KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Loksa linna lemmikloomade registri asutamine ja põhimäärus

Väljaandja:Loksa Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2020, 44

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Loksa linna lemmikloomade registri asutamine ja põhimäärus

Vastu võetud 20.12.2019 nr 2
RT IV, 21.12.2019, 27
jõustumine 24.12.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.01.2020RT IV, 04.02.2020, 3207.02.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 1, avaliku teabe seaduse § 433 lõike 1, § 435 lõike 1, Loksa Linnavolikogu 17.04.2008.a määruse nr 7 "Loksa linna koerte ja kasside pidamise eeskiri" § 3 lõike 10 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse andmekogu ametliku nimetusega Loksa linna lemmikloomade register (edaspidi register) ja kehtestatakse registri pidamise kord.

  (2) Registri lühinimi on Loksallr.

§ 2.   Registri omanik, asutaja ja tegevuse reguleerimine

  (1) Registri omanik on Loksa linn.

  (2) Registri asutaja on Loksa Linnavalitsus.

  (3) Registri pidamist reguleerib käesolev põhimäärus, mille kinnitab, muudab ning tunnistab kehtetuks Loksa Linnavalitsus.
[RT IV, 04.02.2020, 32 - jõust. 07.02.2020]

§ 3.   Registri asutamise ja pidamise eesmärk

  Registri asutamise ja pidamise eesmärk on:
  1) lemmikloomade (edaspidi loom) üle arvestuse pidamine;
  2) registreeritud loomade kohta informatsiooni kogumine ja väljastamine;
  3) registreeritud järelevalveta loomade omanike kiire leidmine ja tagastamine omanikule;
  4) seaduses nõutud vaktsineerimiste üle arvestuse pidamine.
[RT IV, 04.02.2020, 32 - jõust. 07.02.2020]

§ 4.   Registri pidamise viis ja andmete kaitse

  (1) Register on avalik ja seda peetakse infotehnoloogilise andmekoguna.

  (2) Registri pidamiseks kasutatakse veebipõhist infosüsteemi standardlahendust "Lemmikloomaregister", mis on registreeritud riigi infosüsteemi haldussüsteemis (edaspidi RIHA) ja liidestatud infosüsteemide andmevahetuskihiga (X-tee).

  (3) Registri pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja andmed säilitatakse digitaalsel kujul.

  (4) Andmeid kaitstakse:
  1) käideldavuse osas, välistades andmete juhusliku hävimise ja tagades andmete kättesaadavuse selleks õigustatud isikutele;
  2) tervikluse osas, välistades andmete tahtmatu või tahtliku volitamata hävitamise;
  3) konfidentsiaalsuse osas, välistades volitamata töötlemise ja tagades andmete kättesaadavuse vaid selleks õigustatud ulatuses.

  (5) Registri vastutav ja volitatud töötleja tagavad registri andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.

  (6) Registri vastutav ja volitatud töötleja rakendab tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis vastavad isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks.

2. peatükk Registriandmete töötlejad 

§ 5.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Loksa Linnavalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Vastutava töötleja ülesandeid täidab vastava valdkonna abilinnapea, kes:
  1) tagab registri pidamise seaduslikkuse;
  2) korraldab registri pidamist reguleerivate Loksa linna õigusaktide eelnõude ning dokumentatsiooni koostamist;
  3) korraldab ja juhib registri kasutuselevõttu;
  4) korraldab ja juhib registri pidamist, täiendamist ja kasutajate õiguste haldamist;
  5) valmistab ette registri volitatud töötlejaga lepingu registri andmete töötlemiseks ja andmekogu majutamiseks;
  6) korraldab ametnikele volituste andmise ja määrab nende ülesanded vastutava töötleja õiguste ja kohustuste täitmiseks;
  7) lahendab registri pidamisel tekkivaid probleeme;
  8) teeb järelevalvet registri pidamise üle;
  9) tagab andmetele juurdepääsu nende sihipäraseks kasutamiseks;
  10) täidab teisi õigusaktidest tulenevaid ja vastutavale töötlejale omaseid ülesandeid.

§ 6.   Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötleja on ametiisik, kellele linnapea on ametijuhendiga ülesandeks pannud lemmikloomade üle arvestuse pidamise linnas. Samuti eraõiguslik isik, kes vastutava töötlejaga sõlmitud lepingu alusel töötleb registriandmeid (veterinaararstid) või majutab andmekogu. Registrit majutav volitatud töötleja on Aktsiaselts SPIN TEK.

  (2) Registrit majutav volitatud töötleja:
  1) täidab vastutava töötleja juhiseid andmete töötlemisel ja registri majutamisel;
  2) arendab ning võimaldab kasutada registri pidamiseks vajalikku tarkvara;
  3) osutab registri majutamisteenust, hooldust ja haldust;
  4) võimaldab andmetele juurdepääsu;
  5) tagab registri andmete turvalisuse ja säilimise.

