Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Lüganuse valla raiemäärus

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2020, 12

Lüganuse valla raiemäärus

Vastu võetud 28.01.2020 nr 104

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja § 22 lõike 2 ning looduskaitseseaduse § 45 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Raiemäärus (edaspidi määrus) reguleerib Lüganuse valla (edaspidi vald) tiheasustusaladel kasvavate üksikpuude raiet.

  (2) Määrus ei reguleeri kasvava metsa raiet metsaseaduse tähenduses ja viljapuude raiet.

§ 2.   Mõisted

  Määruses on kasutatud mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) üksikpuu - kõrghaljastuse element, mille tüve läbimõõt 1,3 m kõrguselt on 15 cm;
  2) rinnasdiameeter - puu tüve läbimõõt mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast;
  3) raie - puu langetamine ning üle 50% võra kõrguse ja/või laiuse kärpimine (välja arvatud kuivanud okste kõrvaldamine);
  4) raieluba - luba, mis annab õiguse puu raieks ning määrab raietööde tingimused;
  5) raierahu periood - ajavahemik lindude pesitsemise ajal, millal puu raiumist võib mitte lubada;
  6) asendusistutus - maha raiutava puu asemele istutatav püsihaljastus;
  7) püsihaljastus - asendusistutuse korras istutatav puu/puud või põõsas/põõsad;
  8) tiheasustusalad - maa-alad, mis on valla territooriumil kehtivate üldplaneeringute alusel määratletud tiheasustusaladena;
  9) ametnik - Lüganuse Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt määratud ametiisik, kes väljastab raielubasid ning teostab järelevalvet käesolevas määruses ning selle alusel väljastatud raielubades ja sellega seotud dokumentides sätestatud tingimuste täitmise osas.

§ 3.   Tingimused raieloa andmiseks

  (1) Raiuda on lubatud üksikpuid:
  1) mis on haigestunud, kuivanud või väärkasvuga;
  2) mis vähendavad eluaseme kvaliteeti või ohustavad elanikke, keskkonda või materiaalseid väärtusi;
  3) mille kõrvaldamine on ette nähtud detailplaneeringu või haljastuskavaga;
  4) mille asemele soovitakse istutada uus puu.

  (2) Puu raiumine, raiese äravedu ja raiekoha koristamine toimub isiku kulul, kellele on väljastatud raieluba, kui ei ole määratud teisiti.

§ 4.   Raieloa taotlemine

  (1) Raieluba võib taotleda puu kasvukoha:
  1) kinnistu omanik;
  2) riigimaa valitseja;
  3) volitatud esindaja lihtkirjaliku taotluse alusel.

  (2) Naaberkinnistule ulatuvate puude ja põõsaste juurte, okste ja viljade osas on õigused ja kohustused reguleeritud asjaõigusseadusega.

  (3) Raieloa taotlemiseks esitatakse Lüganuse Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus) paberkandjal või elektrooniliselt (digitaalselt allkirjastatud) taotlus (lisa 1).

  (4) Taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) taotleja nimi või ärinimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoha aadress, kontakttelefon, e-posti aadress;
  2) omandisuhe puu kasvukohaga;
  3) puu kasvukoha andmed (aadress, katastritunnus, kinnistu number);
  4) raiutava puu liik, rinnasdiameeter, arv;
  5) põhjendus puu raieks (nt kuivanud või haige puu, rajatisele või hoonele ohtlik puu, liiklust takistav puu jne);
  6) puu raiumise orienteeruv aeg;
  7) kinnitus, et puu raiumisel järgitakse ohutusnõudeid ning tagatakse raiejärgselt heakord;
  8) taotluse täitmise kuupäeva ja taotleja allkiri.

  (5) Raieloa taotlusele lisatakse:
  1) omandiõigust tõendav dokument;
  2) volitatud isiku esindusõigust tõendav dokument;
  3) asendiplaan, millel on näidatud raiutava puu asukoht;
  4) ühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus, kui raieõigust taotletakse ühistu territooriumil kasvava puu raieks;
  5) kooskõlastus töötsoonis asuva naaberkinnistu, elektriliini, sideliini ja tee vms omanikuga;
  6) kaitseala valitseja nõusolek, kui luba taotletakse looduskaitse seaduse § 4 lõike 1 mõistes kaitstaval loodusobjektil kasvava puu raieks;
  7) Muinsuskaitseameti nõusolek, kui raieluba taotletakse kinnismälestisel kasvava puu raieks vastavalt muinsuskaitseseaduse § 76 lõike 1 punktile 1;
  8) Keskkonnaameti nõusolek, kui raieluba taotletakse veekaitsevööndis.

