ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Eluruumi kohandamise meetme „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ taotluste menetlemise kord

Väljaandja:Põlva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2023
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2020, 14

Eluruumi kohandamise meetme „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ taotluste menetlemise kord

Vastu võetud 22.01.2020 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2, § 42 lõike 1, sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määruse nr 4 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" § 24 lõike 1 punkti 1 ja Põlva Vallavolikogu 21. juuni 2018. a otsuse nr 29 "Põlva Vallavalitsusele ülesannete delegeerimine" alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määruse nr 4 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" (edaspidi sotsiaalkaitseministri määrus) alusel eluruumi kohandamise toetuse (edaspidi toetus) määramise tingimused ja puudega inimese kasutuses oleva eluruumi kohandamise kord "Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 "Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 "Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuse 2.5.2 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" (edaspidi meede) raames.

  (2) Määrusega sätestatakse meetmesse taotluse esitamisest teavitamise kord, taotluse vastuvõtmise ja menetlemise kord, kohanduse saajate nimekirja koostamise alused, kohanduste tegemiseks vajalike kokkulepete ja lepingute sõlmimise kord, tööde eest tasumise kord.

§ 2.   Mõisted

  (1) Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) füüsiline kohandamine – puudega inimese erivajadustest tulenev eluruumi ümberehitamine;
  2) kohandatav eluruum (edaspidi eluruum) – ruum või ruumide kogum, sealhulgas abiruumid, mis on ette nähtud aastaringseks elamiseks ning on kohanduse saaja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht või kohaliku omavalitsuse omandis olev eluruum, mis antakse üürilepingu alusel puudega inimese kasutusse (v.a varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse asukoht);
  3) kohanduse saaja – isik, kelle eluruume kohandatakse tema puudest tuleneva erivajaduse tõttu.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata mõistete kasutamisel lähtutakse sotsiaalkaitseministri määruses ja sotsiaalhoolekande seaduses määratletud mõistetest, vastava mõiste puudumisel aga sõna üldlevinud tähendusest.

§ 3.   Eluruumide kohandamise rahastamine

  (1) Eluruumide kohandamist rahastatakse Põlva valla eelarve vahenditest. Riik hüvitab Euroopa Regionaalarengu Fondist vallale 85% eluruumide kohandamise abikõlblikest kuludest.

  (2) Eluruumi kohandamise maksumuse tasumisel lähtutakse sotsiaalkaitseministri määruse lisas 1 nimetatud standardiseeritud ühikuhindadest, nende puudumise korral tegelikest ja põhjendatud kuludest.

  (3) Kohanduse saaja tagab vajadusel omafinantseeringu juhul, kui lepingus vallavalitsusega on omafinantseering ette nähtud.

§ 4.   Õigustatud isikud

  Toetust on õigus taotleda isikul kelle rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on Põlva vald ja kellele on Sotsiaalkindlustusameti otsusega määratud puue ning kes vajab eluruumi kohandamist puudest tulenevate erivajaduste tõttu.

2. peatükk Toetuse eesmärk ja toetatavad tegevused 

§ 5.   Toetuse eesmärk

  Toetuse eesmärk on parandada puudega inimeste iseseisvat toimetulekut ning tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

§ 6.   Toetatavad tegevused

  Toetus määratakse kohandusteks, mis vastavad õigusaktides sätestatud nõuetele, soodustavad puudega isiku iseseisvat toimetulekut ja parandavad:
  1) liikuvusega seotud toiminguid, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  2) hügieenitoimingutega seotud tegevusi;
  3) köögitoimingutega seotud tegevusi.

3. peatükk Toetuse taotlemine ja taotluse menetlemine 

§ 7.   Eluruumi kohandamise taotluste vastuvõtmisest teavitamine

  Kui Rahandusministeerium on kuulutanud välja puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise meetme kohalike omavalitsuste taotlusvooru, avaldab Põlva Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) vähemalt viis tööpäeva enne eluruumi kohandamise taotluste (edaspidi taotlused) vastuvõtu algust Põlva valla ajalehes ja kodulehel järgmise teabe:
  1) taotluste esitamise tähtaeg;
  2) taotluste vastuvõtmise koht ja aeg;
  3) taotluse kohustuslikud andmed.

