Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Rapla kalmistu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2020, 51

Rapla kalmistu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 30.01.2020 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 1 punkti 37 ja kalmistuseaduse § 7 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDOSA 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Rapla kalmistu (edaspidi nimetatud kalmistu) kasutamise eeskiri (edaspidi nimetatud eeskiri) sätestab Rapla valla omandis oleva Rapla kalmistu haldamise ja kasutamise korra.

  (2) Eeskirja on kohustatud täitma kõik kalmistul viibijad ja hauaplatsi kasutajad.

  (3) Lisaks eeskirjas sätestatule lähtutakse eeskirja täitmisel kalmistuseadusest, Rapla valla heakorraeeskirjast ning Rapla valla jäätmehoolduseeskirjast.

  (4) Kalmistu on ajaloomälestis, mille haldamisel ja kasutamisel arvestatakse muinsuskaitse-seadusest tulenevaid erisusi.

  (5) Kalmistu on avatud külastamiseks ööpäevaringselt. Kalmistu haldaja tööaeg on teisipäevast laupäevani kella 10.00- 14.00. Kalmistu haldaja andmed, tööaeg ja sideandmed avaldatakse Rapla valla kodulehel ning kalmistu infotahvlil.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kalmistu – inimese surnukeha või surnud inimese säilmete (edaspidi nimetatud surnu) matmiseks ja mälestamiseks ettenähtud ning vajalike ehitistega maa-ala;
  2) kalmistu haldaja – Rapla Vallavalitsus või halduslepingu alusel füüsiline või juriidiline isik;
  3) kalmisturegister – hauaplatside ja nende kasutajate andmekogu;
  4) hauaplats – kalmistul asuv maa-ala surnu matmiseks;
  5) hauakoht – matmise koht hauaplatsil;
  6) hauarajatis – hauaplatsi piire või piirdeaed, hauaplatsi haljastus, istepink;
  7) hauatähis – ühte või mitut hauakohta tähistav rist, plaat, sammas, kivi või muu tähis, mis ei ole hauarajatis;
  8) hauaplatsi kasutaja – isik, kellel on sõlmitud hauaplatsi kasutamise leping;
  9) matja – surnu matmise korraldaja;
  10) omaksed – surnu abikaasa, vanemad, täisealine laps, õde, vend või muu surnu lähedane isik tulenevalt tema elukorraldusest.

§ 3.   Kalmistu kasutamise nõuded

  (1) Kalmistu territooriumil peab hoidma korda, puhtust ja hauarahu.

  (2) Kalmistul viibiv isik peab kalmistu territooriumil täitma Rapla valla jäätmehoolduseeskirjas sätestatud jäätmekäitlusnõudeid.

  (3) Kalmistul on keelatud:
  1) kahjustada hooneid, väravaid, piirdeid, veevõtukohti, teid, haljastust, hauaplatse, hauarajatisi ja -tähiseid;
  2) raiuda puid ilma raieloata;
  3) teostada ükskõik millist omavolilist kaevamist;
  4) rajada hekke kalmistu haldaja kooskõlastuseta;
  5) rajada kõrghaljastust;
  6) muuta omavoliliselt hauaplatsi mõõtmeid;
  7) ümber paigaldada ja eemaldada hauaplatsi piiret ja piirdeaeda kalmistu haldaja kooskõlastuseta;
  8) sõita mootorsõidukiga kalmistu haldaja loata;
  9) teha lõket, sh põletada prahti;
  10) viibida koduloomadega kui see ei tulene erivajadusest (juhtkoer);
  11) matta loomi;
  12) muu avalikku korda, heakorda, vaikust ja hauarahu rikkuv tegevus.

2. peatükk HAUAPLATSI KASUTUSSE ANDMINE 

§ 4.   Hauaplatsi eraldamine

  (1) Hauaplats eraldatakse surnu matmiseks.

  (2) Hauaplats eraldatakse tasuta ja tähtajatult, v.a juhul, kui kasutusse saaja soovib tähtajalist kasutust.

  (3) Hauaplatsi eraldamisel sõlmib kalmistu haldaja hauaplatsi kasutajaga elektroonses kalmisturegistris hauaplatsi kasutamiseks lepingu (edaspidi nimetatud kasutusleping).