§ 5.   Erisused raieloa taotlemisel

  Ametiasutuse hallatava asutuse territooriumil kasvava puu raiumiseks esitab raieloa taotluse asutuse juht.

§ 6.   Raieloa taotluse läbivaatamine, väljastamine, kehtivus

  (1) Raieloa väljaandmise otsustab vallavalitsuse määratud ametiisik (edaspidi ametnik) hiljemalt ühe kuu jooksul nõuetekohase taotluse ja kõigi selle juurde nõutavate dokumentide esitamisest arvates.

  (2) Raieloa andmise käigus ametnik:
  1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja puu raiumise põhjendatust. Ametnik võib põhjendatud vajadusel nõuda taotlejalt täiendavalt dokumente (nt dendroloogilist hinnangut, haljastusprojekti vms) ja selgitusi. Täiendavate dokumentide ja selgituste esitamiseks annab ametnik tähtaja;
  2) teostab vajadusel raiumist taotletava puu ülevaatuse;
  3) määrab vajadusel puu asendusistutuse vastavuses käesoleva määruse § 9 sätestatule;
  4) võib otsuse tegemiseks kaasata eksperte;
  5) vajadusel kooskõlastab raieloa väljastamise või väljastamisest keeldumise vallavalitsusega;
  6) väljastab raieloa kolmekümne (30) päeva jooksul alates nõuetekohase taotluse laekumisest;
  7) vormistab raieloa (lisa 2) kahes eksemplaris, millest üks väljastatakse taotlejale, teine jääb ametiasutuse majandusosakonnale;
  8) vajadusel märgistab raiumisele kuuluva puu looduses.

  (3) Raieluba kehtib kolm kuud. Kui tööd ei ole selle aja jooksul lõpetatud, siis tuleb taotleda raieloa pikendamist. Vajadusel võib raieloale määrata ka pikema tähtaja.

§ 7.   Raieloa väljastamisest keeldumine

  (1) Raieloa väljastamisest võib ametnik keelduda, kui:
  1) raieloa taotlus ei vasta määruse § 4 esitatud nõuetele ja taotleja ei kõrvalda puudusi talle selleks antud tähtaja jooksul;
  2) määruse § 4 lõike 5 punktides 5–8 nimetatud isikute poolt raieloa taotlust ei kooskõlastata;
  3) loa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  4) puu kasvukoha maa-alal toimub planeerimismenetlus või maa-alale on kehtestatud detailplaneering, mis ei näe ette vastava puu raiet;
  5) puu kasvukoha maa-alal toimub menetlus projekteerimistingimuste või ehitusloa väljastamiseks;
  6) ehitusloa väljastamise aluseks olnud ehitusprojekt ei näe ette vastava puu raiet;
  7) raie ei ole piisavalt põhjendatud;
  8) puu on terve ja elujõuline ning ei varja valgust, ei ohusta hoonet, rajatist või avalikus kohas liiklejaid;
  9) puu on määratud säilitamisele detailplaneeringuga, ehitusprojektiga või haljastusprojektiga;
  10) tegemist on olulise tähtsusega põlispuuga, eripärase või muul põhjusel väärtusliku puuga;
  11) raiumine kahjustaks väärtuslikke loodus- ja kultuurmaastikke, rohevõrgustikku, rikuks vaateid või oleks muul viisil vastuolus avaliku huviga.

  (2) Raieloa väljastamisest keeldumist põhjendatakse ning sellest teavitatakse raieluba taotlenud isikut kirjalikult.

§ 8.   Raieloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Ametnikul on õigus raieluba peatada või tunnistada kehtetuks, kui:
  1) ilmneb, et taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) ilmneb, et rikutakse raierahu perioodi;
  3) ilmneb, et läbiviidav raie ei vasta väljastatud loa tingimustele.

  (2) Raieloa peatamist ja kehtetuks tunnistamist põhjendatakse ning sellest teavitatakse kirjalikult isikut, kellele on väljastatud raieluba. Raieloa peatamise korral lisatakse põhjendusele peatamise tähtaeg.

§ 9.   Asendusistutus

  (1) Ametnikul on õigus raieloa väljastamise kõrvaltingimuseks seada raiutava puu asendusistutus arvestades määruse § 9 lõikes 4 ja lõikes 6 nimetatud tingimusi. Asendusistutuse korral vormistatakse raieloa lisana asendusistutuse garantiikiri (lisa 3).