§ 8.   Eluruumi kohandamise taotlemine

  (1) Eluruumi kohandamist taotlev isik või tema esindaja (edaspidi taotleja) esitab vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed (aadress, telefon, elektronposti aadress);
  2) kohandatava eluruumi aadress ja kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);
  3) eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud toimingute, köögi- või hügieenitoimingute parandamine) ja selgitus;
  4) planeeritava kohanduse kirjeldus;
  5) otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-post, lihtkiri või tähtkiri taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil).

  (2) Taotlusele lisatakse:
  1) eluruumi omaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui kohanduse saaja ei ole kohandatava eluruumi omanik;
  2) taotlusele esindusõiguse alus (kohtumäärus, volikiri), kui taotluse esitab taotleja esindaja;
  3) Sotsiaalkindlustusameti või Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse hinnang eluruumi kohandamise kohta (olemasolul);
  4) kohanduse puhul, mille maksumus on väiksem kui 5000 eurot, üks hinnapakkumine, kui soovitud kohandusele ei ole kehtestatud ühikuhindasid;
  5) kohanduse puhul, mille maksumus on 5000 eurot või rohkem, kaks hinnapakkumist, kui soovitud kohandusele ei ole kehtestatud ühikuhindasid;
  6) sotsiaalosakonna ametniku (edaspidi ametnik) nõudmisel muud dokumendid.

§ 9.   Taotluste hindamine ja kohanduse saajate nimekirja koostamine

  (1) Ametnik kontrollib taotleja ja taotluse nõuetele vastavust, eluruumi kohandamise võimalikkust, vajadust ja otstarbekust. Vajaduse korral kaasab ametnik ehitusspetsialisti.

  (2) Kui taotluses või selle lisadokumentides on nõutud andmed jäetud esitamata, nendes on muid puudusi või otsustamiseks on vaja esitada lisadokumente ja/või -kooskõlastusi, määrab vallavalitsus puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, selgitades, et tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib jätta taotluse läbi vaatamata. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus tähtaegselt esitatuks ja võetakse menetlusse.

  (3) Ametnik koostab taotluste hindamise alusel kohanduse saajate nimekirja (koondtaotluse), mille koostamisel lähtutakse haldusmenetluse seaduse §-des 4 ja 6 sätestatud uurimis- ja kaalutlusõiguse põhimõtetest.

  (4) Taotluse hindamisel arvestatakse kohanduse põhjendatust ning järgnevaid asjaolusid:
  1) puude raskusastet;
  2) reaalset liikumistakistust koduses keskkonnas;
  3) eluaseme olukorda;
  4) asjaolusid, mis peale kohanduse teostamist parandavad puuetega inimese elukvaliteeti;
  5) kohandatavas eluruumis elavate isikute koosseisu ja teiste kohandatavas eluruumis elavate erivajadustega inimeste olemasolu;
  6) hoolduskoormuse vähenemist läbi kohanduse teostamise;
  7) perekonnaseaduse § 96 alusel ülalpidamiskohustusega isikute olemasolu;
  8) kohanduse saaja ning tema ülalpidamiskohustusega isikute sotsiaal-majanduslikku võimekust;
  9) kohanduseks vajalike kommunikatsioonide/trasside olemasolu.

  (5) Taotluse võib rahuldada osaliselt.

  (6) Isikul, kelle taotluse ametnik jätab läbi vaatamata või rahuldamata, on õigus esitada uus taotlus järgmises taotlusvoorus.

§ 10.   Toetuse määramine

  (1) Otsuse toetuse määramise ja maksmise või sellest keeldumise kohta teeb sotsiaalosakonna juhataja 10 tööpäeva jooksul pärast Rahandusministeeriumilt koondtaotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse saamist.

  (2) Ühe kohanduse saaja jaoks antakse ajavahemikus 2018–2023 meetme tegevusest toetust üks kord.

