Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Teksti suurus:

Ametiautode kasutamise ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord

Väljaandja:Anija Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2017, 32

Ametiautode kasutamise ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord

Vastu võetud 28.01.2014 nr 2
RT IV, 04.02.2014, 2
jõustumine 07.02.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.10.2016RT IV, 21.10.2016, 401.01.2017
24.01.2017RT IV, 01.02.2017, 1204.02.2017

Määrus kehtestatakse Anija vallavara valitsemise korra § 9 lg 2 alusel ning juhindudes Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a  määrusest nr 164 „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord ”.

§ 1.   Reguleerimisala

  Anija Vallavalitsuse ametiauto kasutamise ja isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord reguleerib:
  1) Anija Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) omandis või valduses olevate sõiduautode (edaspidi ametiauto) teenistus-, töö- ja ametisõitudeks (edaspidi ametisõit) kasutusse andmist vallavalitsuse ametnikele, töötajatele ning hallatavate asutuste juhtidele ja töötajatele (edaspidi töötajad);
  2) töötajale tema isiklikus omandis või valduses oleva sõiduauto (edaspidi isiklik sõiduauto) ametisõitudeks kasutamise eest hüvitise maksmist.

§ 2.   Ametiauto kasutamine

  (1) Vallavalitsuse omandis või valduses olevate autode ametialase kasutamise õigus on vallavalitsuse ametnikel, töötajatel ning hallatavate asutuste juhtidel ja töötajatel, kellel on vastava kategooria kehtiv juhiluba ja kellele on sõiduki kasutamiseks antud õigus asutuse juhi käskkirjaga.

  (2) Ametiauto kasutamise ja korrasoleku eest vastutav isik määratakse vallavanema käskkirjaga.

  (3) Ametiauto kasutajad on kohustatud:
  1) enne väljasõitu veenduma sõiduki tehnilises korrasolekus ning jälgima teel olles ametiauto tehnoseisundit, kui ametiauto kasutamine on lubatud ilma vastutava isikuta;
  2) kasutama ametiautot hoolikalt, heaperemehelikult ja säästlikult ning kooskõlas ametiauto kasutusse andmise eesmärgiga;
  3) täitma sõidulehte auto kasutamise kohta.
  4) mitte andma ametiautot kolmandate isikute kasutusse, v.a. selleks õigustatud isikutele;
  5) teavitama vastutavat isikut mõistliku aja jooksul ametiauto korrasolekuks vajalikest hooldus- ja remonditöödest;
  6) informeerima vallavanemat või asutuse juhti ja vastutavat isikut viivitamatult ametiauto hävimisest, kaotsiminekust, olulisest kahjustumisest, valdus- või kasutusõiguse rikkumisest või piiramisest kolmandate isikute poolt, võttes vajadusel tarvitusele esmased abinõud edasiste kahjude ärahoidmiseks ja tagajärgede likvideerimiseks;
  7) ametiauto osalise või täieliku hävimise korral kasutaja süül hüvitab kasutaja vallale omavastutuse piires ametiauto osalise või täieliku hävimisega seotud kulud tingimusel, kui nimetatud kulud ei kuulu hüvitamisele kindlustusseltsi poolt rendileandja/liisinguandja ja kindlustusseltsi vahel sõlmitud kindlustuslepingu alusel.

  (4) Vallavalitsuse ametnikele ja töötajatele kehtestatud kütuselimiitide üle peetakse kvartaalset arvestust.

  (5) [Kehtetu - RT IV, 21.10.2016, 4 - jõust. 01.01.2017]

  (6) [Kehtetu - RT IV, 21.10.2016, 4 - jõust. 01.01.2017]

  (7) Põhjendamatu limiidi ületamise korral peetakse ületatud kütusekulu kinni ametniku või töötaja palgast.

