Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Nõo valla kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Nõo Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2022, 10

Nõo valla kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 19.04.2018 nr 9
RT IV, 24.04.2018, 4
jõustumine 27.04.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.12.2021RT IV, 04.01.2022, 307.01.2022

Määrus kehtestatakse „Hädaolukorra seaduse“ § 6 lõike 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Nõo valla kriisikomisjon (edaspidi komisjon) on alaliselt tegutsev komisjon kriisireguleerimise alaste tegevuste korraldamiseks Nõo valla (edaspidi valla) territooriumil.

  (2) Komisjoni moodustab Nõo Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Komisjon juhindub oma tegevuses kriisireguleerimise valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (4) Komisjoni põhimääruse eelnõu kooskõlastatakse Lõuna Päästekeskusega (edaspidi päästekeskus).

§ 2.   Komisjoni ülesanded

  (1) Plaanilised ülesanded:
  1) tutvub oma tegevuspiirkonda puudutavate hädaolukorra riskianalüüside ja hädaolukorra lahendamise plaanidega;
  2) omab ülevaadet valla territooriumil olevate hädaolukorra ja/või üldhuviteenuste katkestuste lahendamiseks vajalikest ressurssidest;
  3) jälgib ohutuse ja turvalisuse tagamise riiklike järelevalveasutuste ettekirjutuste täitmist vallavalitsuse hallatavates asutustes;
  4) esitab vallavalitsusele ettepanekud kriisireguleerimisalaste analüüside läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
  5) esitab vallavalitsusele ettepanekud elutähtsa teenuse kirjelduse ja toimepidevuse nõuete määruse väljatöötamiseks;
  6) esitab vallavalitsusele ettepanekud hanketingimuste kehtestamiseks üldhuviteenuse jätkusuutlikkuse tagamiseks;
  7) esitab päästekeskusele järgmise aasta kriisireguleerimisõppuste kava koostamiseks info vallavalitsuse planeeritava õppuse kohta (õppuse teema, eesmärk, liik, korraldav asutus, toimumise aeg) iga aasta 31. maiks;
  8) tutvub elutähtsa teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorra tagajärgede leevendamiseks tehtava riskikommunikatsiooniga ning teeb ettepanekud selle parendamiseks, kui tegemist on vallavalitsuse korraldatava elutähtsa teenusega;
  9) esitab ettepanekud hädaolukordade ennetamise tegevusteks;
  10) teeb kriisireguleerimisalast koostööd riigiasutuste ja teiste kriisikomisjonidega;
  11) tutvub vallavalitsuse valmisolekuga viia koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga oma haldusterritooriumil läbi evakuatsiooni ning teeb ettepanekud selle parendamiseks;
  12) koostab komisjoni järgmise aasta tööplaani ja esitab selle regionaalsele kriisikomisjonile iga aasta 1. detsembriks;
  13) esitab regionaalsele kriisikomisjonile iga aasta 15. jaanuariks kokkuvõtte kriisikomisjoni eelmise aasta tegevustest;
  14) hindab vallavalitsuse valmisolekut hädaolukordade lahendamisel osalemiseks ja juhtimiseks ning teeb ettepanekud selle parendamiseks;
  15) seirab valla territooriumil hädaolukordade ennetamiseks esitatud ettepanekute elluviimist.

  (2) Hädaolukorra lahendamise ülesanded:
  1) abistab hädaolukorra juhti hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab hädaolukorra juhi antud ülesandeid;
  2) abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab eriolukorra juhi antud ülesandeid;
  3) abistab Päästeametit hädaolukorras evakuatsiooni läbiviimisel;
[RT IV, 04.01.2022, 3 - jõust. 07.01.2022]
  4) juhib või toetab vallavalitsuse korraldatava elutähtsa teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorra lahendamist;
  5) abistab valla territooriumil hädaolukorra järgsete taastamistööde, kahjude hindamise ja kulude arvestuse korraldamisel.

§ 3.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni esimees on vallavanem.

  (2) Komisjoni esimees nimetab komisjoni aseesimehe ja liikmed.

  (3) Komisjoni koosseisu kinnitab vallavanem käskkirjaga.

§ 4.   Komisjoni esimehe pädevus

  (1) Esindab komisjoni vallavalitsuse hallatavates, riigi- ja valitsusasutustes.

  (2) Kutsub kokku komisjoni istungeid.

  (3) Kutsub vajaduse korral komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (4) Seirab komisjoni otsuste täitmist.

  (5) Korraldab komisjoni liikmetele kriisireguleerimise alaseid koolitusi.

§ 5.   Komisjoni istungid

  (1) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (2) Komisjoni istungid on korralised või erakorralised.

  (3) Komisjoni korralised istungid toimuvad kinnitatud tööplaani kohaselt, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

  (4) Komisjoni korralise istungi toimumiskoht, päevakord, aeg, otsuste eelnõud ja ettevalmistatud materjalid saadetakse komisjoni liikmetele nende e-posti aadressidele hiljemalt viis tööpäeva enne istungi toimumise kuupäeva.

  (5) Komisjoni erakorralised istungid kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (6) Komisjon on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (7) Komisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe või tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl. Kui ükski komisjoni liige hääletamist ei nõua, loetakse otsus ühehäälselt vastuvõetuks. Eriarvamused protokollitakse.

  (8) Komisjoni istungid protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees ja protokollija.

§ 6.   Komisjoni teenindav tööüksus

  Komisjoni teenindab vallakantselei, kes:
  1) korraldab komisjoni asjaajamist;
  2) valmistab ette komisjoni istungid;
  3) protokollib komisjoni istungid;
  4) säilitab komisjoni istungite protokollid.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Käesolevat põhimäärust rakendatakse alates Nõo valla kriisikomisjoni moodustamisest.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json