ElamumajandusEluruumid

Teksti suurus:

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord Loksa linnas

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2020, 46

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord Loksa linnas

Vastu võetud 30.01.2020 nr 4
rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.10.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku oma valitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 ja § 42 lõike 1 alusel, kooskõlas Loksa Linnavolikogu 07.04.2016 määruse nr 4 „Lastekaitseseaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“ § 1 lõike 2 punktiga 1 ja sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ § 24 lõike 1 punktiga 1.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrusega kehtestatakse sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" rakendamise tingimused ja kord.

  (2) Määruse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused, mille tulemusena paraneb nende iseseisev toimetulek ja väheneb omaste hoolduskoormus.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Eluruumi kohandamist on õigus saada isikul,
  1) kellel Sotsiaalkindlustusamet on tuvastanud puude puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses;
  2) kelle rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on aastaringseks elamiseks Loksa linnas.

  (2) Eluruumide kohandamist rahastatakse linna eelarve vahenditest. Riik hüvitab Euroopa Regionaalarengu Fondist linnale 85% eluruumide kohandamise abikõlblikest kuludest.

  (3) Eluruumi kohandamise maksumuse tasumisel lähtutakse sotsiaalkaitseministri määruses nimetatud standardiseeritud ühikuhindadest, nende puudumise korral tegelikest ja põhjendatud kuludest.

  (4) Eluruumi kohandamise tööde eest tasub Loksa Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) töid teostanud ettevõtjale.

  (5) Kohanduse saaja tasub tööde eest ise osas, milles tööde tegelik maksumus ületab standardiseeritud ühikuhinda.

§ 3.   Eluruumi kohandamise taotluste vastuvõtmisest teavitamine

  (1) Kui Rahandusministeerium on kuulutanud välja puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise meetme kohalike omavalitsuste taotlusvooru, otsustab linnavalitsus selles osalemise.

  (2) Kui linnavalitsus otsustab taotlusvoorus osaleda avaldatakse linna kodulehel ja kohalikus ajalehes taotluste esitamise tähtaeg (vähemalt 30 kalendripäeva), tehtavate tööde arv ja taotluses esitavad kohustuslikud andmed.

§ 4.   Kohanduse taotlemine ja menetlemine

  (1) Kohanduse taotlemiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse linnavalitsusele. Avalduses märgitakse:
  1) kohanduse saaja andmed (nimi, isikukood, rahvastikuregistrijärgse elukoha aadress, puuet tõendavad dokumendid);
  2) taotleja seadusliku esindaja andmed, kui taotleja on alaealine või piiratud teovõimega isik;
  3) kohandatava eluruumi andmed;
  4) eluruumi füüsilise kohanduse kirjeldus.

  (2) Vajadusel tuleb avaldusele lisada täiendavad dokumendid.

  (3) Linnavalitsuse sotsiaalhoolekande komisjon (edaspidi komisjon) vaatab avalduste materjalid läbi ja teeb linnavalitsusele ettepaneku avalduse rahuldamiseks või mitterahuldamiseks.

  (4) Linnavalitsusel on õigus jätta taotlus rahuldamata, kui:
  1) kohanduse saaja ei ole õigustatud isik;
  2) taotleja või tema esindaja ei võimalda taotluse asjaolusid ja eluruumi kontrollida;
  3) taotleja ei esita hoolekandeteenistuse poolt küsitud täiendavaid dokumente;
  4) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei paranda taotleja liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid;
  5) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei ole ehituslikult või tehniliselt mõistlik;
  6) tegu on taotlejaga, kellel on linnavalitsuse ees võlgnevusi.

  (5) Kohanduse saaja avaldused registreeritakse sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris.

§ 5.   Taotluste järjekorra pidamine

  (1) Kohanduste saajate nimekirja koostamisel lähtutakse haldusmenetluse seaduse §-des 4 ja 6 sätestatud uurimis-ja kaalutlusõiguse põhimõtetest.

  (2) Komisjon moodustab kohanduse saajate nimekirja, võttes arvesse kodukülastusel tehtud ettepanekuid, esitatud dokumente (sh kohandamise projekti ja hinnapakkumisi), kohandamise põhjendatust ning kohanduse mõju taotleja iseseisvamaks toimetulemiseks.

  (3) Komisjon esitab kohanduse saajate nimekirja linnavalitsusele, mis kinnitatakse korraldusega.

  (4) Otsus kohanduse saajate nimekirja määramisest keeldumise kohta peab olema põhjendatud ning tuginema seadustele või muudele õigusaktidele.

  (5) Tekkinud vaidlused kohanduse taotleja ja komisjoni vahel lahendatakse linnavalitsuse istungil, vaidemenetlusega või kohtus.

