HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lapsevanema osalustasu kehtestamine Lääne-Harju valla koolieelsetes lasteasutustes

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2023, 9

Lapsevanema osalustasu kehtestamine Lääne-Harju valla koolieelsetes lasteasutustes

Vastu võetud 27.12.2018 nr 40
RT IV, 04.01.2019, 40
jõustumine 07.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.03.2021RT IV, 07.04.2021, 110.04.2021
31.01.2023RT IV, 08.02.2023, 101.08.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Lääne-Harju Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavates koolieelsetes lasteasutustes (edaspidi lasteaed) vanemate poolt osaliselt kaetavate muude kulude (edaspidi osalustasu) määr ühes kalendrikuus lapse kohta ja osalustasu arvestamise ning maksmise kord.

§ 2.   Osalustasu määr ja tasu arvestamine

  (1) Osalustasu ülemmäär on 75 eurot lapse kohta kuus.
[RT IV, 08.02.2023, 1 - jõust. 01.08.2023]

  (2) Kui perest käib lasteaias samaaegselt kaks või enam last, tasub lapsevanem osalustasu esimese lapse eest 100%, teise lapse eest 50% kehtestatud ülemmäärast ja kolmanda ning järgnevate laste eest osalustasu ei arvestata.

  (3) Soodustuse saamiseks teavitab lapsevanem vallavalitsust. Vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja noorsootööosakonna vastav ametnik kontrollib soodustuse kohaldamise aluseks olevaid asjaolusid.

  (4) Vallavalitsus rakendab soodustust selle andmise aluseks olevate asjaolude teatavaks saamisele järgnevast kuust ja lõpetab soodustuse andmise asjaolude muutumisele järgnevast kuust.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud soodustus kuulub kohaldamisele vaid juhul, kui vähemalt ühe vanema ja tema kõikide lasteaias käivate laste elukoht asub Eesti rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju vallas.

  (6) Lääne-Harju Vallavalitsusel on erandkorras ja põhjendatud juhtudel õigus teha otsustusi osalustasu määra suuruse ning tasumise kohta.
[RT IV, 07.04.2021, 1 - jõust. 10.04.2021]

§ 3.   Osalustasu määra erisused
[Kehtetu - RT IV, 08.02.2023, 1 - jõust. 01.08.2023]

§ 4.   Osalustasu tasumine

  (1) Osalustasu on lapsevanem kohustatud maksma igakuuliselt alates lapse lasteaia nimekirja arvamisest kuni lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamiseni.

  (2) Osalustasu ei arvestata lasteaia kollektiivpuhkusel viibimise aja eest kui laps ei käi sellel ajal üheski valla lasteaias.

  (3) Osalustasu maksab lapsevanem vallavalitsuse poolt esitatud arve alusel.

  (4) Käesoleva määrusega kehtestatud osalustasu soodustuste kohaldamise kohta peab arvestust lasteaia direktor.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2019.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json