  (2) Puu kärpimisel tuleb jälgida, et pärast tööde teostamist oleks tagatud puu elujõulisus. Kui puu sureb kärpimise tagajärjel kahe (2) aasta jooksul peale raieloa väljastamist, on ametnikul õigus nõuda asendusistutust arvestades määruse § 9 lõikes 4 ja lõikes 6 nimetatud tingimusi.

  (3) Ametnikul on õigus detailplaneeringu ja ehitusloa menetluses nõuda iga raiutava puu kohta asendusistutust arvestades määruse § 9 lõikes 4 ja 6 nimetatud tingimusi.

  (4) Ametnikul on õigus määrata asendusistutuse korras istutatava püsihaljastuse istutamise aeg ja asukoht. Võimalusel tehakse asendusistutus endises asukohas või selle läheduses, arvestades asjaõigusseaduses sätestatud naabrusõigusi.

  (5) Asendusistutust koordineerib ja korraldab ning selle üle peab arvestust ametnik.

  (6) Ametnikul on õigus määrata tingimused asendusistutuse korral istutatava püsihaljastuse osas (nt istikute arv, liik, vanus, kõrgus, võra läbimõõt jne).

  (7) Isik, kellele väljastatakse raieluba või ehitusluba, peab tagama asendusistutuse korras istutatavatele püsihaljastusele vajalikud kasvutingimused. Kui asendusistutuse korras istutatud püsihaljastus hävineb täielikult või osaliselt kahe (2) aasta jooksul istutuse fikseerimisest vastava ametniku poolt, siis on õigus nõuda samaväärse püsihaljastuse istutamist.

  (8) Kõik asendusistutusega seonduvad kulutused kannab isik, kellele väljastatakse raieluba või ehitusluba, kui ei ole määratud teisiti.

§ 10.   Raietööde teostamine

  (1) Raietööd teostab raieloa taotleja või tema määratud isik.

  (2) Raietööde teostamisel tuleb tagada materiaalsete väärtuste säilimine ja inimeste ohutus.

  (3) Raierahu ajal võib keelata raietegevuse, kui raiutaval alal on tuvastatud pesitsevaid linde.

§ 11.   Hädaolukord

  Avariiolukorras võib üksikpuid raiuda käesolevas korras nimetatud loata, kui loa taotlemise ja menetlemise ajal tekiks pöördumatu oht inimese elule, tervisele või varale. Käesolevas paragrahvis nimetatud asjaoludel teostatud puu raiumisest tuleb esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul teatada (lisa 4) kirjalikult ametiasutusele.

§ 12.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet teostab vallavalitsuse määratud ametnik.

  (2) Raietööde tehniliselt õige teostamise ja raiekoha tähtajaks korrastamise eest vastutab isik, kellele väljastati raieluba või ehitusluba, kui ei ole määratud teisiti.

  (3) Raiekoha korrastamata jätmisel on õigus vastaval ametnikul teha ettekirjutus, mille tähtajaks täitmata jätmise korral võib rakendada asendustäitmist asendustäitmise ja sunniraha seaduses ettenähtud korras.

  (4) Määruses ning selle alusel väljastatud raielubades ja sellega seotud dokumentides sätestatud tingimuste rikkumise menetlus toimub vastavalt looduskaitseseaduse, karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätetele.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist üksikpuude raieks välja antud load kehtivad neis märgitud tingimustel kehtivuse tähtaja lõpuni või loa kehtetuks tunnistamiseni.

  (2) Kinnitada raieloa taotluse vorm (lisa 1).

  (3) Kinnitada raieloa vorm (lisa 2).

  (4) Kinnitada asendusistutuse garantiikirja vorm (lisa 3).

  (5) Kinnitada detailplaneeringu ja ehitusloa alusel ning hädaolukorras raiutava puu raieteatise vorm (lisa 4).

  (6) Kiviõli Linnavolikogu 11.09.2008 määrus nr 50 „Kiviõli linnas üksikpuude raiumise korra kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (7) Lüganuse Vallavolikogu 26.11.2015 määrus nr 76 „Tiheasustusalal üksikpuude raiumise loa andmise tingimused ja kord" tunnistatakse kehtetuks.

Dmitri Dmitrijev
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Raieloa taotlus

Lisa 2 Raieluba

Lisa 3 Asendisistutuse garantiikiri

Lisa 4  Raieteatis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json