  (3) Registri pidamisel registri andmeid töötlev volitatud töötleja:
  1) täidab vastutava töötleja korraldusi;
  2) töötleb ja sisestab registriandmeid;
  3) vastutab andmekogusse sisestatud andmete ajakohasuse ja õigsuse eest;
  4) rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks;
  5) teavitab kohe vastutavat töötlejat ebaõigetest andmetest, mille parandamine ei ole tema pädevuses, andmekogu pidamisel tekkinud probleemidest ja talle teatavaks saanud andmete mittesihipärase kasutamise juhtudest.

3. peatükk Registri andmete koosseis 

§ 7.   Registrisse kantavate andmete koosseis

  (1) Registrisse kantakse RIHAs registreeritud lemmikloomaregistri infosüsteemi standardlahenduse dokumentatsioonis loetletud andmed Loksa linna haldusterritooriumil elavate loomade ning nende omanike kohta ning registri pidamist ja järelevalvet abistavad andmed.

  (2) Registrisse kantud andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.

§ 8.   Registrisse kantavad loomaomaniku andmed

  Registrisse kantavad loomaomaniku andmed on:
  1) isikukood;
  2) ees- ja perekonnanimi;
  3) elukoht;
  4) telefoninumber;
  5) e-posti aadress.

§ 9.   Registrisse kantavad looma andmed

  Registrisse kantavad looma andmed on:
  1) registreerimisnumber – volitatud veterinaararsti poolt antud märgistusnumber (mikrokiip);
  2) nimi;
  3) vanus/sünniaeg;
  4) loomaliik;
  5) tõug;
  6) sugu;
  7) sigimisvõime;
  8) välimuse lühikirjeldus või muu eritunnus;
  9) viimase vaktsineerimise kuupäev;
  10) järgmise vaktsineerimise kuupäev;
  11) staatus;
  12) surma aeg;
  13) surma põhjus.

§ 10.   Registri pidamist ja järelevalvet abistavad andmed

  Registrisse kantavad registri pidamist ja järelevalvet abistavad andmed on:
  1) andmete töötleja ees- ja perekonnanimi;
  2) andmete töötleja isikukood;
  3) andmete töötleja roll;
  4) andmete töötleja organisatsioon;
  5) andmete töötleja telefon ja e-posti aadress;
  6) andmete töötlemise kuupäev ja kellaaeg;
  7) märkused.

4. peatükk Andmete töötlemine 

§ 11.   Andmete töötlemise üldpõhimõtted

  Registrisse kantud andmeid töödeldakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27.04.2016 määruses nr (EL) 2016/679 "Isikuandmete kaitse üldmäärus", avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, muudes õigusaktides ja käesolevas põhimääruses sätestatud eesmärkidel, korras ja tingimustel.

§ 12.   Registri andmeandjad

  Registrisse andmete andjad on:
  1) Loksa linnas elava looma omanik;
  2) veterinaararst;
  3) isik, kes on lemmiklooma leidnud või kinni püüdnud.

§ 13.   Andmevahetus teiste infosüsteemidega

  Infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee kaudu sooritatakse automaatselt päringud järgmistesse andmekogudesse:
  1) rahvastikuregistrist kontrollitakse isikukoodi alusel loomaomaniku eesnime, perekonnanime ja elukohaandmeid;
  2) aadressiandmete süsteemist kontrollitakse looma viibimiskoha aadressi.

§ 14.   Andmete alusdokumendid

  Registrisse kantavate andmete alusdokumendid on:
  1) loomaomaniku taotlus looma registreerimiseks või registriandmete muutmiseks;
  2) looma passi kanne vaktsineerimise kohta;
  3) veterinaararsti tõend;
  4) registri https://www.llr.ee/ e-teeninduse kaudu esitatud andmed.

§ 15.   Andmete registrisse kandmise kord

  (1) Andmed kannab registrisse loomaomanik registri https://www.llr.ee/ e-teeninduse kaudu või loomaomaniku taotluse alusel veterinaararst või registri andmeid töötlev volitatud töötleja.

  (2) Registri andmeid töötlev volitatud töötleja kannab andmed registrisse seitsme tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest. Taotluses märgitakse käesoleva määruse §-des 8–9 nimetatud andmed.

  (3) Registri andmeid töötleval volitatud töötlejal on õigus keelduda andmete registrisse kandmisest, kui esitatud andmed on ebaõiged, puudulikud või ei ole kooskõlas õigusaktidega.

  (4) Registrisse kantud andmete õigsuse eest vastutab andmeandja.

  (5) Andmeid töötlev volitatud töötleja parandab ebaõiged andmed registris ühe tööpäeva jooksul arvates teadasaamisest. Võimalusel lisatakse registrisse selgitus andmete parandamise põhjuse kohta.