§ 6.   Kohanduse tegemiseks vajalikud kokkulepped

  (1) Kohanduse saajal on õigus saada linnavalitsuselt informatsiooni ja nõu, mis on seotud osapoolte kohustuste täitmisega ja kohanduse tegemisega, sealhulgas kohanduste tegemisega seotud õigusaktide ja tööde teostajatele kehtivate nõuete kohta.

  (2) Kohanduse saaja on kohustatud:
  1) tegema kohanduse vastavalt linnavalitsusega kokku lepitud tingimustele;
  2) kasutama toetust vastavalt meetme tegevuse eesmärkidele;
  3) kasutama tööde teostamisel vaid vastavat õigust omavat ettevõtet juhul, kui tööde teostajale on seatud õigusaktidega erinõudeid;
  4) kaetud tööde akti koostamisel informeerima linnavalitsust vähemalt viis tööpäeva ette, et järelevalve tegijaks määratud isik saaks kontrollida tööde nõuetekohasust;
  5) vastama kohanduse kohta esitatud linnavalitsuse infopäringutele;
  6) teavitama kirjalikult linnavalitsust ehitustööde alustamisest hiljemalt tööde alustamise kuupäeval;
  7) tagama ettenähtud omafinantseeringu juhul, kui kokkuleppes linnavalitsusega on omafinantseering ette nähtud;
  8) viivitamata kirjalikult informeerima linnavalitsust kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest ja asjaoludest, mis kohanduse saajat tema kohustuste täitmisel mõjutavad või võivad mõjutada;
  9) viivitamata kirjalikult informeerima linnavalitsust, kui kohanduse tegemise käigus ilmneb, et mingis osas kohandust ei ole võimalik teha;
  10) võimaldama linnavalitsuse ja Rahandusministeeriumi esindajal teha kohandustööde üle järelevalvet, muu hulgas kohapeal;
  11) andma järelevalve tegija käsutusse vajalikud andmed ja dokumendid viie tööpäeva jooksul arvates vastava teate saamisest;
  12) täitma õigusaktides sätestatud muid kohustusi.

§ 7.   Lepingute sõlmimine

  (1) Määramise otsuse alusel ja/või pärast ehitusseadustikus sätestatud ehitusteatise esitamist või ehitusloa andmist sõlmib linnavalitsus kohanduse saaja ja eluruumi füüsilist kohandamist tegeva töövõtjaga kolmepoolse lepingu.

  (2) Kui eluruumi füüsiliseks kohandamiseks ei ole ehitusteatis või ehitusluba vajalik, sõlmitakse leping kohanduse saajate nimekirja alusel hiljemalt 30 päeva jooksul § 5 lõikes 3 nimetatud otsuse tegemisest.

  (3) Lepingus lepitakse muuhulgas kokku eluaseme füüsilise kohanduse teostamise aeg.

§ 8.   Kohandustööde eest tasumine

  (1) Eluaseme füüsilist kohandust tegev töövõtja on kohustatud esitama linnavalitsusele eluaseme füüsilise kohandamise tööde üleandmise-vastuvõtmise akti ning arve tehtud tööde kohta hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast tööde teostamist.

  (2) Kohanduse eest makstakse töövõtjale 14 tööpäeva jooksul pärast üleandmise-vastuvõtmise akti ja arve esitamist ning vajadusel linnavalitsuse poolt kohandatavas eluruumis paikvaatluse läbiviimist.

  (3) Kohanduse saaja on kohustatud viivitamata kirjalikult informeerima linnavalitsust kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest ja asjaoludest, mis kohanduse saajat tema kohustuste täitmisel mõjutavad või võivad mõjutada.

§ 9.   Järelkontroll

  Mõju hindamiseks on linnavalitsusel õigus kontrollida kohanduse saaja kohandatavas eluruumis määruse § 1 lõikes 2 toodud eesmärgi täitmist kohanduse saamisest alates viie aasta jooksul.

§ 10.   Mõju hindamine

  (1) Teenuse osutamisega seotud dokumente säilitatakse vastavalt linnavalitsuse õigusaktides ettenähtud korrale.

  (2) Linnavalitsus annab eluruumi kohandamise kohta kogutud ja analüüsitud teabe põhjal hinnangu meetme tegevuse tulemuslikkusele ja elluviimisele. Info kogumiseks on linnavalitsuse ametnikul õigusteha kohandatud eluruumis vaatlusi, küsitleda kohanduse saajat ja kohandatud eluruumi teisi kasutajaid.

  (3) Kohanduse saaja kohustub andma linnavalitsuse nõudmisel omapoolselt teavet teenuse mõju kohta.

§ 11.   Määruse rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. oktoobrist 2019.a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Heina
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json