Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Raieloa andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Elva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2016, 55

Raieloa andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 27.08.2012 nr 21
RT IV, 04.09.2012, 32
jõustumine 15.09.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.01.2016RT IV, 04.02.2016, 807.02.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 2 ja looduskaitseseaduse § 45 alusel ning kooskõlas muinsuskaitseseaduse § 24 lõike 1 punktiga 9 ja veeseaduse § 29 lõike 4 punktiga 2.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Raieloa andmise tingimused ja kord (edsapidi kord) reguleerib Elva linna haldusterritooriumil puu raieks või hoolduslõikuseks loa taotlemist, andmist ning loa andmisel võimalike kõrvaltingimuste seadmist.

 (2) Käesolev kord ei reguleeri kasvava metsa raiet metsaseaduse tähenduses.

§ 2.  Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
 1) puu - puu, mille diameeter kännu kõrguselt (15 cm kõrguselt maapinnast) on vähemalt 20 cm ning puul on selgelt nähtav(ad) või määratav(a) tüvi(ed) ja võra;
 2) raie - puu likvideerimine juurekaelalt;
 3) hoolduslõikus - puu oste lõikamine võra olulise kujundamise teel, mille käigus säilitatakse puu elujõulisus;
 4) raieluba - luba, mia annab õiguse puu raieks ja hoolduslõikuseks ning vajadusel määrab selle lisatingimused;
 5) asendusistutus- raiutava puu asemele uue puu või põõsa istutus samal kinnistul või kokkuleppel muus kohas;
 6) raierahu periood - ajavahemik lindude pesitsemise ja puude aktiivse vegetatsiooni ajal, millal puu raiumist võib mitte lubada (aprillist kuni juuli lõpuni).

§ 3.  Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise põhimõtted

 (1) Puu raiet ja hoolduslõikust teostatakse Elva linnas korra kohaselt antud loa alusel, mille väljastab Elva Linnavalitsus
(edaspidi linnavalitsus).

 (2) Raieluba ei ole vaja taotleda järgmistel juhtudel:
 1) puu raieks, mille diameeter kännu kõrguselt (15 cm kõrguselt maapinnast) on alla 20 cm;
 2) viljapuu raieks;
 3) tuulemurru või muul põhjusel osaliselt või täielikult murdunud puule;
 4) kuivanud okste raieks;
 5) linnavalitsuse poolt tellitud puude hoolduslõikuseks Elva linna avalikel aladel.

 (3) Raieloa taotlemisel peab taotleja võimaldama linnavalitsuse esindajale juurdepääsu puule.

 (4) Puu raiumise, hoolduslõikuse ja okste äraveoga kaasnevad kulud kannab isik, kellele luba on antud.

 (5) Linnavalitsus võib puu raieks loa andmisel seada kõrvaltingimusi raiutud puu käitlemise, puu asendusistutuse korraldamise ning raie keelamise osas raierahu perioodil. Kõrvaltingimuste täitmisega kaasnevad kulud kannab isik, kellele luba on antud.

2. peatükk Raieloa taotlemine ja andmine 

§ 4.  Raieloa taotlemine

 (1) Raieloa taotlemise õigustatud isikuks (edaspidi taotleja) on:
 1) puu asukoha kinnistu omanik(ud) või omaniku(e) volitatud isik lihtkirjaliku volituse alusel;
 2) Elva linna omandis oleva kinnistu korral kinnistu valitseja või valitsema volitatud isik või ettevõtja, kes teostab linna tellimusel ehitus-, kaeve- või hooldustöid või muu huvitatud isik;
 3) kinnistut koormava hoonestusõiguse omanik;
 4) erastatava maa korral maa erastamise taotleja ja tagastatava maa korral õigustatud subjektiks tunnistatud isik;
 5) riigimaa valitseja;
 6) maareformi seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud maal kasvava puu korral riik. Juhul kui riik ei esita taotlust, siis ametiasutus, kes nimetatud maad tegelikult hooldab.

 (2) Taotleja esitab taotluse linnavalitsuse linnamajandusosakonnale (edaspidi osakond).

 (3) Taotluse vorm on kättesaadav Elva linna veebilehel: www.elva.ee.

 (4) Taotlus peab sisaldama:
 1) taotleja nime, isikukoodi või registrikoodi, vajadusel volitatud esindaja andmeid, kontaktaadressi, kontakttelefoni, e-posti aadressi;
 2) puu kasvukoha aadressi;
 3) puu raie või hoolduslõikuse põhjendust;
 4) taotleja omakäelist joonist puu asukoha selgitamiseks või puu äranäitamist puu kasvukoha asendiplaanil;
 5) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja allkirja, elektroonilise taotluse korral digitaalallkirja;
 6) kaasomadis oleva kinnistu korral kaasomanike allkirju;
 7) kinnitust selle kohta, et taotleja vastutab raietööde teostamisel töökaitse- ja ohutusnõuetest kinnipidamise eest, tagab puude raiel heakorra ning vastutab töö käigus kolmandatele isikutele tekitatud võimaliku kahju eest;
 8) kinnitust selle kohta, et taotleja taotleb enne raietööde algust luba elektripaigaldise või siderajatise omanikult, kui taotleja kavandab raiet elektripaigaldise või siderajatise kaitsevööndis.

 (5) Raieloa taotlusele lisatakse:
 1) väljavõte projekti asendiplaanist, kui raieõigust taotletakse ehituse alla jäävale puule;
 2) ühistu olemasolul väljavõte ühistu üldkoosoleku protokollist;
 3) puu kasvukoha kinnistu omaniku kirjalik volitus, kui taotluse esitab volitatud isik.