  (4) Kasutuslepingusse kantakse kalmistuseaduses sätestatud hauaplatsi kasutaja ja hauaplatsi andmed, kasutuslepingu kehtivuse tähtaeg ning selle muutmise, lõpetamise ja vaidluste lahendamise kord ning hauaplatsi kasutaja kinnitus kalmistu kasutamise eeskirja tundmise ja täitmise kohta.

  (5) Eraldatava hauaplatsi asukoha valikul arvestatakse võimaluse korral kasutusse saaja soovidega.

§ 5.   Hauaplatsi suurus

  (1) Olemasolevaid hauaplatse eraldi hauakohtadeks ei jagata.

  (2) Uue eraldatava hauaplatsi mõõtmed:
  1) ühe hauakohaga hauaplatsi kohta kirstuga matmisel on 1,5m (laius) x 2,5m (pikkus). Mitme hauakohaga hauaplatsi suuruse arvestamise aluseks on soovitud hauakohtade arvu ja ühe hauakohaga hauaplatsi laiuse korrutis;
  2) ühe hauakohaga hauaplatsi kohta urniga matmisel kirstuga matmiste alal on 1m (laius) x 2,5m (pikkus). Mitme hauakohaga hauaplatsi suuruse arvestamise aluseks on soovitud hauakohtade arvu ja ühe hauakohaga hauaplatsi laiuse korrutis;
  3) ühe hauakohaga hauaplatsi kohta urniga matmisel urniga matmiste alal on 1m (laius) x 1m (pikkus). Mitme hauakohaga hauaplatsi suuruse arvestamise aluseks on soovitud hauakohtade arvu ja ühe hauakohaga hauaplatsi laiuse korrutis.

§ 6.   Tähtajalise kasutuslepingu pikendamine

  (1) Tähtajalise kasutuslepingu tähtaja saabumisel loetakse kasutusleping lõppenuks.

  (2) Hauaplatsi senisel kasutajal on õigus kasutuslepingut pikendada, esitades kalmistu haldajale kirjaliku taotluse ühe kuu jooksul enne kasutuslepingu lõpptähtaja saabumist. Taotluse esitamata jätmisel loetakse kasutusleping lõppenuks ka juhul, kui hauaplatsi kasutaja jätkab hauaplatsi kasutamist.

§ 7.   Kasutuslepingu üleandmine

  (1) Hauaplatsi kasutaja võib kasutuslepingu üle anda, teavitades sellest kirjalikult kalmistu haldajat.

  (2) Hauaplatsi kasutaja surma korral on tema omastel eelisõigus ühe aasta jooksul arvates surma päevast asuda hauaplatsi endise kasutaja asemele, esitades selleks kalmistu haldajale kirjaliku taotluse.

§ 8.   Kasutuslepingu ennetähtaegne lõppemine

  (1) Kasutusleping lõpeb ennetähtaegselt ülesütlemise või hauaplatsi kasutaja surma korral, kui omaksed ei ole eeskirja § 7 lõikes 2 sätestatud korras kasutuslepingut ülevõtmiseks taotlust esitanud.

  (2) Hauaplatsi kasutaja võib kasutuslepingu üles öelda, esitades kalmistu haldajale kirjalikult kasutuslepingu ülesütlemise avalduse.

  (3) Kalmistu haldaja ütleb kasutuslepingu ühepoolselt enne tähtaja lõppu üles, kui hauaplats on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks vastavalt eeskirja § 13.

3. peatükk MATMISE KORD 

§ 9.   Matmise korraldamine

  (1) Surnu matmise korraldamiseks peab kalmistu haldajaga:
  1) sõlmima hauaplatsi kasutuslepingu (v.a hauaplatsi olemasolul);
  2) kooskõlastama haua kaevamise ja registreerima matmise kalmistu haldaja juures vähemalt kaks päeva enne matust.

  (2) Matmise registreerimisel võib kalmistu haldaja nõuda kalmistuseaduses sätestatud matmise alusdokumenti (näiteks surmatõend, surmateatis, matmisluba, tuhastamistõend).

§ 10.   Matmine

  (1) Haua sügavus peab vastama kalmistuseaduses sätestatud nõuetele.

  (2) Matuse käigus kõrvaloleva(te)le hauaplatsi(de)le tekitatud kahjustused kõrvaldab matja või hauaplatsi kasutaja kolme päeva jooksul pärast matuse toimumist. Nimetatud kohustuse mittetäitmisel korraldab kahjustuste kõrvaldamise kalmistu haldaja kahju tekitanud hauaplatsi kasutaja kulul.

