KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Viljandi valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2019, 39

Viljandi valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 27.12.2018 nr 60

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside (edaspidi loom) pidamise nõuded Viljandi valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskirja täitmine on kohustuslik kõigile Viljandi valla haldusterritooriumil (edaspidi valla) asuvatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele (edaspidi loomapidaja), kelle omandis või valduses on loom.

  (3) Lisaks käesolevale eeskirjale tuleb loomade pidamisel järgida loomakaitseseaduses, loomatauditõrje seaduses, korrakaitseseadus, kohaliku omavalituse korralduse seaduses, põllumajandusministri 20. novembri 2000 määruses nr 67 „Marutaudi tõrje eeskiri”, Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002 määruses nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord“, põllumajandusministri 24. juuli 2008 määruses nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded“, Viljandi valla heakorra eeskirjas ning teistes Viljandi valla õigusaktides sätestatud nõudeid.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) loomapidaja on füüsiline või juriidiline isik, kellele loom kuulub (loomaomanik) või kes tegeleb looma pidamisega rendi- või muu selletaolise õigussuhte alusel loomaomanikuga;
  2) lemmikloom on inimese isiklikuks meelelahutuseks või seltsiks peetav või sellel eesmärgil pidamiseks mõeldud loom. Lemmiklooma kohta käivaid sätteid kohaldatakse ka eriülesannete täitmiseks treenitud loomale, keda kasutavad näiteks pimedad, politsei või Päästeamet;
  3) hulkuv loom on identifitseerimata loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada, või kes on loomapidaja juurest lahti pääsenud ning viibib loomapidaja juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;
  4) avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk;
  5) häirimine on inimeste igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
  6) ohustamine on vara, inimeste elu või tervist ohtu asetav tegevus;
  7) tegevusluba omav veterinaararst on veterinaararsti kutsetegevuse luba omav füüsiline isik, kellele on tema taotluse alusel Veterinaar- ja Toiduameti poolt väljastatud luba tegeleda veterinaarpraksisega;
  8) varjupaik on hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud ning selleks kohendatud koht;
  9) lemmikloomade register on elektrooniline andmebaas, mis võimaldab loomade kohta arvestust pidada, informatsiooni koguda ning järelevalveta loomade omanike kiiret leidmist;
  10) identifitseerimisviisid on looma märgistamine, looma kirjeldamine või looma kuuluvuse määratlemine;
  11) eutanaasia on looma hukkamine looma omaniku algatusel või kaastundest, kui ellujäämine tekitaks loomale kestvaid kannatusi või kui tema liigiomane eluviis osutub võimatuks.

§ 3.   Lemmiklooma pidamise nõuded

  (1) Loomi ei ole lubatud pidada rohkem kui nende eest hoolitsemiseks on loomapidajal loodud nõuetekohaseid võimalusi.

  (2) Looma võib pidada loomapidajale kuuluvas või tema valduses olevas kinnises hoones või piiratud territooriumil, kuhu on loodud tingimused loomade pidamiseks ja kus on välistatud looma omal tahtel välja pääsemine.

  (3) Koera või kassi pidamine või käitumine ei tohi rikkuda avalikku korda, ohustada ega häirida inimesi ja teisi loomi ega neile kahju tekitada.

  (4) Looma pidamisel korterelamus ei tohi nende käitumine olla sedavõrd häiriv, et takistaks teiste elanike igapäevaseid käitumisharjumusi. Korterelamus lähtutakse loomapidamisel lisaks käesolevale eeskirjale ka korteriühistu põhikirjast, kodukorrast, ühise tegutsemise lepingust ja muudest elamu ühist haldamist käsitlevatest dokumentidest. Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on loomapidaja kohustatud järgima korteriomanike kokkuleppel kehtestatud korda ja avalikku korda.

  (5) Kui loomapidajaks on juriidiline isik, on tal kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

§ 4.   Loomapidaja kohustused

  (1) Loomapidaja on kohustatud:
  1) piiratud territooriumil vabalt peetava koera korral paigaldama territooriumi sissepääsule koera olemasolust teatava hoiatussildi;
  2) tagama teenistuskohustusi täitva ametiisiku julgeoleku looma võimaliku ründe vastu;
  3) järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas kohe koristama avalikus kohas oma looma väljaheited;
  4) tagama looma identifitseerimiseks looma nõuetekohase märgistamise ja registris registreerimise vastavalt eeskirja § 5 lõigetele 2 ja 3;
  5) laskma marutaudi vastu vaktsineerida vähemalt kolme kuu vanuse looma ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud tähtajal ja sagedusel;
  6) viivitamata korraldama lahti pääsenud looma püüdmist;
  7) looma teadmata põhjusel (näiteks taudikahtlusel) hukkumisel pöörduma veterinaarasutuse või litsentseeritud veterinaararsti poole hukkumise põhjuste selgitamiseks;
  8) inimest või teist looma hammustanud ebaloomuliku käitumisega või marutaudikahtlusega loomast (ka metsloomast) kohe teatama tervisekaitse- ja veterinaarasutusse;
  9) loomapidaja, kes soovib oma loomapidamise lõpetada, peab tagama looma varjupaika viimise või nõuetekohase eutanaasia ning kandma sellega seotud kulud;
  10) järgima muid õigusaktidega loomapidamisele kehtestatud nõudeid.