§ 5.  Taotluse menetlemine

 (1) Taotlus registreeritakse linnavalitsuse dokumendiregistris.

 (2) Taotlust menetleb osakond, kes:
 1) kontrollib taotluses ja lisadokumentides esitatud andmete õigsust;
 2) kontrollib taotluse põhjendatust, korraldab puu ülevaatuse ja vajadusel märgistab looduses raiumisele kuuluva puu;
 3) vajadusel kaasab eksperte ning kuulab ära nende seisukohad;
 4) taotluses märgitud männi, tamme või pärna raieks kaasab menetlusse linnavalitsuse poolt moodustatud raieloa andmise komisjoni;
 5) küsib puu raie kohta seisukoha loodusobjekti valitsejalt, kui puud soovitakse raiuda kaitstavalt loodusobjektilt;
 6) küsib puu raie kohta seisukohta Muinsuskaitseametilt, kui puud soovitakse raiuda kinnismälestisel või muinsuskaitsealal;
 7) küsib puu raie kohta seisukohta Keskkonnaametilt, kui puud soovitakse raiuda vee või veekogu kallaste kaitsmiseks moodustatud veekaitsevööndis;
 8) määrab vajadusel korra § 3 lõikes 5 sätestatud raieloa kõrvaltingimused.

 (3) Raieloa taotluse menetlustähtaeg on 30 päeva arvates nõuetekohase taotluse esitamisest (koos vajalike lisade ja seisukohtadega).

 (4) Taotluses ilmenud puuduste kõrvaldamiseks annab osakond taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel loa menetlus lõpeb.

 (5) Männi, tamme või pärna raie menetlustähtaeg pikeneb raieloa andmise komisjoni otsuse saamiseni.

 (6) Kui osakond peab vajalikuks tellida dendroloogilise hinnangu puu raie vajaduse kohta, pikeneb menetlustähtaeg kuni hinnangu saamiseni.

§ 6.  Raieloa andmine

 (1) Raieloa annab välja linnavalitsus.
[RT IV, 04.02.2016, 8 - jõust. 07.02.2016]

 (2) [Kehtetu - RT IV, 04.02.2016, 8 - jõust. 07.02.2016]

 (3) Loale kantakse taotleja andmed, raiekoha andmed, raiutavate puude liik ja arv, kaasnevad täiendavad tingimused ning tähtaeg, milleni raieluba on kehtiv.Taotluse osalisel rahuldamisel ka keeldumise põhjendused.

 (4) Raieluba annab õiguse puu raieks ühe (1) aasta jooksul selle andmise kuupäevast.

§ 7.  Raieloa andmisest keeldumine

  Linnavalitsus võib raieloa andmisest keelduda, kui:
 1) taotluse esitaja ei ole õigustatud taotlust esitama;
 2) raie ei ole piisavalt põhjendatud või on esitatud valeandmed puu seisukorra kohta;
 3) taotlus ei vasta korra § 4 esitatud nõuetele ja taotleja ei ole määratud tähtajaks esitanud täiendavaid dokumente ja selgitusi;
 4) puu on elujõuline ning ei varjuta valgust, ei ohusta hoonet (vundamenti, katust), rajatist või avalikus kohas liiklejaid;
 5) puu hoolduslõikuse tagajärjel väheneks puu elujõulisus ja dekoratiivsus;
 6) korra § 5 sätestatud komisjon ei ole andnud nõusolekut puu raiumiseks;
 7) kinnistul või alal, kus puu kasvab, toimub planeerimistegevus või on esitatud taotlus projekteerimistingimuste määramiseks, kuni planeeringu kehtestamiseni või ehitusloa väljastamiseni;
 8) puu on määratud säilitamisele detailplaneeringuga, ehitusprojektiga või haljastusprojektiga;
 9) puu raiumine kahjustaks väärtuslikku loodus- ja kultuurmaastikku, rohevõrgustikku, rikuks vaateid või oleks muul viisil vastuolus avalike huvidega;
 10) puu on riikliku või kohaliku looduskaitse all, on haruldane liigilt või mõõtmetelt või tegemist on olulise tähtsusega põlispuuga;
 11) taotluse esitaja soovib teha raiumist raierahu perioodil.

§ 8.  Erijuhtumid

 (1) Tuulemurru korral ning kohest likvideerimist nõudvale avariiohtikule puule raieluba ei vormistata. Puu kasvukoha maa omanik või valdaja teatab osakonnale mahalangenud või ohtlike puude asukoha, arvu ja liigi esimesel võimalusel avastamise hetkest arvates ning korraldab avariiohtliku olukorra või tuulemurru likvideerimise.

 (2) Osakond fikseerib korra § 8 lõikes 1 nimetatud olukorra ning vajadusel kontrollib kohapeal olukorra vastavust kirjeldatule.

 (3) Kui raietööde teostamiseks on vajalik üldkasutatava ala ajutine sulgemine, on raieloa saajal kohustus taotleda sulgemisluba vastavalt Elva linna üldkasutatava ala ajutise sulgemise korrale.

3. peatükk Vastutus 
[Kehtetu - RT IV, 04.02.2016, 8 - jõust. 07.02.2016]

§ 9.  Järelevalve
[Kehtetu - RT IV, 04.02.2016, 8 - jõust. 07.02.2016]

§ 10.  Eeskirja rikkumine
[Kehtetu - RT IV, 04.02.2016, 8 - jõust. 07.02.2016]

4. peatükk Rakendussätted 

§ 11.  Eeskirja rakendamine

  Enne määruse jõustumist välja antud raieload kehtivad nende kehtivuse tähtaja lõpuni.

§ 12.  Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast määrusest välja jäetud.]

§ 13.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. septembril 2012.

/otsingu_soovitused.json