapeal, telefoni või e-posti teel juhul, kui sellele ei ole nõudlust.

 (5) Lugeja teavitab raamatukogu tema poolt lugejaks registreerimisel esitatud andmete muutumisest.

 (6) Lugeja on kohustatud heaperemehelikult kasutama raamatukogu vara ja teenuseid teisi mitte häirival viisil ning täitma raamatukogu kasutamise eeskirja.

§ 4.  Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
 1) Padise Vallavolikogu 20.06.2012 määrus nr 44 „Padise valla raamatukogude ja raamatukogude avalike internetipunktide kasutamise eeskiri”;
 2) Paldiski Linnavolikogu 26.04.2016 määrus nr 7 „Paldiski Linnaraamatukogu kasutamise eeskiri”;
 3) Vasalemma Vallavolikogu 24.11.2015 määrus nr 15 „Vasalemma valla raamatukogude kasutamise eeskiri”.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees