HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Muhu huvitegevuse registri põhimäärus

Väljaandja:Muhu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2022, 13

Muhu huvitegevuse registri põhimäärus

Vastu võetud 28.12.2021 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigete 1-3, isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõike 1 punkti e, Muhu Vallavolikogu 19. augusti 2021 otsuse nr 190 „Muhu valla huvitegevuse registri asutamine ja registri põhimääruse kinnitamiseks vallavalitsusele volituste andmine“ alusel ja kooskõlas avaliku teabe seaduse § 431 lõikega 1, § 433 lõikega 1 ja § 435 lõikega 1.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Muhu valla huvitegevuse registri pidamise kord.

§ 2.   Andmekogu nimetus

  (1) Andmekogu ametlik nimetus on Muhu huvitegevuse register (edaspidi register).

  (2) Registri lühinimetus on MUHUVI.

§ 3.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) huvitegevuse register – andmekogu, mis koondab huvitegevuse pakkujate, huvitegevuste ja huvitegevuses osalejate andmed;
  2) identifitseerimine - kasutajaga seotud kasutajanime või mõne muu sarnase informatsiooni (nimi, isikukood jne) järgi kasutaja identiteedi leidmine, ent mitte veel tõendamine;
  3) autentimine - identsuse kontrollimine ja tõendamine;
  4) huvitegevus - lühiajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal;
  5) huvitegevuse pakkuja- valla asutus (kool, noortekeskus, lasteaed jne) või eraõiguslik juriidiline isik, mis pakub võimalust osaleda huvitegevuses.

§ 4.   Registri pidamise eesmärk

  Registri pidamise eesmärk on hallata põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel vallale ja vastavale haridusasutusele antud ning erakooliseaduse ja noorsootöö seaduse alusel vallale antud kohustuste täitmiseks vajalikke andmeid ning anda infot Muhu valla territooriumil pakutavate huvitegevuse võimaluste kohta.

§ 5.   Registri omanik ja asutaja

  (1) Registri omanik on Muhu vald.

  (2) Registri asutaja on Muhu Vallavolikogu.

2. peatükk REGISTRI PIDAMINE, REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED JA JUURDEPÄÄS ANDMETELE 

1. jagu Registri pidamine 

§ 6.   Registri pidamine

  (1) Register on digitaalselt peetav andmekogu.

  (2) Registri pidamist finantseeritakse Muhu valla eelarvest.

  (3) Registri kaudu saab:
  1) ülevaate valdkonna, teenusepakkuja ja vanuse põhiselt;
  2) registreeruda huviringidesse;
  3) lapsevanem kinnitada lapse osaluse huviringis või avaldada soovi lapse osalemiseks huviringis;
  4) kinnitada andmete õigsust;
  5) tutvuda huviringide eesmärkidega ja ülevaate huviringi toimumise aja ning asukoha kohta;
  6) saata kiirteavitusi lapsevanematele;
  7) avada ja täita huviringidele tegevuste päevikuid;
  8) märkida huvitegevuses osaluskordi;
  9) teha väljavõtteid osaluse statistika kohta.

§ 7.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Muhu Vallavalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Vallavanem määrab käskkirjaga vastutava töötleja esindajad (edaspidi administraator), kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid, sh hallata registri või selle osade juurdepääsuõigusi.

  (3) Vastutav töötleja registri pidamisel:
  1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  2) korraldab ja juhib registri pidamist enda vastutusala ulatuses;

  3) annab volitatud töötlejale juurdepääsu registrile ning õiguse andmeid sisestada ja töödelda tema ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses;
  4) annab volitatud töötlejale juhiseid käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  5) kontrollib sisestatud teabe õigsust;
  6) korraldab andmete säilimist vastavalt kehtestatud nõuetele;
  7) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

§ 8.   Registri volitatud töötleja, registri haldaja ja lepingupartner

  (1) Registri volitatud töötlejad on:
  1) huvitegevuse pakkuja;
  2) registri juurutus-, arendus-, hooldus-, majutusteenuse osutaja (edaspidi lepingupartner).

  (2) Registri volitatud töötleja täidab järgmisi ülesandeid:
  1) töötleb andmed talle määratud ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses;
  2) vastutab oma vastutusvaldkonna andmete õigsuse eest;
  3) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat avastatud ebaõigetest andmetest, andmete mittesihipärasest kasutamisest ja registri kasutamisel tekkinud probleemidest;
  4) kasutab registri andmeid üksnes registriga seotud tööülesannete täitmiseks;
  5) määrab esindaja oma ülesannete täitmiseks (edaspidi haldaja e ringijuhendaja).

  (3) Registri haldaja:
  1) töötleb, sealhulgas sisestab ja väljastab andmeid;
  2) rakendab meetmeid andmete kaitse, sealhulgas andmetele juurdepääsu ja andmete säilimise tagamiseks;
  3) teeb registri vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu ülesehituse ja andmekoosseisude muutmiseks;
  4) vastutab registrisse kantud andmete õigsuse ja ajakohasuse eest;
  5) täidab teisi õigusaktidest tulenevaid või registri kasutamisega seotud ülesandeid.

  (4) Lepingupartneri kohustused, ülesanded ja vastutus määratakse kindlaks lepinguga.

  (5) Lepingupartner eelkõige:
  1) tagab registri pidamiseks vajaliku tarkvara kasutamise;
  2) täidab vastutava töötleja korraldusi;
  3) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat andmete mittesihipärasest kasutamisest ja registri kasutamisel tekkinud probleemidest;
  4) tagab registri andmete turvalisuse ja säilimise;
  5) kasutab registrit ja andmeid üksnes enda ülesannete täitmiseks;
  6) korraldab andmete säilimist vastavalt kehtestatud nõuetele.

2. jagu Registrisse kantavad andmed ja andmete registrisse kandmise kord 

§ 9.   Registrisse andmete kandmine ja muutmine

  (1) Registri administraator kannab registrisse huvitegevuse pakkujad ja nende esindajate kontaktid vastavalt taotlusele (vorm lisas 1).

  (2) Huvitegevuse pakkujad kannavad registrisse informatsiooni asutuse teenuse sisu ja ringides osalemise kohta. Huvitegevuse pakkujate poolt andmete esitajad identifitseeritakse, juurdepääsuõiguse registrile vormistab registri administraator.

  (3) Lapsevanem kannab registrisse andmed iseenda ning oma huvitegevuses osaleva lapse kohta.

  (4) Andmete muutumise korral esitab andmete esitaja registrile koheselt uued andmed.

  (5) Kui volitatud töötleja või registri administraator avastab registris ebaõigeid andmeid või teda teavitatakse registris olevatest ebaõigetest andmetest, peab ta viivitamatult teavitama sellest andmete esitajat.

  (6) Huvitegevuse pakkuja teavitab teenuse lõpetamisest registri administraatorit vähemalt 7 päeva ette.

§ 10.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse seoses huvitegevuses osalemisega järgmised andmed:
  1) osaleja eesnimi ja perekonnanimi;
  2) osaleja isikukood;
  3) osaleja elukoha aadress;
  4) kool ja klass/ lasteaed;
  5) lapsevanema isikukood, kui tegemist on alaealise noorega;
  6) lapsevanema eesnimi ja perekonnanimi;
  7) lapsevanema kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber);
  8) huvitegevuse nimetus;
  9) lapsevanem nõusolek taotluses märgitud isikuandmete kasutamiseks huvitegevuses osalemise arvestuse pidamiseks.

  (2) Registrisse kantakse huvitegevuse pakkuja kohta järgmised andmed:
  1) huvitegevust osutava teenusepakkuja nimi;
  2) huvitegevust pakkuva asutuse liik;
  3) haldaja isikukood;
  4) haldaja nimi;
  5) haldaja e-posti aadress;
  6) haldaja telefoninumber;
  7) huvitegevust pakkuva asutuse veebilehe aadress.

  (3) Registrisse kantakse seoses huvitegevusega järgmised andmed (õpperühm/huviring):
  1) huvitegevuse pakkuja nimi;
  2) huvitegevuse nimetus;
  3) huvitegevuse valdkond;
  4) huvitegevuse kirjeldus;
  5) huvitegevusse registreerumise periood;
  6) huvitegevuse maht nädalas ja õppeaastas;
  7) huvitegevuse juhendaja nimi ja isikukood;
  8) huvitegevuse juhendaja e-posti aadress;
  9) huvitegevuse juhendaja telefoninumber;
  10) tegevuse periood (õppeaasta);
  11) tegevuste toimumise aeg ja koht;
  12) osalejate minimaalne/ maksimaalne arv;
  13) registreerumise tähtaeg;
  14) kellele suunatud (sugu);
  15) osalustasu suurus, soodustus.

  (4) Registrisse kantakse seoses huvitegevuse tegevuste päeviku pidamisega järgmised andmed:
  1) huvitegevuse nimetus;
  2) huvitegevuse juhendaja nimi;
  3) tegevuste toimumise kellaaeg ja kestvus;
  4) tegevuse kirjeldus ja tulemused;
  5) osalejad/puudujad.

§ 11.   Andmete õigsuse tagamine

  (1) Registrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Vastutaval töötlejal on kohustus teha järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus esitatud andmete õigsuses ja tagada õigete andmete kandmine registrisse.

§ 12.   Andmete kaitse

  (1) Andmeid kaitstakse:
  1) käideldavuse osas, välistades andmete juhusliku hävimise ja tagades andmete kättesaadavuse selleks õigustatud isikutele;
  2) tervikluse osas, välistades andmete tahtmatu või tahtliku volitamata hävitamise;
  3) konfidentsiaalsuse osas, välistades volitamata töötlemise ja tagades andmete kättesaadavuse vaid selleks õigustatud ulatuses.

  (2) Registri vastutav ja volitatud töötleja tagavad oma vastutusvaldkonnas registri andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.

  (3) Registri vastutavad töötlejad on kohustatud teavitama turvaintsidendist valla IT teenindajat, lapsevanemaid, Andmekaitse Inspektsiooni ja CERT-EE-d.

  (4) Registri turvaklass on K1T1S2 ja turbeaste keskmine (M).

  (5) Registri andmete sisestamisi, vaatamisi ja muutmisi logitakse. Logisid säilitatakse 1 aasta alates logi tekkimise hetkest.

§ 13.   Andmete õiguslik tähendus

  (1) Registri kanded on aluseks ringide kohatasu ja ringijuhtide tööaja arvestamiseks ning toetuse eraldamisel huvitegevuses osalemise kontrolliks.

  (2) Registrisse kantavaid andmeid kasutatakse statistiliste aruannete koostamiseks.

3. jagu Juurdepääs registri andmetele 

§ 14.   Juurdepääs registri andmetele

  (1) Registrile on igaühel otsejuurdepääs aadressilt: https://muhu.huviregister.ee

  (2) Avalikus vaates on võimalik näha Muhu huvitegevust puudutavat informatsiooni, teateid ja huvitegevuse pakkujate loetelu.

  (3) Isiku autentimisel tekib juurdepääs järgmistele andmetele:
  1) huvitegevuses osalejal on juurdepääs iseenda andmetele;
  2) huvitegevuses osaleja seaduslikul esindajal on juurdepääs oma alaealiste laste andmetele;
  3) volitatud töötlejal ja registri haldajal on juurdepääs tema poolt registrisse kantud andmetele ja tema kohta registrisse kantud andmetele;
  4) vastutaval töötlejal on juurdepääs kõikidele enda vastutusala registri andmetele.

§ 15.   Volitatud töötlejale juurdepääsuõiguse andmine ja volituste lõpetamine

  (1) Volitatud töötleja õiguste teostajad kannavad andmeid registrisse veebilehe https://muhu.huviregister.ee kaudu. Isik tuvastatakse turvalise autentimisvahendi abil eelnevalt sisestatud isikukoodi alusel.

  (2) Volitatud töötleja annab haldajatele õigused ja juurdepääsu oma andmete muutmiseks.

  (3) Haldaja volituste lõpetamisel või muutumisel muudab volitatud töötleja registris haldaja õigused.

§ 16.   Registri andmete säilitamine

  (1) Registrisse kantud andmete alusel koostatud raamatupidamislike alusdokumentide väljatrükkide säilitamisel lähtutakse raamatupidamise seaduses sätestatust.

  (2) Registrisse kantud isikuandmeid huvitegevuse pakkujate ja huvitegevuses osalemise kohta säilitatakse 2 aastat.

3. peatükk JÄRELEVALVE JA REGISTRI PIDAMISE LÕPETAMINE 

§ 17.   Järelevalve registri pidamise üle

  Järelevalvet registri pidamise üle teostab vastutav töötleja ning teised isikud ja asutused, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

§ 18.   Registri lõpetamine

  (1) Registri tegevuse lõpetamise otsustab Muhu Vallavolikogu Muhu Vallavalitsuse ettepanekul.

  (2) Registri tegevuse lõpetamisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (3) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

§ 19.   Rakendussäte

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raido Liitmäe
Vallavanem

Anne Saar
vallasekretäri asendaja

Lisa Lisa 1

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json