HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste töötajate töötasustamise alused

Koolieelsete lasteasutuste töötajate töötasustamise alused - sisukord
Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2019, 43

Koolieelsete lasteasutuste töötajate töötasustamise alused

Vastu võetud 27.12.2018 nr 38

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 1 ja lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Lääne-Harju valla koolieelsete lasteasutuste (edaspidi lasteasutus) töötajate töö tasustamise alused.

§ 2.   Koolieelse lasteasutuse töötaja töötasu

  (1) Koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäär alates 1. jaanuarist 2019. a on täistööajaga töötamisel 1125 eurot kuus ja magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega õpetajal 1250 eurot kuus.

  (2) Nõuetele vastava kvalifikatsiooniga logopeedi, eripedagoogi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi töötasu alammäär täistööajaga töötamisel on võrdne lasteasutuse õpetaja töötasu alammääraga.

  (3) Lasteasutuse töötajate (sh lasteasutuse direktori) töötasustamise alused, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatut, kehtestab Lääne-Harju Vallavalitsus.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Lääne-Harju Vallavolikogu 30.01.2018 määrus nr 4 „Lääne-Harju valla koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäära kehtestamine”;
  2) Keila Vallavolikogu 28.08.2015 määrus nr 42 „Keila valla hallatavate asutuste struktuuri, teenistujate koosseisude, palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine”;
  3) Padise Vallavolikogu 26.01.2011 määruse nr 30 „Padise Valla Lasteaia töötajate töötasustamise alused”;
  4) Vasalemma Vallavolikogu 28.02.2012 määrus nr 3 „Vasalemma valla koolieelsete lasteasutuste töötajate töötasustamise alused”;
  5) Vasalemma Vallavolikogu 15.08.2017 määrus nr 5 „Vasalemma valla koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäära kehtestamine”.

  (2) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2019.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json