Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Kalmistu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2020, 7

Kalmistu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 27.01.2020 nr 77

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja kalmistuseaduse § 7 lg 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Kalmistu kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab Tapa valla haldusterritooriumil asuvate valla omandis või haldamisel olevate kalmistute (edaspidi kalmistu) kasutamise korra.

  (2) Tapa vallas on matmiseks avatud kalmistud Tapa linnakalmistu, Tamsalu kalmistu ja Uudeküla kalmistu.

  (3) Tapa linnakalmistu ja Uudeküla kalmistu on riikliku kaitse all olevad kultuurimälestised (ajaloomälestis), mille haldamisel ja kasutamisel arvestataks lisaks eeskirjas sätestatule muinsuskaitseseadusest tulenevaid erisusi.

  (4) Kalmistu haldamisel ja kasutamisel lähtutakse lisaks eeskirjas sätestatule kalmistuseaduse ning Tapa valla jäätmehoolduseeskirja ja heakorra eeskirja regulatsioonist.

§ 2.   Kalmistu haldamine

  (1) Tapa valla kalmistute haldaja on Tapa Vallavalitsuse hallatav asutus Tapa Vallahooldus (edaspidi Vallahooldus).

  (2) Vallahooldus tagab kalmistu heakorra ja korraldab kalmistu kasutamist, sealhulgas eraldab hauaplatsid, korraldab kalmistu jäätmehooldust, peab kalmistute registrit ning täidab teisi kalmistuseadusest, eeskirjast ja muudest õigusaktidest kalmistu haldamisega seotud ülesandeid.

  (3) Vallahooldus avaldab kalmistu teabetahvlil ja Tapa valla kodulehel informatsiooni kalmistu tööaegade kohta ning Vallahoolduse või volitatud isiku kontaktandmed.

§ 3.   Kalmistu kasutamise nõuded ja tööaeg

  (1) Vallahooldus avaldab kalmistu peamiste sissekäikude juures kalmistu plaani, millel on märgistatud teed, kvartalid, ajaloolise ja kultuuriloolise tähtsusega hauaplatsid, kabelid, veevõtukohad, jäätmemahutid ja jäätmete mahapaneku kohad, inventari laenutamise kohad, tualetid ning Vallahoolduse ja kalmistuvahi kontaktandmed ning käesoleva eeskirja või viite sellele.

  (2) Kalmistul tuleb hoida korda, puhtust ja hauarahu.

  (3) Vallahooldus tagab kalmistul:
  1) hauaplatsi hooldamiseks vajalikud tööriistad;
  2) heakorrastatud parkimisvõimaluse kalmistu juures;
  3) jäätmete mahapaneku kohad, mis on kalmistu külastajatele visuaalselt varjatud.

  (4) Kalmistul on keelatud:
  1) kahjustada ehitisi, väravaid, piirdeid, veevõtukohti, teid, haljastust, hauaplatse, hauarajatisi ja -tähiseid;
  2) kaevata või teha kaevetöid kalmistu Vallahoolduse eelneva nõusolekuta;
  3) omavoliliselt maha võtta kasvavaid puid ja põõsaid;
  4) paigutada jäätmeid väljapoole mahuteid või selleks mitteettenähtud kohtadesse;
  5) muuta omavoliliselt hauaplatsi mõõtmeid;
  6) väljaspool hauaplatsi istutada puid ja põõsaid ning rajada hekke Vallahoolduse nõusolekuta;
  7) paigaldada ja/või ümber paigaldada ning eemaldada hauaplatsi piiret või piirdeaeda, hauarajatisi või -tähiseid Vallahoolduse kooskõlastuseta;
  8) sõita kalmistul mis tahes liiklusvahendiga ilma Vallahoolduse loata;
  9) teha lõket, sh põletada jäätmeid;
  10) viibida lemmikloomadega (v.a pimeda juhtkoer ja teenistuskoer);
  11) matta loomi;
  12) muu avalikku korda, heakorda ja hauarahu rikkuv tegevus.