§ 16.   Andmetele juurdepääs

  (1) Registrile on juurdepääs turvalise autentimisvahendi abil.

  (2) Registri andmed on kättesaadavad:
  1) loomaomanikule iseenda ja enda loomadega seotud andmetele;
  2) vastutavale töötlejale ja andmeid töötlevale volitatud töötlejale kõikidele registri andmetele;
  3) andmeid majutavale volitatud töötlejale ulatuses, mis on vajalik lepinguliste ülesannete täitmiseks.

§ 17.   Andmete väljastamise kord

  (1) Registrisse kantud andmeid väljastatakse:
  1) andmesubjektile või tema esindajale;
  2) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või eraõiguslikule juriidilisele isikule, kui see on vajalik neile seaduse või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks;
  3) kolmandale isikule põhjendatud huvi korral taotluse alusel.

  (2) Andmete saamine loetakse põhjendatuks, kui:
  1) järelevalveta looma leidnud isik soovib looma omanikule tagastada;
  2) järelevalveta looma kinni püüdnud Loksa linna poolt määratud juriidiline isik soovib looma omanikule tagastada;
  3) järelevalveta viibinud loom on põhjustanud kahju.

  (3) Taotlus andmete väljastamiseks esitatakse kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, millele on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, soovitud andmed ja nende kasutamise eesmärk.

  (4) Andmeid töötlev volitatud töötleja väljastab andmed registrist viivituseta, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.
[RT IV, 04.02.2020, 32 - jõust. 07.02.2020]

  (5) Andmeid väljastatakse registrist tasuta.
07.02.2020 11:10
Veaparandus - Parandatud § 17 lõigete numeratsioon, taastatud lg 2 tekst, muudatus viidud sisse lõikesse 4 vastavalt muutmismäärusele Riigi Teataja seaduse § 10 lg 4 alusel.

§ 18.   Registri kasutajaõigused

  (1) Andmetele juurdepääsu haldamine on registri vastutava töötleja ülesanne ja juurdepääsude (edaspidi konto) loomine vastutava töötleja taotluse alusel registrit majutava volitatud töötleja ülesanne.

  (2) Konto loomiseks esitab vastutav töötleja registrit majutavale volitatud töötlejale taotluse, milles märgitakse teenistuja ees- ja perekonnanimi ja isikukood.

  (3) Registri kasutajaõigused lõppevad konto sulgemisega.

  (4) Konto sulgemiseks esitab vastutav töötleja registrit majutavale volitatud töötlejale taotluse, milles märgitakse isiku ees- ja perekonnanimi ja isikukood, kelle konto sulgemist taotletakse ning konto sulgemise aeg.

§ 19.   Andmete säilitamine

  (1) Registrisse kantud andmeid säilitatakse registris kolm aastat peale looma surma. Seejärel andmed hävitatakse kustutamise teel.

  (2) Registri alusdokumente säilitatakse Loksa Linnavalitsuse dokumendiregistris vastavalt kinnitatud liigitusskeemile.

  (3) Registrit majutav volitatud töötleja korraldab andmetest turvakoopiate tegemise ja andmete logimise (sisselogimine süsteemi, andmete sisestamine, muutmine, kustutamine, vaatamine, teistesse registriga ühendatud süsteemidesse tehtud päringud jms). Üks kord ööpäevas tehakse turvakoopia andmemuudatustest (koopiat säilitatakse kuni üks nädal), üks kord nädalas tehakse turvakoopia andmetest (koopiat säilitatakse kuni rakendusest koopia tegemiseni koos andmetega) ning üks kord kuus tehakse turvakoopia rakendusest koos andmetega (koopiat säilitatakse kuni kolm kuud).

5. peatükk Järelevalve ja registri pidamise lõpetamine 

§ 20.   Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise ja andmete õiguspärase töötlemise üle teeb vastutav töötleja ja teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

  (2) Registri üle järelevalvet tegeval isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Vastutav töötleja lahendab kaebusi, mis on esitatud registri pidamise ja andmete töötlemise vaidlustamiseks. Kaebus lahendatakse ja järelevalve tulemustest teavitatakse kaebuse esitajat ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest.

  (4) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

§ 21.   Registri pidamise finantseerimine

  (1) Registri pidamist, täiendamist ja arendamist finantseeritakse Loksa linna eelarvest selleks eraldatud vahenditest.

  (2) Registri vastutav töötleja tasub registri majutamise eest vastavalt registrit majutava volitatud töötlejaga sõlmitud lepingule.

§ 22.   Registri pidamise lõpetamine

  (1) Registri pidamise lõpetamise otsustab Loksa Linnavalitsus.

  (2) Registri pidamise lõpetamisel otsustatakse andmete üleandmine teise registrisse, arhiivi või andmete hävitamine ning andmete üleandmise või hävitamise tähtaeg.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 23.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json