SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.06.2017
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2016, 40

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 18.12.2014 nr 27
RT IV, 27.12.2014, 22
jõustumine 30.12.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.01.2016RT IV, 04.02.2016, 1507.02.2016, rakendatakse 01.01.2016

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5 alusel.
[RT IV, 04.02.2016, 15 - jõust. 07.02.2016, rakendatakse 01.01.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab Rapla valla poolt koduteenuste (edaspidi teenused) osutamise tingimused ja korra.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) koduteenus – isikule kodustes tingimustes osutatav teenus, mis toetab igapäevast toimetulekut harjumuspärases keskkonnas;
  2) hooldustöötaja – koduteenust osutav töötaja, kes hooldab lepingu alusel hooldust vajavat isikut;
  3) hooldusjuht – koduteenuse vajadust ja ulatust hindav spetsialist;
  4) abivajaja kaart – dokument, mis kirjeldab isiku tervislikku seisundit ja sellest tulenevat kõrvalabi vajadust.

§ 3.   Teenuste loetelu ja sagedus

  (1) Teenuste raames pakutavad tegevused on:
  1) toiduainete, esmatarbekaupade ja ravimite toomine;
  2) teenuse saajaga kaupluses ja ametiasutustes käimine;
  3) abistamine toidu valmistamisel;
  4) esmase arstiabi korraldamine ja vajadusel saatmine arsti juurde;
  5) hooldus- või abivahendite soetamine;
  6) pesu pesemise korraldamine;
  7) kommunaal- ja muude maksete tasumise korraldamine;
  8) küttepuudega varustamise korraldamine;
  9) kütte eluruumi toomine ja tuha välja viimine eluruumist;
  10) vee tuppa toomine ja heitvee väljaviimine eluruumist;
  11) eluruumi koristamine;
  12) saunateenus;
  13) muude sotsiaalteenuste korraldamine (transporditeenus, nõustamisteenus ja muud teenused).

  (2) Teenust osutatakse maksimaalse sagedusega kaks tundi kaks korda nädalas.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 11 sätestatud teenuse täpne ulatus määratakse vastava teenuse määramisel.

§ 4.   Teenuse saaja

  (1) Koduteenuseid osutatakse terviseseisundist, tegevusvõimest ja elukeskkonnast tulenevalt kõrvalabi vajadusega isikutele, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Rapla vallas ja kellel üldjuhul puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad.

  (2) Erandkorras võib koduteenuseid osutada ka isikutele, kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid ülalpidajad ei ole suutelised isikule hooldust tagama.

§ 5.   Teenuse osutaja

  (1) Koduteenust osutab Rapla Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus Rapla Hooldekeskus (edaspidi teenuseosutaja).

  (2) Koduteenust osutatakse tegevuste osas, millega isik pole võimeline ise toime tulema.

2. peatükk KODUTEENUSTE TAOTLEMINE, OSUTAMINE, FINANTSEERIMINE JA ARUANDLUS 

§ 6.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenust võib taotleda kõrvalabi vajav vanur või puudega täisealine isik (edaspidi koduteenusetaotleja), kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Rapla vald.

  (2) Teenuse saamiseks esitab koduteenuse taotleja, tema seaduslik esindaja või muu asjast huvitatud isik teenuse osutajale kirjaliku taotluse, milles põhjendab vajadust kõrvalabi saamiseks.

§ 7.   Teenuse vajaduse väljaselgitamine

  Kõrvalabi vajavale vanurile või puudega isikule koduteenuse osutamise vajaduse ja ulatuse selgitamiseks teeb hooldusjuht pärast kirjaliku taotluse laekumist viie tööpäeva jooksul kodukülastuse, mille käigustäidab hindamisinstrumendi hoolduse seadmiseks ja fikseerib abivajaja kaardi alusel teenuse taotleja toimetulekuvõime, koduteenuse vajaduse ning mahu.

§ 8.   Teenuse taotleja toimik

  (1) Teenuse taotleja kohta avatakse toimik, mis sisaldab järgmisi dokumente:
  1) taotlus teenuse saamiseks;
  2) hindamisinstrument hoolduse seadmiseks;
  3) abivajaja kaart koduteenuse määramiseks.

  (2) Kui taotlejale otsustakse teenus määrata, lisanduvad hiljem toimikusse:
  1) teenuse leping;
  2) vajadusel teenuse taotleja ja tema seadusjärgsete ülalpidajate sissetulekut tõendavad dokumendid;
  3) igakuine teenuse aruanne;
  4) muud dokumendid.

§ 9.   Otsus teenuse osutamiseks

  (1) Hooldusjuhi ettepanekul teeb hooldekeskuse juhataja otsuse teenuse osutamiseks või sellest keeldumise kohta viie tööpäeva jooksul pärast kõikide dokumentide laekumist ja teatab sellest koduteenuse taotlejale.

  (2) Keelduv otsus vormistatakse kirjalikult ja peab olema põhjendatud.

  (3) Koduteenuse osutamiseks sõlmivad koduteenuse osutaja ja koduteenuse taotleja kirjaliku lepingu tähtajaga kuni üks aasta.

  (4) Koduteenuse osutamisega seotud vaidlusi lahendab Rapla Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 10.   Tasu teenuste eest

  (1) Teenus on selle saajale tasuline või tasuta.

  (2) Koduteenuse eest tasub teenuse saaja või tema seadusjärgsed ülalpidajad vallavalitsuse kehtestatud hindade alusel. Koduteenuse eest tasumise arvestuse aluseks on kalendrikuu.

  (3) Teenus on tasuta järgmistele isikutele:
  1) kes saavad toimetulekutoetust;
  2) kelle sissetulek on väiksem kui 75% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.
[RT IV, 04.02.2016, 15 - jõust. 07.02.2016, rakendatakse 01.01.2016]

  (4) Kui koduteenuse saaja või tema seadusjärgsed ülalpidajad ei ole võimelised raske majandusliku olukorra tõttu koduteenuse eest tasuma, tuleb avaldusele lisada taotleja ja tema seadusjärgsete ülalpidajate sissetulekuid tõendavad dokumendid.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Teenuste taotluse vormi kehtestab vallavalitsus.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json