  (5) Kalmistu üldist hooldust teeb Vallahooldus üldjuhul tööpäeval. Hauaplatsi hooldamist võib teha igal ajal. Kalmistu kasutamisega seotud muid toiminguid saab teha tööajal, s.o esmaspäevast reedeni kell 8-17 (v.a riiklikul pühal). Edasilükkamatu toiming töövälisel ajal tehakse kokkuleppel Vallahooldusega.

§ 4.   Hauaplatsi kasutusse andmise tingimused ja kord

  (1) Kalmistule on võimalik eraldada kuni nelja hauakohaga hauaplats surnu matmiseks kirstus või tuhaurnis.

  (2) Hauaplatsi suurus on üldjuhul 1,25 x 2,50 m ühe hauakoha kohta kirstus matmise korral ja 1 x 1 m urnis matmise korral.

  (3) Hauaplatsi kasutusse saamiseks esitab soovija Vallahooldusele vastava taotluse, milles märgitakse vähemalt taotleja isiku- ja kontaktandmed ning millise suurusega hauaplatsi kasutamist soovitakse. Taotluse vormi kinnitab Tapa Vallavalitsus.

  (4) Hauaplatsi taotleja soovi kohaselt ja arvestades kalmistu ruumilisi võimalusi eraldab Vallahooldus taotlejale tähtajatult ja tasuta ühe- või mitmekohalise hauaplatsi.

  (5) Hauaplatsi kasutamiseks sõlmitakse Vallahoolduse ja hauaplatsi kasutusse soovinud isiku vahel kirjalik või elektrooniline digitaalselt allkirjastatud leping (edaspidi kasutusleping). Kasutuslepingu vormi kinnitab Tapa Vallavalitsus.

  (6) Kasutuslepingus sätestatakse hauaplatsi kasutaja nimi ja kontaktandmed, hauaplatsi asukoht ja suurus kasutuslepingu muutmise ja lõpetamise ning kolmandale isikule üleandmise kord.

  (7) Kasutuslepingus sätestatud hauaplatsi kasutaja asemel võib kasutajaks nimetada mõne teise isiku senise kasutaja ja uue kasutaja ühise taotluse alusel. Kasutaja surma korral läheb kasutusleping üle kasutaja õigusjärglasele.

  (8) Hauaplatsi kasutajal on õigus leping üles öelda kasutuslepingus sätestatud tingimustel ja korras. Lepingu ülesütlemise korral antakse hauaplats uuele kasutajale.

  (9) Vallahooldus võib kasutuslepingu erakorraliselt üles öelda, kui hauaplats on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks eeskirja § 9 alusel.

  (10) Hauaplatsi, mille leping on lõpetatud, võtab Vallahooldus arvele kui kasutajata hauaplatsi ja võib selle anda taaskasutusse eeskirja § 10 sätestatu kohaselt.

§ 5.   Hauaplatsi kujundamine

  (1) Hauaplatsi kujundamisel tuleb jälgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid hauarajatiste, hauatähiste kui ka haljastuse osas. Kasutada võib madalhaljastust ja puude minivorme. Hauaplatsi kujundab hauaplatsi kasutaja.

  (2) Hauaplats peab olema tähistatud hauatähisega, millele on ilmastikukindlalt kirjutatud surnu ees- ja perekonnanimi ning soovitavalt sünni- ja surmaaeg.

  (3) Piirdeaia ehitamine, kõrgema kui 1 meetri kõrguse hauatähise paigaldamine ja tugimüüri ehitamine tuleb eelnevalt kirjalikult kooskõlastada Vallahooldusega.

  (4) Hauatähised, hauarajatised ja hauaplatsi haljastus peavad asuma hauaplatsi piirides ning ei tohi takistada kõrvalasuvate hauaplatside kasutamist ja kalmistu teedel liikumist.

  (5) Tähised, piirded ja haljastus peavad olema paigutatud viisil, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks varisemisohtu.

  (6) Hauaplatsi kujundamisel soovitatakse vältida ajaloolistel kalmistutel keskkonda sobimatuid tehismaterjale, nagu plastid, kergkruus, kunstmuru jms. Uute hauarajatiste paigaldamisel tuleb jälgida nende sobivust keskkonda.