  (8) Ametiautod antakse ametialaseks kasutamiseks vallavanema käskkirjaga, kus on ära näidatud:
  1) kasutusõiguslik isik või isikud;
  2) auto garažeerimise koht;
  3) lubatud ametisõitude kütuselimiit ühes kuus kasutusõigusliku isiku kohta;
  4) ametiauto sihtotstarbelise kasutamise ja sõidulehe osas järelevalvet teostava ametniku või institutsiooni nimetus.

[RT IV, 01.02.2017, 12 - jõust. 04.02.2017]

  (9) Auto kasutaja on kohustatud tasuma kõik temale auto kasutamise ajal esitatud trahvinõuded (parkimistrahvid, liikluseeskirjade rikkumised vms).

  (10) Vallavalitsuse ametnikel ja töötajatel on õigus kasutada ametiautosid vallavanema käskkirjaga kehtestatud kütuselimiitide piires. Hallatavate asutuste juhtidel ja nende töötajatel on õigus kasutada ametiautosid eelarves kinnitatud vahendite piires.
[RT IV, 01.02.2017, 12 - jõust. 04.02.2017]

§ 3.   Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise tingimused

  (1) Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist makstakse kehtestatud hüvitise piirmääras vallavanema käskkirjas nimetatud vallavalitsuse ametnikele ja töötajatele ning valla hallatavate asutuste juhtidele, kes kasutavad isiklikku või sõiduauto kasutamise õigust tõendava dokumendi alusel kasutatavat sõiduautot teenistus- ja tööülesannete täitmiseks. Hüvitist makstakse kuni 0,3 eurot ühe sõidetud kilomeetri kohta. Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise määramise käskkiri vaadatakse üle iga aasta alguses pärast eelarve vastuvõtmist.
[RT IV, 01.02.2017, 12 - jõust. 04.02.2017]

  (2) Käesolevas paragrahvis lõikes 1 nimetatud hüvitise maksmine toimub igakuiselt (va puhkusel viibimise periood millal arvutatakse hüvitise maksmise suurus proportsionaalselt töötatud päevadele) arvestades vallavanema käskkirjaga kehtestatud hüvitise piirmäära ning hüvitise saaja poolt täidetud sõidulehega.
[RT IV, 21.10.2016, 4 - jõust. 01.01.2017]

  (3) Hüvitise maksmise otsustamise aluseks on sõiduleht, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) sõiduautot kasutava isiku ees- ja perekonnanimi;
  2) sõiduauto riikliku registreerimismärgi andmed ning kui kasutaja ei ole omanik või ei ole märgitud kasutajaks sõiduki tehnilises passis, siis lisada ka sõiduauto kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia;
  3) sõiduauto spidomeetri kaugmõõdiku alg- ja lõppnäit iga teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel tehtud sõidu korral;
  4) sõidu kuupäev või periood ja sõidu eesmärk iga teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel tehtud sõidu korral;
  5) struktuuriüksuse juhi või valla hallatava asutuse juhi kinnitust tööülesannete täitmisest.

  (4) Hüvitise saamise õiguse tõendamiskohustus lasub taotlejal.

  (5) Sõiduleht esitatakse järgneva kuu esimesel tööpäeval raamatupidamisse.

  (6) Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise väljamaksmise aluseks on hüvitise saaja otsese juhi poolt kinnitatud sõiduleht. Hallatavate asutuste juhtide sõidulehed kinnitab abivallavanem.
[RT IV, 01.02.2017, 12 - jõust. 04.02.2017]

  (7) Hallatava asutuse juhtidel lähtuda töötajatele tööülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise määramisel ja maksmisel asutuse eelarvest ja Vabariigi Valitsuse 14.07.2006 määrusest nr 164 „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord“.
[RT IV, 21.10.2016, 4 - jõust. 01.01.2017]

  (8) Raamatupidamine maksab isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise välja 10 tööpäeva jooksul arvates sõidulehe kinnitamisest.
[RT IV, 01.02.2017, 12 - jõust. 04.02.2017]

§ 4.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

/otsingu_soovitused.json