  (3) Matmist takistavate hauarajatiste ja -tähiste ajutine kõrvaldamine on lubatud kooskõlastatult kalmistu haldajaga ning tagasipaigaldamine toimub takistuse kõrvaldanud hauaplatsi kasutaja kulul.

  (4) Peale- ja ümbermatmine peab vastama kalmistuseaduses sätestatud nõuetele.

4. peatükk HAUAPLATSI HEAKORD 

§ 11.   Hauaplatsi kujundamine

  (1) Hauaplatsi kujundamisel peab järgima kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid. Kasutada võib madalhaljastust ja puude minivorme. Hauaplatsi kujundab hauaplatsi kasutaja.

  (2) Hauaplats või hauakoht peab olema tähistatud hauatähisega, kui hauaplatsile on keegi maetud.

  (3) Hauatähised, -rajatised ja -platsi haljastus peavad asuma hauaplatsi piirides ja paigaldatud viisil, mis naabruses uue haua kaevamisel ei tekitaks varisemisohtu.

  (4) Hauaplatsil suuremahuliste hooldus- ja remonttööde alustamisest ja lõpetamisest peab teavitama kalmistu haldajat.

  (5) Hauaplatsile paigaldatud hauarajatised ja -tähised loetakse hauaplatsi kasutaja omandiks. Hauaplatsi uuele kasutajale üleminekul või kasutusse andmisel loetakse need tema omandiks.

  (6) Uuesti kasutusse antud hauaplatsi uus kasutaja on kohustatud tagama hauaplatsil hauarajatiste ja -tähiste säilimise ja korrasoleku, vajadusel teostama hooldusremondi ning austama varem hauaplatsile maetuid.

  (7) Kujunduspõhimõtete eiramisel on kalmistu haldajal õigus juhtida hauaplatsi kasutaja tähelepanu kujunduspõhimõtete rikkumisele ning anda hauaplatsi kasutajale puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg. Tähtaja järgimata jätmisel on kalmistu haldajal õigus korraldada puuduste kõrvaldamine hauaplatsi kasutaja kulul.

§ 12.   Hauaplatsi hooldamine

  (1) Hauaplatsi hooldamise eest vastutab hauaplatsi kasutaja, kes on kohustatud korrastama hauaplatsi, -tähised, -rajatised ning -platsi ümbritseva ala vahekäigu piirini.

  (2) Hauaplats peab olema korrastatud selliselt, et oleks visuaalselt korrektne.

  (3) Hauatähiste ja muude -rajatiste lubatud kõrgus maapinnast on kuni 1,2 m.

  (4) Hauaplatsil asuvate puude ja suuremõõtmeliste põõsaste raie tuleb eelnevalt kooskõlastada kalmistu haldajaga. Puude raieks tuleb taotleda raieluba vastavalt Rapla vallas kehtivale korrale.

  (5) Hooldusnõuete eiramisel on kalmistu haldajal õigusteha ettepanek Rapla Vallavalitsusele hauaplatsi hooldusnõuete täitmata jätmise kohta ettekirjutuse koostamiseks. Ettekirjutuse mittetäitmisel või mittenõuetekohasel täitmisel on kalmistu haldajal õigus korraldada ettekirjutuse täitmine hauaplatsi kasutaja kulul.

§ 13.   Hooldamata hauaplatsiks tunnistamine

  (1) Hooldamata hauaplatsiks tunnistatakse hauaplats, millele kogunenud prahist ja lehtedest on ilmne, et hauaplatsi pole pikka aega (ligikaudu 5 aastat) hooldatud.

  (2) Hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamise otsustab kalmistu haldaja.

  (3) Hauaplats tunnistatakse hooldamata hauaplatsiks kalmistuseaduse sätteid järgides.

5. peatükk KALMISTU HALDAMINE 

§ 14.   Kalmistu haldamine

  (1) Kalmistu haldamist korraldab kalmistu omanik.

  (2) Kalmistu peavärava juures peab olema teadete tahvel kalmistut puudutava informatsiooniga.

  (3) Kalmistu peab olema jaotatud tähistatud kvartaliteks.

  (4) Kalmistul peab olema veevõtukoht, jäätmete kogumise kohad ja võimalus laenutada hauaplatside korrastamiseks inventari.

  (5) Hauaplatside, millele ei toimu pealematmist, nimekirja kehtestab Rapla Vallavalitsus. Kooskõlastatult Rapla Vallavalitsuse ja Muinsuskaitseametiga lubatakse erandkorras nendele hauaplatsidele matta sinna maetute suguvõsa liikmeid.

