Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Kaasava eelarve menetlemise kord Rapla vallaeelarve koostamisel

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.11.2016
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2016, 16

Kaasava eelarve menetlemise kord Rapla vallaeelarve koostamisel

Vastu võetud 28.01.2016 nr 3

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ paragrahvi 21 lõike 1 punkti 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Kaasava eelarve eesmärk

  Rapla valla kaasava eelarve eesmärgiks on elanike kaasamine eelarve koostamise protsessi, võimaluse andmine kohaliku kogukonna liikmetele vallaeelarve koostamisel teatud summa osas teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks.

§ 2.  Kaasava eelarve maht

  Kaasavaks eelarveks planeeritakse vallaeelarves igal eelarveaastal minimaalselt 30 000 eurot. Vallavolikogul on võimalus soovi korral eraldi otsusega kaasava eelarve mahtu suurendada.

§ 3.  Kaasava eelarve objekt

 (1) Kaasava eelarve objektiks on Rapla vallas korraldatav üritus või muu vallaga seotud idee.

 (2) Kaasava eelarve menetluse käigus esitatavate ideede tulemusena realiseeritav idee peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

 (3) Kaasava eelarve objekti hinnanguline maksumus ei või olla väiksem kui 10 000 eurot.

 (4) Kaasava eelarve menetluse käigus esitatavate ideede realiseerimise tulemusena korraldatav üritus peab toimuma Rapla vallas eelarveaasta jooksul ning olema suunatud Rapla valla positiivse maine kujundamisele.

2. peatükk KAASAVA EELARVE MENETLUSE LÄBIVIIMINE 

§ 4.  Kaasava eelarve menetlusest teavitamine

 (1) Rapla Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) tutvustab kaasava eelarve menetlust avalikkusele, korraldab selleks muuhulgas vähemalt ühe avaliku infopäeva ja kutsub isikuid esitama ideid kaasava eelarve tarbeks vallavalitsuse poolt määratud tähtpäevaks.

 (2) Vallavalitsus tutvustab avalikkusele kaasava eelarve menetlust valla kodulehel, muudes sotsiaalmeedia kanalites (nt Facebook), vallalehes “Rapla Teataja“ ja raamatukogudes.

§ 5.  Idee esitamine ja avaldamine

 (1) Kaasava eelarve menetluse käigus võib ideid esitada igaüks.

 (2) Ideed esitatakse vallavalitsusele tavapostiga aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või e-postiga rapla@rapla.ee.

 (3) Idee peab sisaldama:
 1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;
 2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
 3) idee kirjeldust, eesmärki ja olulisust Rapla valla jaoks;
 4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; ürituse korral hinnanguline sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
 5) idee hinnangulist maksumust koos hinnapakkumis(t)e või maksumuse kalkulatsiooniga;
 6) teostamise eeldatavat ajakava;
 7) võimalusel muud ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto jmt).

 (4) Laekunud ideed avaldatakse lühikokkuvõttena valla kodulehel, kus end identifitseerinud isikutel on võimalus nende kohta kuni esitamise aja lõpuni arvamust avaldada.

§ 6.  Ideede esmane analüüs

 (1) Ideede esmase analüüsi viivad läbi vallavalitsuse ametnikud kahe nädala jooksul pärast ideede esitamise lõpptähtpäeva.

 (2) Esmasel analüüsil hinnatakse nende teostatavust (realiseeritavust) eelarveaasta jooksul.

 (3) Analüüsi tulemused avaldatakse valla kodulehel.

§ 7.  Ideede sõelumine

 (1) Ideede sõelumise viib kahe nädala jooksul pärast valla kodulehel arvamuse avaldamise lõppu läbi töörühm, mille koosseisu kuuluvad kõik Rapla Vallavolikogu alaliste komisjonide esimehed ja vallavalitsuse esindaja.

 (2) Sõelumise tulemusena selgitatakse välja ideed, mis avaldatakse valla kodulehel ja raamatukogudes ning pannakse rahvahääletusele.

 (3) Sõelumise käigus võib sarnaseid ideid liita ja täiendada.

 (4) Idee, mis ületab ilmselgelt käesoleva määruse § 2 nimetatud rahalist mahtu, või ei vasta § 3 ja § 5 lõikes 3 toodud nõuetele, kõrvaldatakse menetlusest.

 (5) Vallavalitsus korraldab enne rahvahääletust avaliku ettepanekute tutvustamise infopäeva, kus antakse rahvahääletusele pandavate ideede esitajale võimalus oma ettepanekuid tutvustada.

§ 8.  Rahvahääletus

 (1) Rahvahääletuse kuulutab välja ja selle kestuste määrab vallavalitsus.

 (2) Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Rapla vallas.

 (3) Hääletada saab elektrooniliselt valla kodulehel või isiklikult, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga Rapla Vallavalitsuses, Rapla Keskraamatukogus ja haruraamatukogudes Alus, Hagudis, Kodilas ning Rapla Keskraamatukogu Kuusiku välisteeninduspunktis.

 (4) Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt.

 (5) Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest.

§ 9.  Idee realiseerimine

 (1) Rahvahääletusel enim toetust leidnud idee realiseerimise korraldab ürituse puhul idee esitaja, muude ideede puhul vallavalitsus.

 (2) Kui idee realiseerimiseks läbiviidava hanke tulemusel selgub, et selle maksumus ületab eelarves ettenähtud rahalisi võimalusi, antakse idee esitajale võimalus kaasrahastada idee realiseerimist puudujäävas osas, kaalutakse võimalusi eelarvevahendite ümberpaigutamiseks või selgitatakse võimalusi realiseerida paremuselt järgmine investeeringuidee.

 (3) Kui realiseeritava idee maksumus on väiksem kui eelarves kaasava eelarve suuruseks määratud summa, kaalutakse vallavalitsuse ja ideede sõelumiseks moodustatud töörühma poolt võimalusi realiseerida ka pingereas paremuselt järgmine idee.

3. peatükk LÕPPSÄTE 

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tarmo Lukk
Volikogu esimees