  (7) Hauaplatsile paigaldatud hauarajatised ja –tähised loetakse hauaplatsi kasutaja omandiks.

  (8) Kujunduspõhimõtete eiramisel on Vallahooldusel õigus teha hauaplatsi kasutajale ettekirjutus, millega juhitakse tähelepanu kujunduspõhimõtete rikkumisele ning antakse hauaplatsi kasutajale puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg. Hauaplatsi kasutaja poolsel ettekirjutuse mittetäitmisel või mittenõuetekohasel täitmisel on Vallahooldusel õigus korraldada ettekirjutuse täitmine hauaplatsi kasutaja kulul.

§ 6.   Hauaplatsi hooldamine

  (1) Hauaplatsi hooldamise eest vastutab hauaplatsi kasutuslepingu sõlminud isik.

  (2) Hauaplats peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) hauaplatsilt eemaldatakse kuivanud ja murdunud taimed, sh pärjad;
  2) hauaplatse piiravaid hekke ja hauaplatsil olevat muru pügatakse regulaarselt;
  3) hauarajatised ja -tähised peavad olema ohutud, terved ja neil olev tekst loetav;
  4) hauaplatsilt ja hauaplatsiga piirnevatelt käimisradadelt on riisutud ja ära koristatud lehed ning muu praht;
  5) hauaplatsi ääre- ja katteplaadid on terved;
  6) hauaplatsil asuvad rajatised, puud, põõsad või muud istikud ei tohi takistada kalmistu kasutamist;
  7) muinsuskaitsealusel kalmistu osal tuleb hauaplatsi hooldamisel lähtuda lisaks eeskirjas sätestatule muinsuskaitse nõuetest.

  (3) Hauaplatsi hooldamisel tekkinud jäätmed tuleb liigiti sorteerida ning panna selleks ettenähtud jäätmemahutitesse või kohta.

  (4) Hauaplatsil hooldus- ja muude tööde teostamisel tekkinud ehitusjäätmete äraveo korraldab hauaplatsi kasutaja omal kulul.

  (5) Hauaplatsil asuvate puude ja suuremõõtmeliste põõsaste mahavõtmise aeg tuleb eelnevalt kooskõlastada Vallahooldusega. Puude mahavõtmiseks tuleb taotleda raieluba Tapa Vallavalitsusest ning kultuurimälestiseks tunnistatud kalmistul kooskõlastada tegevus eelnevalt Muinsuskaitseametiga.

§ 7.   Matmise kord

  (1) Surnu matmiseks hauaplatsile annab loa Vallahooldus. Hauaplatsi kasutaja, tema poolt volitatud isik või muu isik hauaplatsi kasutaja eelnevalt antud kirjalikul nõusolekul esitab Vallahooldusele vastava surmatõendi. Vallahooldus kooskõlastab hauaplatsil matmise koha.

  (2) Matta võib kirstuga või tuhastatult urniga.

  (3) Kõik matmised (k.a urni matmine) tuleb registreerida Vallahoolduses hiljemalt matusele eelneval tööpäeval. Vallahooldus registreerib matmise ja kogub kalmistuseaduse kohaselt maetud isiku ja matmisega seotud andmed kalmistute andmekogusse.

  (4) Haua kaevamise korraldab matja. Haua sügavus peab kirstuga matmisel olema vähemalt 1,5 meetrit maapinnast. Urniga matmisel peab matmise sügavus olema vähemalt 1 meeter. Juhul, kui haua kaevamisel tuleb välja varem maetu säilmeid, siis tuleb need matta sama haua põhja kaevatud süvendisse. Tervena säilinud kirst jäetakse puutumata ning pealematmist ei toimu.

  (5) Matmist takistavate hauatähiste ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaletõstmine ja taaspaigaldamine toimub matja kulul ning Vallahoolduse eelneval nõusolekul.