  (6) Kultuurimälestiseks tunnistatud hauaplatsilt on surnu säilmete ümbermatmiseks vajalik Muinsuskaitseameti nõusolek.

  (7) Kalmistu kohta peetavat dokumentatsiooni säilitatakse alaliselt digitaalse andmekoguna Rahvusarhiivis.

  (8) Kalmistu haldajal on õigus:
  1) matmise registreerimisel nõuda kalmistuseaduses sätestatud matmise alusdokumenti (näiteks surmatõend, surmateatis, matmisluba, tuhastamistõend);
  2) keelduda kooskõlastuse andmisest puude ja põõsaste istutamiseks ning hekkide rajamiseks, kui see on vastuolus käesoleva eeskirjaga;
  3) keelduda kooskõlastuse andmisest hauaplatsi piirete ja piirdeaedade ümber paigaldamiseks ja eemaldamiseks, kui see halvendab teiste hauaplatside kasutamist ja hooldamist;
  4) keelduda kooskõlastuse andmisest matmist takistavate hauarajatiste ja -tähiste ajutiseks kõrvaldamiseks, kui takistusi saab vältida muul viisil;
  5) eemaldada või määrata hauaplatsilt eemaldamisele kalmistu ilmet häirivad ja ohtlikud aiad, puud ja põõsad, mille kohta tehakse vastav ettepanek hauaplatsi kasutajale;
  6) teha ettepanek Rapla Vallavalitsusele hauaplatsi kujunduspõhimõtete ja hooldusnõuete rikkumise kohta ettekirjutuse koostamiseks;
  7) korraldada ettekirjutuse mittetäitmisel või mittenõuetekohasel täitmisel ettekirjutuse täitmine hauaplatsi kasutaja kulul;
  8) korraldada matuse käigus kõrvaloleva(te)le hauaplatsi(de)le tekitatud kahjustuste kõrvaldamine kahju tekitanud hauaplatsi kasutaja kulul, kui kahjustusi ei ole kõrvaldatud määratud tähtaja jooksul.

  (9) Kalmistu haldajal on kohustus:
  1) pidada kalmistu registrit ja sõlmida kasutuslepinguid, sh nende üleandmine ja lõpetamine;
  2) välja mõõta ja maha märkida uued kasutusse antavad hauaplatsid ning kasutusse saajale ette näidata talle eraldatu;
  3) tagada kalmistu teede, reservalade, üldkasutatavate alade ning välja andmata ja hooldamata hauaplatsiks tunnistatud hauaplatside korrashoid;
  4) märgistada hooldamata hauaplats(id) ning täita hooldamata hauaplatsiks tunnistamise protseduuri;
  5) jälgida puude seisundit ja korraldada ohtlike puude raie;
  6) tagada matmiseks ja hauaplatside korrastamiseks vajalike esmaste tööriistade ja liiva kättesaadavus;
  7) tagada kalmistul Rapla valla heakorraeeskirjas ja Rapla valla jäätmehoolduseeskirjas sätestatud nõuete täitmine.

6. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 15.   Vastutus ja järelevalve

  (1) Eeskirja nõuete eiramisel rakendatakse haldussundi kalmistuseadusega ettenähtud korras.

  (2) Eeskirja vahetut täitmist kontrollib kalmistu haldaja. Kalmistu mittenõuetekohase kasutamise korral on Rapla Vallavalitsusel kalmistu haldaja ettepanekul õigusteha ettekirjutus.

  (3) Ettekirjutuse mittetäitmisel võib rakendada asendustäitmist või sunniraha Rapla Vallavalitsus asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.   Rakendussäte

  (1) Seniseks hauaplatsi kasutajaks loetakse isikud, kes on varemalt hauaplatsi kasutamise registreerinud ja omavad hauakrundi kaarti või muud tõendavat dokumenti.

  (2) Senisel hauaplatsi kasutajal on kohustus sõlmida kasutusleping kolme aasta jooksul arvates eeskirja jõustumisest. Kõigi seniste hauaplatsi kasutajatega sõlmitakse kasutuslepingud pärast kõigi faktiliste asjaolude tõesuse kontrollimist.

  (3) Käesoleva eeskirja § 5 lõike 2 punktis 3 nimetatud urniga matmiste ala rakendatakse pärast vastava ala määramist ja maha märkimist.

Margus Jaanson
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json