Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014 määruse nr 29 "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2017
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2017, 28

Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014 määruse nr 29 "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine

Vastu võetud 26.01.2017 nr 1
jõustumine 01.03.2017

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 13 lõike 1 punktide 8, 10, 11 ja lõigete 2-4 ning § 31 lõike 2 punkti 4 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014 määruses nr 29 „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punktid 3, 8, 20 ja 29 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) sõiduõigust tõendav dokument on sõidupilet (paberpilet, elektrooniline pilet või QR-pilet) või käesoleva määruse §-s 5 nimetatud sõidusoodustuse õigust tõendav dokument. Elektroonilise sõidupileti olemasolu tõendatakse valideeritud Ühiskaardiga (isikustatud Ühiskaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga) või muu käesolevast määrusest tuleneva andmekandja abil. QR-pileti olemasolu tõendatakse valideeritud piletikoodiga;

8) sõidupileti liigid on sõidukorrapilet, tunnipilet, päevapilet, ühispilet ja Tallinn Cardi pilet;

20) õpilane on kuni 19-aastane (19-aastaseks saamisel jooksva õppeaasta lõpuni) isik, kes õpib statsionaarses õppes või muus õppevormis põhikoolis või gümnaasiumis või omandab põhikooli baasil kutseharidust ning kelle andmed on EHISes;

29) Tallinn Card ehk linnapilet (edaspidi Tallinn Card) on kontaktivaba kiipkaart või QR-pilet, mis annab sõiduõiguse selle valideerimisel igal ühissõidukisse sisenemisel Tallinn Cardil määratud aja jooksul;”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) QR-pilet on masinloetava koodiga sõidukorrapilet, mis kuvatakse nutiseadme ekraanil või prinditakse. QR-pileti saab osta veebilehelt www.pilet.ee või nutiseadme rakendusega. Sõiduõiguse annab valideeritud koodiga QR-pilet. Koodi rikkumise korral muutub pilet kehtetuks ja selle eest vastutab pileti kasutaja. QR-piletit tagasi ei osteta ja ümber ei vahetata.”;

3) paragrahvi 3 lõiked 2 ja 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Sõidukorrapiletid jagunevad järgmiselt:

1) 1 sõidu pilet;

2) 1 sõidu sooduspilet;

3) QR-pilet (1 kuni 10 sõidukorda).

(7) Tallinn Cardi piletid (kiipkaardi ja QR-piletina) jagunevad järgmiselt:

1) 24 tunni Tallinn Card täiskasvanule;

2) 24 tunni Tallinn Card PLUS täiskasvanule;

3) 24 tunni Tallinn Card lapsele;

4) 24 tunni Tallinn Card PLUS lapsele;

5) 48 tunni Tallinn Card täiskasvanule;

6) 48 tunni Tallinn Card PLUS täiskasvanule;

7) 48 tunni Tallinn Card lapsele;

8) 48 tunni Tallinn Card PLUS lapsele;

9) 72 tunni Tallinn Card täiskasvanule;

10) 72 tunni Tallinn Card PLUS täiskasvanule;

11) 72 tunni Tallinn Card lapsele;

12) 72 tunni Tallinn Card PLUS lapsele;

13) VIP-pilet.”;

4) paragrahvi 4 lõike 1 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Hind €

Sõidukorrapiletid

Ühissõiduki juhilt sularaha eest

1 sõidu pilet

2,00

1 sõidu sooduspilet

1,00

Pangalingiga, pangakaardiga või mobiilioperaatori vahendusel

QR-pilet (hind 1 sõidukorra kohta)

1,00

Tunnipiletid

Ühiskaardi kontol oleva raha eest*

1 tunni pilet

1,10

1 tunni sooduspilet

0,55**

Päevapiletid

Müügipunktist, pangalingiga, pangakaardiga või mobiilioperaatori vahendusel

1 päeva pilet (24 tundi)

3,00

3 päeva pilet (72 tundi)

5,00

5 päeva pilet (120 tundi)