  (6) Matmise käigus kõrvalasuvatel hauaplatsidel tekkinud kahjustused on matja kohustatud kõrvaldama hiljemalt viie päeva jooksul arvates matmise päevast või hüvitama hauaplatsi kasutajale tekitatud kahju kokkuleppe alusel.

§ 8.   Ümbermatmine

  (1) Ümbermatmist taotlev isik esitab Vallahooldusele ümbermatmise kohta taotluse, mis peab sisaldama põhjendust ümbermatmise vajaduse kohta. Taotlusele tuleb lisada:
  1) kultuuri- ja/või ajaloomälestiseks tunnistatud kalmistu või hauaplatsi puhul Muinsuskaitseameti nõusolek;
  2) ümbermatmiseks kasutatava hauaplatsi kasutaja kirjalik nõusolek, kui ümbermatmise taotleja ise ei ole selle kasutaja.

  (2) Otsuse surnu ümbermatmise või sellest keeldumise kohta otsustab Vallahooldus. Ümbermatmine viiakse läbi päevasel ajal.

  (3) Enne ümbermatmist peab liivapinnase puhul olema matmisest möödunud vähemalt üks aasta ja niiske pinnase puhul vähemalt kolm aastat. Säilmete väljakaevamine hauast peab üldjuhul toimuma külmal aastaajal.

§ 9.   Hooldamata hauaplatsiks tunnistamine

  (1) Hooldamata hauaplatsiks loetakse hauaplats, millel esineb vähemalt üks järgmistest tunnustest:
  1) hauaplatsi pinnasest on olulises osas läbi kasvanud rohi ja/või võsa;
  2) hauarajatised ja -tähised on tugevalt sammaldunud, läbiroostetanud või lagunenud;
  3) hauaplatsile kogunenud prahi ja lehtede ning muude asjaolude põhjal on ilmne, et hauaplatsi ei ole pikka aega korrastatud.

  (2) Hauaplatsi hooldamata hauaplatsina arvelevõtmiseks ja jälgimiseks (akteerimiseks) moodustab Vallahooldus komisjoni. Ajaloomälestisest kalmistute puhul kuulub komisjoni ka Muinsuskaitseameti maakonna nõunik või kalmistu eripära tundev isik.

  (3) Komisjon viib akteerimise läbi järgmiselt:
  1) esimese ülevaatuse käigus tuvastatakse, kas hauaplatsil on hooldamata hauaplatsi tunnuseid ja märgistatakse see akteerimistähisega. Tähisele märgitakse teave akteerimistoimingu kohta ja Vallahoolduse kontaktandmed. Vallahooldus edastab hauaplatsi kasutajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoiatuse kasutuslepingus või kasutuslepingu puudumisel Eesti rahvastikuregistris olevale kasutaja aadressile või muule teadaolevale aadressile;
  2) teine ülevaatus toimub mitte varem kui üks aasta pärast esimest ülevaatust. Selle käigus kontrollitakse esimesel ülevaatusel märgistatud hauaplatsi seisukorda. Komisjon võib tunnistada hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks, kui hauaplatsi ei ole selle aja jooksul korrastatud.

  (4) Komisjon koostab iga ülevaatuse kohta akti, milles märgitakse hooldamata hauaplatsi asukoht, suurus, kirjeldus ning ülevaatuse käigus tuvastatud asjaolud. Teise ülevaatuse ajal lisatakse akti märge komisjoni otsusest hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamise kohta. Aktile kirjutavad alla kõik ülevaatusel osalenud komisjoni liikmed.

  (5) Hooldamata hauaplatsiks tunnistatud hauaplatside kohta avaldatakse teade Tapa valla veebilehel ja kalmistu andmekogu kodulehel, andes hauaplatsi kasutajale võimalus kahe kuu jooksul pärast teate avaldamist võtta ühendust Vallahooldusega ja hauaplats korrastada või loobuda hauaplatsi kasutusõigusest.

  (6) Hooldamata hauaplatsidel asuvate või kasutusest väljas hauatähiste edasise hoidmise korraldab Vallahooldus.