  (3) Otsus tehakse kohanduse saajale teatavaks sotsiaalseadustiku üldosa seaduse §-s 27 sätestatud korras viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

§ 11.   Toetuse määramisest keeldumise alused

  Toetuse määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) vallavalitsusele ei ole esitatud kõiki teadaolevaid tõeseid ja täielikke andmed, dokumente ja muid tõendeid, mis on vajalikud toetuse määramise otsustamisel;
  2) vallavalitsusele esitatud taotlus ei vasta nõutele;
  3) taotleja ei ole kohanduse saamiseks õigustatud isik;
  4) taotleja või tema esindaja ei võimalda taotluse asjaolusid ja eluruumi kontrollida;
  5) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei lähtu kohanduse saaja vajadustest;
  6) eluruumi on võimalik kasutada ebamõistlikult lühikese aja vältel eluruumi lepingulise kasutusõiguse tähtajast või tehnilisest seisukorrast tulenevalt;
  7) toetuse andmine ei täida määruses kirjeldatud toetuse andmise eesmärki;
  8) eluruumi omanik või kaasomanik ei anna eluruumi kohandamiseks nõusolekut;
  9) taotluses nimetatud kohandust on meetmest toetatud viimase 10 aasta jooksul;
  10) esinevad muud asjaolud.

§ 12.   Lepingu sõlmimine ja kohanduse elluviimine

  (1) Otsuse alusel sõlmib sotsiaalosakonna juhataja või tema asendaja toetuse kasutamise lepingu (edaspidi leping).

  (2) Lepingus sätestatakse vähemalt:
  1) eluruumi kohandamise eesmärk;
  2) osapoolte rahalised kohustused (muuhulgas kas toetus makstakse välja taotlejale või kohandustöid teostavale isikule, samuti vahe- ja/või lõpparuande esitamises, tööde ja väljamaksete tähtaegades jm);
  3) tööde tähtaeg;
  4) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  5) lepingu lõpetamise alused ja tagajärjed;
  6) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  7) muud olulised tingimused.

  (3) Kui lepingut tulenevalt kohanduse saaja tegevusest või tegevusetusest 30 päeva jooksul alates lepingu saamisest ei allkirjastata, loetakse kohanduse saaja toetusest loobunuks.

§ 13.   Toetuse maksmine

  (1) Toetus makstakse välja lepingu alusel kuni 30 päeva jooksul pärast üleandmise-vastuvõtmise akti ja arve esitamist ning paikvaatluse läbiviimist kohandatud eluruumis.

  (2) Vallavalitsusel on õigus jätta toetus välja maksmata või toetust vähendada, kui tööd ei ole teostatud toetuse taotlemisel ja lepingu sõlmimisel esitatud dokumentide kohaselt.

§ 14.   Dokumentide säilitamine

  Vallavalitsus säilitab meetme tegevuse kulu abikõlblikkust tõendavad dokumendid ja muud tõendid vastavalt perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 35 lõigetele 2 ja 4.

§ 15.   Kohanduse tegemata jätmine või lõpetamine

  Kohandus jäetakse tegemata või lõpetatakse sotsiaalosakonna juhataja otsusega järgmistel juhtudel:
  1) kohanduse vajaduse äralangemisel;
  2) kohanduse saaja või tema seadusliku esindaja avalduse alusel;
  3) kohanduse saaja surma korral;
  4) kohanduse saaja asub elama teise omavalitsusse;
  5) kohanduse saaja asub elama hoolekandeasutusse;
  6) kohanduse saaja on esitanud kohanduse saamiseks teadlikult valeandmeid;
  7) kohanduse eelduseks olevate asjaolude muutumisel;
  8) muudel asjaoludel.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 16.   Dokumendivormide kinnitamine

  Sotsiaalabikomisjon võib kinnitada määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid.

§ 17.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Põlva Vallavalitsuse 18. juuli 2018. a määrus nr 11 "Eluruumi kohandamise meetme "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotluste menetlemise kord" tunnistatakse kehtetuks.

§ 18.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

§ 19.   Määruse kehtivus

  Määrus kehtib kuni 2023. aasta 31. augustini.

Georg Pelisaar
vallavanem

Heiki Kolk
jurist vallasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json