6,00

30 päeva pilet

23,00

30 päeva sooduspilet

8,50**

P&R pilet

Ühiskaardi kontol oleva raha eest

P&R 1 päeva pilet

3,00***

5) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„18) P&R süsteemi kasutaja ja kaassõitja(d) - P&R süsteemi kasutaja valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga §-s 10 sätestatud tingimustel;”;

6) paragrahvi 5 lõike 6 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Ühe tunni sooduspiletit, 30 päeva sooduspiletit ning Elroni ja Tallinna soodusühispiletit on elukohast sõltumata õigus kasutada järgmistel isikutel allnimetatud dokumentide alusel:”;

7) paragrahvi 5 lõike 6 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) raske või keskmise puudega 19-aastane või vanem isik - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;”;

8) paragrahvi 5 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Kolme ja enama lapsega pere vanemal, kes ei ole tallinlane, tuleb Ühiskaardi isikustamisel aktiveerida Ühiskaardi kontol sõidusoodustus kas müügipunktis või veebilehel www.pilet.ee, tehes märke lahtrisse „Olen sooduspiletiga sõitja. Esitan vajaduse korral sõidusoodustuse õigust tõendava dokumendi”.”;

9) paragrahvi 6 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) igal ühissõidukisse sisenemisel valideerima Ühiskaardi või samaväärse andmekandja või QR-pileti koodi. Ühiskaardi kontol olev sõidupilet ja/või aktiveeritud sõidusoodustus annab sõiduõiguse pärast Ühiskaardi või samaväärse andmekandja valideerimist. QR-pilet annab sõiduõiguse pärast koodi valideerimist;”;

10) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Validaator on e-piletisüsteemi elektrooniline seade, mis on paigaldatud ühissõiduki iga ukse juurde. Validaatori juhtpaneelil on ekraan, puutenupud ja indikaatortuled ning seade annab helisignaale. Ühissõiduki esiukse juures oleval validaatoril on lisaks optiline koodilugeja.”;

11) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) QR-pileti kood valideeritakse, kasutades ühissõiduki esiukse juures asuva validaatori koodilugejat. Ekraanil kuvatakse tekst „Pilet kehtib, jääk (näiteks 3) sõidukorda”.”;

12) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) QR-pileti saab osta veebilehelt www.pilet.ee (pilet saadetakse ostja e-posti aadressile ja kuvatakse veebilehel www.pilet.ee) või nutiseadme rakenduse kaudu.”;

13) paragrahvi 9 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Ühiskaardi kontole ostetud 1, 3 või 5 päeva pilet kehtib alates esimesest valideerimisest ettenähtud arvu tunde (24, 72 või 120 tundi).”;

14) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) QR-pileti kood valideeritakse ühissõiduki esiukse juures oleva validaatori abil. Selleks asetatakse nutiseadme ekraanil kuvatav või paberile prinditud QR-pilet koodilugeja ekraani juurde.”;

15) paragrahvi 10 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) valideerib sõidukiga P&R parklasse sisenemiseks isikustatud Ühiskaardi, mille kontol on vähemalt kolm eurot (P&R pileti maksumus), mis valideerimise hetkel broneeritakse. Kaassõitjate olemasolu korral valitakse parklas validaatori noolenuppe kasutades kaassõitjate arv (kuni neli) ja kinnitatakse valik nupuga OK;”;

16) paragrahvi 13 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ühiskaardi saab tagastada kuue kuu jooksul alates kaardi ostmisest. Isikustamata Ühiskaardi saab tagastada Tallinna Linnakantselei teenindussaalis (Vabaduse väljak 7), Tallinna Vanasadama A- ja D-terminalis, Tallinna lennujaamas, Balti jaamas ja Tallinna bussijaamas asuvates müügipunktides. Isikustatud Ühiskaardi saab tagastada ainult Tallinna Linnakantselei teenindussaalis.

(2) Ühiskaardi tagasiostmisel tagastatakse selle hind kaks eurot ja kaardil olnud raha jääk, kui see on alla 20 euro. Kaarte, mille rahajääk on suurem kui 20 eurot, saab tagastada ainult Tallinna Linnakantselei teenindussaalis isikut tõendava dokumendi alusel.”.

§ 2.   Määrus jõustub 1. märtsil 2017.

Kalev Kallo
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json