  (7) Kunstiväärtusega ja ajalooliste hauatähiste ja piirete eemaldamine on ajaloolisel kalmistul keelatud. Hauaplatsi väljastamisel uuele kasutajale säilitatakse väärtuslikud hauatähised ja –rajatised ning lisatakse vastav kohustus hauaplatsi uue kasutajaga sõlmitavasse kasutuslepingusse. Uus hauaplatsi kasutaja on kohustatud tagama hauaplatsil olevate hauatähiste ja –rajatiste säilimise ja korrasoleku ning suhtuma austavalt varem hauaplatsile maetuisse.

§ 10.   Hooldamata hauaplatsi arvele võtmine ja taaskasutusse andmine

  (1) Pärast kahekuulise tähtaja möödumist eeskirja § 9 lõikes 5 nimetatud teate avaldamisest, loetakse hauaplatsi kasutusõigus lõppenuks ja hauaplats võetakse arvele kasutajata hauaplatsina.

  (2) Kasutajata hauaplatsina arvelevõetud hauaplatsi võib Vallahooldus anda kasutusse uuesti kirstuga matmiseks, kui viimasest matmisest on möödunud vähemalt 20 aastat.

§ 11.   Ajalooliselt väärtuslike kujunduselementidega hauaplatsid ja nende hooldus

  (1) Kalmistu kujundamise eesmärgiks on ajalooliselt väljakujunenud miljöö ja seda iseloomustavate elementide säilitamine.

  (2) Kalmistu miljöölise väärtuse säilitamise eesmärgil tuleb nii kasutusel olevatel kui ka mahajäetud hauaplatsidel vanemad kui 50 aastased hauatähised ja –piirded jätta oma algsele kohale. Vanad metallist ja kivipostidega piirded ja hauatähised tuleb võimalusel taastada. Kunstiväärtuslike tähiste ja piirete korrastamiseks tuleb konsulteerida Muinsuskaitseameti maakonna nõunikuga.

  (3) Kalmistutel asuvad mälestiseks tunnistatud objektid on kantud kultuurimälestiste riiklikusse registrisse. Nimetatud mälestiste hooldamisel ja restaureerimisel tuleb lähtuda muinsuskaitseseaduses sätestatud nõuetest. Kalmistul paiknevatele kinnismälestistele eraldi kaitsevööndit ei kehtestata.

  (4) Ajaloolisi kasutusest väljas olevaid hauatähiseid võib kokkuleppel Muinsuskaitseameti ning Vallahooldusega uuesti kasutusse võtta.

§ 12.   Järelevalve

  (1) Hauaplatsi hooldamise, kujundamise ja teiste eeskirjas sätestatud nõuete rikkumise eest vastutab hauaplatsi kasutaja.

  (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostab Tapa Vallavalitsus, kellel on kalmistu mittenõuetekohase kasutamise korral õigus teha ettekirjutus. Ettekirjutuse mittetäitmisel võib rakendada asendustäitmist või sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Eeskirja jõustumise ajal kasutuses olev hauaplats jääb senise kasutaja kasutusse kuni 01.01.2022, kui enne eeskirja jõustumist ei ole kalmistu haldajaga teisiti kokku lepitud.

  (2) Seniseks hauaplatsi kasutajaks loetakse omaksed, kes on korraldanud hauaplatsil esimese matmise, selle puudumisel isik, kes hauaplatsi reaalselt kasutab.

  (3) Hauaplatsi kasutamiseks pärast 01.01.2022 tuleb sõlmida Vallahooldusega hauaplatsi kasutamise leping hiljemalt 01.02.2022.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tähtaja möödumisel korraldab Vallahooldus kõigi hauaplatside osas, mille kohta ei ole kasutuslepingut sõlmitud, hauaplatside ülevaatamise ja otsustab taaskasutusse andmise eeskirja paragrahvides 9 ja 10 sätestatud korras.

§ 14.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Tapa Vallavolikogu 18.12.2014 määrus nr 32 „Tapa linnakalmistu kasutamise eeskiri“;
  2) Tamsalu Vallavolikogu 20.03.2013 määrus nr 8 „Kalmistu kasutamise eeskiri“.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Reigo Tamm
vallavolikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json