  (2) Loomapidajal on keelatud:
  1) viibida loomaga avalikus kohas, kuhu on paigaldatud vastava loomaga viibimist keelav märk;
  2) viibida loomaga rahvakogunemistel ja avalikel üritustel, kui see võib häirida ürituse läbiviimist või on korraldaja poolt keelatud;
  3) viibida loomaga kalmistuil;
  4) ujutada ja pesta looma avalikult kasutatavates supluskohtades, avalikes tiikides ja purskkaevudes;
  5) lubada loomal viibida laste mänguväljakutel ja liivakastides.

§ 5.   Looma vaktsineerimine, märgistamine ja registreerimine

  (1) Loomapidaja on kohustatud pädeva ametiisiku (veterinaar-, politsei-, tervisekaitse- ja vallaametnik) nõudmisel esitama talle vaktsineerimist kinnitava tõendi.

  (2) Loomapidaja peab tagama peetava looma märgistamise tegevusluba omava veterinaararsti poolt mikrokiibiga, tätoveeringuga või muul viisil, milleks sobib kaelarihm registreerimisnumbriga või omaniku telefoninumbriga. Märgistamisega seotud kulud kannab loomapidaja.

  (3) Viljandi valla haldusterritooriumil elavad koerad tuleb registreerida üleriigilise levikuga lemmikloomade registris, valla haldusterritooriumil peetavate kasside ja muude lemmikloomade registreerimine on soovituslik.

  (4) Loomaomanikul tuleb lasta loom märgistada ja nõudel registreerida kümne päeva jooksul arvates looma kolmekuuseks saamise päevast.

  (5) Omandatud vähemalt kolmekuune loom tuleb märgistada ja nõudel registreerida viieteist päeva jooksul arvates omandamise päevast.

  (6) Registris oleva looma surmast peab omanik 10 päeva jooksul teavitama registripidajat.

§ 6.   Koerte ja kasside viibimine avalikus kohas

  (1) Loomapidaja peab tagama, et loom ei rikuks avalikku korda (sh öörahu) ega ohustaks kaaskodanikke, nende vara ja teisi loomi. Loomapidaja vastutab lemmiklooma poolt tekitatud kahju eest.

  (2) Looma tohib viia avalikku kohta jalutusrihmaga ja vajadusel suukorviga või kandmisvahendis, tagades inimeste ja loomade ohutuse. Koeraga rahvarohketes kohtades (sh rahvakogunemistel, avalikel üritustel või ühistranspordis) viibimisel peab koer olema ohjatud jalutusrihmaga ja kandma suukorvi, välja arvatud koera hoidmisel kandmisvahendis. Kassi peab ühistranspordis hoidma kandmisvahendis.

  (3) Koera võib jalutusrihma otsast vabastada koerte treeningplatsidel või maaomaniku loal inimasustusest eemal asuvates kohtades, kui sellega ei ohustata teisi inimesi ja loomi ning on tagatud loomapidaja pidev järelevalve koera üle, sealhulgas võimalus koer vajaduse tekkimisel koheselt jalutusrihma külge kinnitada.

  (4) Pimedal ajal peab koerale olema kinnitatud helkur, helkurrihm, helkurvöö või muu sarnane ese.

  (5) Koera tohib jätta suukorviga ja lahtipääsemist välistaval moel kinniseotult avalikku kohta ajaks, mil loomapidaja viibib mõistliku aja piires lähedal asuva hoone ruumides või territooriumil, kui sellega ei rikuta avalikku korda, ei ohustata inimesi ja loomi ning koera enda tervist.

  (6) Rihma ja suukorvita võib koera avalikus kohas pidada või välja lasta teenistusülesannete täitmiseks vastavate ametkondade (politsei, piirivalve, kaitsevägi, vaegnägijate juhtkoerad) poolt.

  (7) Nakkusohtlikult haige loomaga avalikus kohas viibimine on keelatud.

§ 7.   Hulkuvate loomade püüdmine ja hukkamine

  (1) Hulkuvate koerte ja kasside püüdmist, pidamist, hukkamist ja korjuste hävitamist loomakaitseseaduses sätestatud korras korraldab Viljandi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

  (2) Hulkuvatest loomadest peab teavitama Viljandi loomade varjupaika või vallavalitsust.

§ 8.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Loomapidaja kannab vastutust oma looma tekitatud varalise kahju või inimesele tekitatud tervisekahjustuse korral, kui see tuleneb käesoleva eeskirja rikkumisest.

  (2) Eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 sätestatud korras.

§ 9.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Kolga-Jaani Vallavolikogu 07.03.2000 määrus nr 8 “Kolga-Jaani valla koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine”;
  2) Tarvastu Vallavolikogu 20.02.2003 määrus nr 3 “Tarvastu valla koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine”;
  3) Viljandi Vallavolikogu 21.05.2014 määrus nr 28 “Koerte ja kasside pidamise eeskiri”.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json